Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

1981 (episkenoo) to 1990 (epistemon)

Previous Page - 1971 (epipotheo) to 1980 (episkeptomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

1981

episkhnow
 episkenoo

episkhnwsh
2 Cor 12:9

1982

episkiazw
 episkiazo

epeskiasen
Matt 17:5, Luke 9:34

episkiazousa
Mark 9:7

episkiasei
Luke 1:35

episkiash
Acts 5:15

1983

episkopew
 episkopeo

episkopounteV
Heb 12:15, 1 Pe 5:2

1984

episkoph
 episkope

episkophn
Acts 1:20

episkophV
Luke 19:44, 1 Ti 3:1, 1 Pe 2:12

1985

episkopoV
 episkopos

episkopoiV
Php 1:1

episkopon
1 Ti 3:2, 2 Ti 4:22, Titus 1:7, Titus 3:15, 1 Pe 2:25

episkopouV
Acts 20:28

1986

epispaomai
 epispaomai

epispasqw
1 Cor 7:18

1987

epistamai
 epistamai

epistamai
Mark 14:68, Acts 19:15

epistamenoV
Acts 18:25, Acts 24:10, 1 Ti 6:4, Heb 11:8

epistantai
Acts 22:19, Jude 1:10

epistasqe
Acts 10:28, Acts 15:7, Acts 19:25, Acts 20:18, Jam 4:14

epistatai
Acts 26:26

1988

epistathV
 epistates

epistata
Luke 5:5, Luke 8:24, Luke 8:24, Luke 8:45, Luke 9:33, Luke 9:49, Luke 17:13

1989

epistellw
 epistello

epesteilamen
Acts 21:25

epesteila
Heb 13:22

episteilai
Acts 15:20

1990

episthmwn
 epistemon

episthmwn
Jam 3:13Next Page - 1991 (episterizo) to 2000 (episphales)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com