Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2171 (euche) to 2180 (Ephesios)

Previous Page - 2161 (Eutuchos) to 2170 (eucharistos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2171

euch
 euche

euchn
Acts 18:18, Acts 21:23

euch
Jam 5:15

2172

eucomai
 euchomai

euxaimhn
Acts 26:29

eucesqe
Jam 5:16

eucomai
2 Cor 13:7, 3 Jo 1:2

eucomeqa
2 Cor 13:9

hucomhn
Rom 9:3

huconto
Acts 27:29

2173

eucrhstoV
 euchrestos

eucrhston
2 Ti 2:21, Phm 1:11

eucrhstoV
2 Ti 4:11

2174

euyucew
 eupsucheo

euyucw
Php 2:19

2175

euwdia
 euodia

euwdiaV
Eph 5:2, Php 4:18

euwdia
2 Cor 2:15

2176

euwnumoV
 euonumos

euwnumon
Acts 21:3, Rev 10:2

euwnumwn
Matt 20:21, Matt 20:23, Matt 25:33, Matt 25:41, Matt 27:38, Mark 10:37, Mark 10:40, Mark 15:27

2177

efallomai
 ephallomai

efallomenoV
Acts 19:16

2178

efapax
 ephapax

efapax
Rom 6:10, 1 Cor 15:6, Heb 7:27, Heb 9:12, Heb 10:10

2179

EfesinoV
 Ephesinos

efesinhV
Rev 2:1

2180

EfesioV
 Ephesios

efesioi
Acts 19:35

efesion
Acts 21:29

efesiwn
Acts 19:28, Acts 19:34, Acts 19:35, 2 Ti 4:22Next Page - 2181 (Ephesos) to 2190 (echthros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com