Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2141 (euporeo) to 2150 (eusebeia)

Previous Page - 2131 (Eunike) to 2140 (eupoiia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2141

euporew
 euporeo

huporeito
Acts 11:29

2142

euporia
 euporia

euporia
Acts 19:25

2143

euprepeia
 euprepeia

euprepeia
Jam 1:11

2144

euprosdektoV
 euprosdektos

euprosdektoV
Rom 15:16, Rom 15:31, 2 Cor 6:2, 2 Cor 8:12

euprosdektouV
1 Pe 2:5

2145

euprosedroV
 euprosedros

euprosedron
1 Cor 7:35

2146

euproswpew
 euprosopeo

euproswphsai
Gal 6:12

2147

euriskw
 heurisko

euramenoV
Heb 9:12

eureqeiV
Php 2:8

eureqhmen
Gal 2:17

eureqhnai
2 Pe 3:14

eureqhn
Rom 10:20

eureqhsan
Luke 17:18, Rev 16:20

eureqhsomeqa
2 Cor 5:3

eureqhte
Acts 5:39

eureqh
Matt 1:18, Luke 9:36, Luke 15:24, Luke 15:32, Acts 8:40, Rom 7:10, 1 Cor 4:2, 1 Pe 1:7, 1 Pe 2:22, Rev 5:4, Rev 12:8, Rev 14:5, Rev 18:21, Rev 18:22, Rev 18:24, Rev 20:11, Rev 20:15

eureqwsin
2 Cor 11:12

eureqw
2 Cor 12:20, Php 3:9

eurein
Matt 18:13, Acts 7:46, 2 Cor 2:13, 2 Ti 1:18

euren
Matt 18:28, Matt 20:6, Matt 21:19, Mark 7:30, Mark 11:13, Mark 14:40, Luke 4:17, Luke 13:6, Luke 22:45, John 2:14, John 11:17, Acts 7:46, Acts 9:33, 2 Ti 1:17, Heb 12:17

eureV
Luke 1:30, Rev 2:2

eurhkamen
John 1:41, John 1:45

eurhka
2 Jo 1:4, Rev 3:2

eurhkenai
Rom 4:1

eurhseiV
Matt 17:27

eurhsei
Matt 10:39, Matt 16:25, Matt 24:46, Mark 11:13, Luke 12:37, Luke 12:43, Luke 18:8, John 10:9

eurhsete
Matt 7:7, Matt 11:29, Matt 21:2, Mark 11:2, Luke 2:12, Luke 11:9, Luke 19:30, John 7:34, John 7:36, John 21:6

eurhshV
Rev 18:14

eurhsomen
John 7:35

eurhsousin
Rev 9:6

eurhte
Matt 2:8, Matt 22:9

eurh
Mark 13:36, Luke 12:38, Luke 15:4, Luke 15:8, Acts 9:2

euriskei
Matt 7:8, Matt 12:43, Matt 12:44, Matt 26:40, Matt 26:43, Mark 14:37, Luke 11:10, Luke 11:25, John 1:41, John 1:43, John 1:45, John 5:14, Acts 10:27

eurisketo
Heb 11:5

euriskomeqa
1 Cor 15:15

euriskomen
Acts 23:9

euriskonteV
Matt 7:14, Acts 4:21

euriskon
Mark 14:55, Luke 11:24, Luke 19:48, Acts 7:11

euriskw
Luke 13:7, Luke 23:4, John 18:38, John 19:4, John 19:6, Rom 7:18, Rom 7:21

euroien
Acts 17:27

euromen
Luke 23:2, Acts 5:23, Acts 5:23

euronteV
Mark 1:37, Luke 2:45, Luke 5:19, John 6:25, Acts 13:28, Acts 17:6, Acts 21:2, Acts 24:5, Acts 28:14

euron
Matt 2:11, Matt 8:10, Matt 22:10, Matt 26:60, Matt 26:60, Matt 27:32, Mark 11:4, Mark 14:16, Luke 2:46, Luke 7:9, Luke 7:10, Luke 8:35, Luke 15:6, Luke 15:9, Luke 19:32, Luke 22:13, Luke 23:14, Luke 23:22, Luke 24:2, Luke 24:3, Luke 24:24, Luke 24:33, Acts 5:10, Acts 5:22, Acts 13:6, Acts 13:22, Acts 17:23, Acts 19:19, Acts 23:29, Acts 24:12, Acts 24:18, Acts 24:20, Acts 27:28, Acts 27:28

eurousai
Luke 24:23

eurousa
Luke 15:9

eurwmen
Heb 4:16

eurwn
Matt 10:39, Matt 13:44, Matt 13:46, Luke 15:5, John 9:35, John 12:14, Acts 11:26, Acts 12:19, Acts 18:2, Acts 19:1, Acts 27:6

eurwsin
Luke 6:7, Luke 9:12, 2 Cor 9:4

eurw
2 Cor 12:20

2148

Eurokludwn
 Eurokludon

eurokludwn
Acts 27:14

2149

eurucwroV
 euruchoros

eurucwroV
Matt 7:13

2150

eusebeia
 eusebeia

eusebeiaiV
2 Pe 3:11

eusebeian
1 Ti 4:7, 1 Ti 6:3, 1 Ti 6:5, 1 Ti 6:11, Titus 1:1, 2 Pe 1:3, 2 Pe 1:6

eusebeiaV
1 Ti 3:16, 2 Ti 3:5

eusebeia
Acts 3:12, 1 Ti 2:2, 1 Ti 4:8, 1 Ti 6:6, 2 Pe 1:7

eusebein
1 Ti 5:4

eusebeiV
2 Pe 2:9Next Page - 2151 (eusebeo) to 2160 (eutrapelia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com