Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2311 (themelioo) to 2320 (theotes)

Previous Page - 2301 (theatrizo) to 2310 (themelios)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2311

qemeliow
 themelioo

eqemeliwsaV
Heb 1:10

qemelioi
Rev 21:19

qemelion
Luke 6:48, Luke 14:29, Rom 15:20, 1 Cor 3:10, 1 Cor 3:11, 1 Cor 3:12, 1 Ti 6:19, Heb 6:1

qemeliou
Luke 6:49

qemeliwsai
1 Pe 5:10

teqemeliwmenoi
Eph 3:18, Col 1:23

teqemeliwto
Matt 7:25, Luke 6:48

2312

qeodidaktoV
 theodidaktos

qeodidaktoi
1 Th 4:9

2313

qeomacew
 theomacheo

qeomacwmen
Acts 23:9

2314

qeomacoV
 theomachos

qeomacoi
Acts 5:39

2315

qeopneustoV
 theopneustos

qeopneustoV
2 Ti 3:16

2316

qeoV
 theos

qee
Matt 27:46, Matt 27:46

qeoiV
Gal 4:8

qeoi
John 10:34, Acts 14:11, Acts 19:26, 1 Cor 8:5, 1 Cor 8:5

qeon
Matt 4:7, Matt 4:10, Matt 5:8, Matt 9:8, Matt 15:31, Matt 22:37, Matt 27:43, Mark 2:12, Mark 5:7, Mark 12:30, Luke 1:16, Luke 1:64, Luke 2:13, Luke 2:20, Luke 2:28, Luke 4:8, Luke 4:12, Luke 5:25, Luke 5:26, Luke 7:16, Luke 7:29, Luke 10:27, Luke 12:21, Luke 13:13, Luke 17:15, Luke 18:2, Luke 18:4, Luke 18:43, Luke 19:37, Luke 20:37, Luke 20:37, Luke 20:37, Luke 23:40, Luke 23:47, Luke 24:53, John 1:1, John 1:2, John 1:18, John 5:18, John 8:41, John 10:33, John 11:22, John 13:3, John 14:1, John 17:3, John 20:17, John 20:17, John 21:19, Acts 2:47, Acts 3:8, Acts 3:9, Acts 4:21, Acts 4:24, Acts 6:11, Acts 10:2, Acts 10:22, Acts 10:46, Acts 11:17, Acts 11:18, Acts 12:5, Acts 13:16, Acts 13:26, Acts 14:15, Acts 15:10, Acts 15:19, Acts 16:14, Acts 16:25, Acts 18:7, Acts 18:13, Acts 20:21, Acts 24:15, Acts 24:16, Acts 26:18, Acts 26:20, Acts 28:6, Rom 1:21, Rom 1:21, Rom 1:28, Rom 2:23, Rom 3:11, Rom 4:2, Rom 5:1, Rom 8:7, Rom 8:27, Rom 8:28, Rom 10:1, Rom 15:6, Rom 15:9, Rom 15:17, Rom 15:30, 1 Cor 1:21, 1 Cor 6:20, 1 Cor 8:3, 2 Cor 1:23, 2 Cor 3:4, 2 Cor 7:9, 2 Cor 7:10, 2 Cor 7:11, 2 Cor 9:13, 2 Cor 13:7, Gal 1:10, Gal 1:24, Gal 4:8, Gal 4:9, Eph 4:24, Php 4:6, Col 3:22, 1 Th 1:8, 1 Th 1:9, 1 Th 4:5, 1 Th 4:8, 2 Th 1:8, 2 Th 2:4, 2 Th 2:4, 1 Ti 5:5, Titus 1:16, Heb 2:17, Heb 5:1, Heb 6:1, Heb 6:18, Heb 8:10, Jam 3:9, 1 Pe 1:21, 1 Pe 1:21, 1 Pe 2:12, 1 Pe 2:17, 1 Pe 3:5, 1 Pe 3:15, 1 Pe 3:21, 1 Pe 4:6, 1 Pe 4:16, 1 Jo 3:21, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:8, 1 Jo 4:10, 1 Jo 4:12, 1 Jo 4:20, 1 Jo 4:20, 1 Jo 4:21, 1 Jo 5:2, 2 Jo 1:9, 3 Jo 1:11, Jude 1:4, Rev 12:5, Rev 13:6, Rev 14:7, Rev 16:11, Rev 16:21, Rev 19:5

