Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2001 (episucho) to 2010 (epitrepo)

Previous Page - 1991 (episterizo) to 2000 (episphales)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2001

episucw
 episucho

episcuon
Luke 23:5

2002

episwreuw
 episoreuo

episwreusousin
2 Ti 4:3

2003

epitagh
 epitage

epitaghn
Rom 16:26, 1 Cor 7:6, 1 Cor 7:25, 2 Cor 8:8, 1 Ti 1:1, Titus 1:3

epitaghV
Titus 2:15

2004

epitassw
 epitasso

epetaxaV
Luke 14:22

epetaxen
Mark 6:27, Mark 6:39, Acts 23:2

epitaxh
Luke 8:31

epitassein
Phm 1:8

epitassei
Mark 1:27, Luke 4:36, Luke 8:25

epitassw
Mark 9:25

2005

epitelew
 epiteleo

epitelein
Heb 8:5

epiteleisqai
1 Pe 5:9

epiteleisqe
Gal 3:3

epitelesai
2 Cor 8:11

epitelesaV
Rom 15:28

epitelesate
2 Cor 8:11

epitelesei
Php 1:6

epitelesh
2 Cor 8:6

epitelounteV
2 Cor 7:1, Heb 9:6

epitelw
Luke 13:32

2006

epithdeioV
 epitedeios

epithdeia
Jam 2:16

2007

epitiqhmi
 epitithemi

epeqento
Acts 28:10

epeqhkan
Matt 21:7, Matt 27:29, Matt 27:37, Luke 23:26, John 19:2, Acts 6:6

epeqhken
Mark 3:16, Mark 3:17, Mark 8:25, Luke 13:13, John 9:15, Rev 1:17

epetiqoun
Acts 8:17

epiqeinai
Acts 15:10

epiqeiV
Matt 19:15, Mark 6:5, Mark 8:23, Luke 4:40, Acts 9:17, Acts 28:8

epiqenta
Acts 9:12

epiqenteV
Luke 10:30, Acts 13:3, Acts 16:23

epiqentoV
Acts 19:6, Acts 28:3

epiqeV
Matt 9:18

epiqhsei
Rev 22:18

epiqhsetai
Acts 18:10

epiqhsousin
Mark 16:18

epiqhV
Mark 5:23

epiqh
Matt 19:13, Mark 7:32

epiqw
Acts 8:19

epiteqh
Mark 4:21

epitiqeasin
Matt 23:4

epitiqei
1 Ti 5:22

epitiqesqai
Acts 15:28

epitiqhsin
Luke 8:16, Luke 15:5

epitiqh
Rev 22:18

2008

epitimaw
 epitimao

epetima
Mark 3:12, Luke 23:40

epetimhsan
Matt 19:13, Luke 18:15

epetimhsen
Matt 8:26, Matt 12:16, Matt 17:18, Matt 20:31, Mark 1:25, Mark 4:39, Mark 8:30, Mark 8:33, Mark 9:25, Luke 4:35, Luke 4:39, Luke 8:24, Luke 9:42, Luke 9:55

epetimwn
Mark 10:13, Mark 10:48, Luke 18:39

epitiman
Matt 16:22, Mark 8:32

epitimhsai
Jude 1:9

epitimhsaV
Luke 9:21

epitimhson
Luke 17:3, Luke 19:39, 2 Ti 4:2

epitimwn
Luke 4:41

2009

epitimia
 epitimia

epitimia
2 Cor 2:6

2010

epitrepw
 epitrepo

epetraph
Acts 28:16

epetreyen
Matt 19:8, Mark 5:13, Mark 10:4, Luke 8:32, John 19:38, Acts 27:3

epitetraptai
1 Cor 14:34

epitrepetai
Acts 26:1

epitreph
1 Cor 16:7, Heb 6:3

epitrepw
1 Ti 2:12

epitreyantoV
Acts 21:40

epitreyh
Luke 8:32

epitreyon
Matt 8:21, Matt 8:31, Luke 9:59, Luke 9:61, Acts 21:39Next Page - 2011 (epitrope) to 2020 (epiphosko)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com