Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2021 (epicheireo) to 2030 (epoptes)

Previous Page - 2011 (epitrope) to 2020 (epiphosko)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2021

epiceirew
 epicheireo

epeceirhsan
Luke 1:1, Acts 19:13

epeceiroun
Acts 9:29

2022

epicew
 epicheo

epicewn
Luke 10:34

2023

epicorhgew
 epichoregeo

epicorhghqhsetai
2 Pe 1:11

epicorhghsate
2 Pe 1:5

epicorhgoumenon
Col 2:19

epicorhgwn
2 Cor 9:10, Gal 3:5

2024

epicorhgia
 epichoregia

epicorhgiaV
Eph 4:16, Php 1:19

2025

epicriw
 epichrio

epecrisen
John 9:6, John 9:11

2026

epoikodomew
 epoikodomeo

epoikodomei
1 Cor 3:10, 1 Cor 3:10, 1 Cor 3:12

epoikodomhqenteV
Eph 2:20

epoikodomhsai
Acts 20:32

epoikodomoumenoi
Col 2:7

epoikodomounteV
Jude 1:20

epwkodomhsen
1 Cor 3:14

2027

epokellw
 epokello

epwkeilan
Acts 27:41

2028

eponomazw
 eponomazo

eponomazh
Rom 2:17

2029

epopteuw
 epopteuo

epopteusanteV
1 Pe 2:12, 1 Pe 3:2

2030

epopthV
 epoptes

epoptai
2 Pe 1:16Next Page - 2031 (epos) to 2040 (ergates)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com