Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2131 (Eunike) to 2140 (eupoiia)

Previous Page - 2121 (eukairos) to 2130 (eumetadotos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2131

Eunikh
 Eunike

euneikh
2 Ti 1:5

2132

eunoew
 eunoeo

eunown
Matt 5:25

2133

eunoia
 eunoia

eunoian
1 Cor 7:3

eunoiaV
Eph 6:7

2134

eunoucizw
 eunouchizo

eunoucisan
Matt 19:12

eunoucisqhsan
Matt 19:12

2135

eunoucoV
 eunouchos

eunoucoi
Matt 19:12, Matt 19:12, Matt 19:12

eunoucoV
Acts 8:27, Acts 8:34, Acts 8:36, Acts 8:38, Acts 8:39

2136

Euodia
 Euodia

euwdian
Php 4:2

2137

euodow
 euodoo

euodousqai
3 Jo 1:2

euodoutai
3 Jo 1:2

euodwqhsomai
Rom 1:10

euodwtai
1 Cor 16:2

2138

eupeiqhV
 eupeithes

eupeiqhV
Jam 3:17

2139

euperistatoV
 euperistatos

euperistaton
Heb 12:1

2140

eupoiia
 eupoiia

eupoiiaV
Heb 13:16



Next Page - 2141 (euporeo) to 2150 (eusebeia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com