Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2161 (Eutuchos) to 2170 (eucharistos)

Previous Page - 2151 (eusebeo) to 2160 (eutrapelia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2161

EutucoV
 Eutuchos

eutucoV
Acts 20:9

2162

eufhmia
 euphemia

eufhmiaV
2 Cor 6:8

2163

eufhmoV
 euphemos

eufhma
Php 4:8

2164

euforew
 euphoreo

euforhsen
Luke 12:16

2165

eufrainw
 euphraino

eufrainesqai
Luke 15:24

eufrainesqe
Rev 12:12

eufrainomenoV
Luke 16:19

eufrainonto
Acts 7:41

eufrainou
Luke 12:19, Rev 18:20

eufrainwn
2 Cor 2:2

eufranqhnai
Luke 15:32

eufranqhsontai
Rev 11:10

eufranqhte
Rom 15:10

eufranqhti
Gal 4:27

eufranqh
Acts 2:26

eufranqwmen
Luke 15:23

eufranqw
Luke 15:29

2166

EufrathV
 Euphrates

eufrathn
Rev 16:12

eufrath
Rev 9:14

2167

eufrosunh
 euphrosune

eufrosunhV
Acts 2:28, Acts 14:17

2168

eucaristew
 eucharisteo

eucaristein
2 Th 1:3, 2 Th 2:13

eucaristeiV
1 Cor 14:17

eucaristeite
1 Th 5:18

eucaristei
Rom 14:6, Rom 14:6

eucaristhqh
2 Cor 1:11

eucaristhsantoV
John 6:23

eucaristhsan
Rom 1:21

eucaristhsaV
Matt 15:36, Matt 26:27, Mark 8:6, Mark 14:23, Luke 22:17, Luke 22:19, John 6:11, Acts 28:15, 1 Cor 11:24

eucaristhsen
Acts 27:35

eucaristoumen
Col 1:3, 1 Th 1:2, 1 Th 2:13, Rev 11:17

eucaristounteV
Eph 5:20, Col 1:12, Col 3:17

eucaristwn
Luke 17:16, Eph 1:16

eucaristw
Luke 18:11, John 11:41, Rom 1:8, Rom 7:25, Rom 16:4, 1 Cor 1:4, 1 Cor 1:14, 1 Cor 10:30, 1 Cor 14:18, Php 1:3, Phm 1:4

2169

eucaristia
 eucharistia

eucaristian
2 Cor 4:15, 2 Cor 9:11, 1 Th 3:9, Rev 4:9

eucaristiaV
Acts 24:3, Php 4:6, 1 Ti 2:1, 1 Ti 4:3, 1 Ti 4:4

eucaristia
1 Cor 14:16, Eph 5:4, Col 2:7, Col 4:2, Rev 7:12

eucaristiwn
2 Cor 9:12

2170

eucaristoV
 eucharistos

eucaristoi
Col 3:15Next Page - 2171 (euche) to 2180 (Ephesios)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com