qeoV
Matt 1:23, Matt 3:9, Matt 6:30, Matt 15:4, Matt 19:6, Matt 19:17, Matt 22:32, Matt 22:32, Matt 22:32, Matt 22:32, Matt 22:32, Mark 2:7, Mark 10:6, Mark 10:9, Mark 10:18, Mark 12:26, Mark 12:26, Mark 12:26, Mark 12:26, Mark 12:27, Mark 12:27, Mark 12:29, Mark 12:32, Mark 13:19, Mark 15:34, Mark 15:34, Luke 1:32, Luke 1:68, Luke 3:8, Luke 5:21, Luke 7:16, Luke 8:39, Luke 12:20, Luke 12:24, Luke 12:28, Luke 16:15, Luke 18:7, Luke 18:11, Luke 18:13, Luke 18:19, Luke 20:38, John 1:1, John 3:2, John 3:16, John 3:17, John 3:33, John 3:34, John 3:34, John 4:24, John 6:27, John 8:42, John 8:54, John 9:29, John 9:31, John 11:22, John 13:31, John 13:32, John 13:32, John 20:28, Acts 2:17, Acts 2:22, Acts 2:24, Acts 2:30, Acts 2:32, Acts 2:36, Acts 2:39, Acts 3:13, Acts 3:13, Acts 3:15, Acts 3:18, Acts 3:21, Acts 3:22, Acts 3:25, Acts 3:26, Acts 4:10, Acts 4:24, Acts 5:30, Acts 5:31, Acts 5:32, Acts 7:2, Acts 7:6, Acts 7:7, Acts 7:9, Acts 7:17, Acts 7:25, Acts 7:32, Acts 7:32, Acts 7:32, Acts 7:32, Acts 7:35, Acts 7:37, Acts 7:42, Acts 7:45, Acts 10:15, Acts 10:28, Acts 10:34, Acts 10:38, Acts 10:38, Acts 10:40, Acts 11:9, Acts 11:17, Acts 11:18, Acts 13:17, Acts 13:21, Acts 13:23, Acts 13:30, Acts 13:33, Acts 13:37, Acts 14:27, Acts 15:4, Acts 15:7, Acts 15:8, Acts 15:12, Acts 15:14, Acts 17:24, Acts 17:30, Acts 19:11, Acts 21:19, Acts 22:14, Acts 23:3, Acts 26:8, Acts 27:24, Rom 1:9, Rom 1:19, Rom 1:24, Rom 1:26, Rom 1:28, Rom 2:16, Rom 3:4, Rom 3:5, Rom 3:6, Rom 3:25, Rom 3:29, Rom 3:30, Rom 4:6, Rom 5:8, Rom 8:3, Rom 8:31, Rom 8:33, Rom 9:5, Rom 9:22, Rom 10:9, Rom 11:1, Rom 11:2, Rom 11:8, Rom 11:21, Rom 11:23, Rom 11:32, Rom 12:3, Rom 14:3, Rom 14:4, Rom 15:5, Rom 15:13, Rom 15:33, Rom 16:20, 1 Cor 1:9, 1 Cor 1:20, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:27, 1 Cor 1:27, 1 Cor 1:28, 1 Cor 2:7, 1 Cor 2:9, 1 Cor 2:10, 1 Cor 3:6, 1 Cor 3:7, 1 Cor 3:17, 1 Cor 4:9, 1 Cor 5:13, 1 Cor 6:13, 1 Cor 6:14, 1 Cor 7:15, 1 Cor 7:17, 1 Cor 8:4, 1 Cor 8:6, 1 Cor 10:5, 1 Cor 10:13, 1 Cor 11:3, 1 Cor 12:6, 1 Cor 12:18, 1 Cor 12:24, 1 Cor 12:28, 1 Cor 14:25, 1 Cor 14:33, 1 Cor 15:28, 1 Cor 15:38, 2 Cor 1:3, 2 Cor 1:3, 2 Cor 1:18, 2 Cor 1:21, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:6, 2 Cor 5:5, 2 Cor 5:19, 2 Cor 6:16, 2 Cor 6:16, 2 Cor 7:6, 2 Cor 9:7, 2 Cor 9:8, 2 Cor 10:13, 2 Cor 11:11, 2 Cor 11:31, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:3, 2 Cor 12:21, 2 Cor 13:11, Gal 1:15, Gal 2:6, Gal 3:8, Gal 3:18, Gal 3:20, Gal 4:4, Gal 4:6, Gal 6:7, Eph 1:3, Eph 1:17, Eph 2:4, Eph 2:10, Eph 4:6, Eph 4:32, Php 1:8, Php 2:9, Php 2:13, Php 2:27, Php 3:15, Php 3:19, Php 4:9, Php 4:19, Col 1:27, Col 4:3, 1 Th 2:5, 1 Th 2:10, 1 Th 3:11, 1 Th 4:7, 1 Th 4:14, 1 Th 5:9, 1 Th 5:23, 2 Th 1:11, 2 Th 2:4, 2 Th 2:11, 2 Th 2:13, 2 Th 2:16, 1 Ti 2:5, 1 Ti 3:16, 1 Ti 4:3, 2 Ti 1:7, 2 Ti 2:25, Titus 1:2, Heb 1:1, Heb 1:8, Heb 1:9, Heb 1:9, Heb 2:13, Heb 3:4, Heb 4:4, Heb 4:10, Heb 6:3, Heb 6:10, Heb 6:13, Heb 6:17, Heb 9:20, Heb 10:7, Heb 10:9, Heb 11:5, Heb 11:10, Heb 11:16, Heb 11:16, Heb 11:19, Heb 12:7, Heb 12:29, Heb 13:4, Heb 13:16, Heb 13:20, Jam 1:13, Jam 2:5, Jam 2:19, Jam 4:6, 1 Pe 1:3, 1 Pe 4:11, 1 Pe 4:11, 1 Pe 5:5, 1 Pe 5:10, 2 Pe 2:4, 1 Jo 1:5, 1 Jo 3:20, 1 Jo 4:8, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:11, 1 Jo 4:12, 1 Jo 4:15, 1 Jo 4:16, 1 Jo 4:16, 1 Jo 4:16, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:11, 1 Jo 5:20, Rev 1:1, Rev 4:8, Rev 7:17, Rev 11:17, Rev 15:3, Rev 16:7, Rev 17:17, Rev 18:5, Rev 18:8, Rev 18:20, Rev 19:6, Rev 21:3, Rev 21:3, Rev 21:4, Rev 21:7, Rev 21:22, Rev 22:5, Rev 22:6, Rev 22:18, Rev 22:19

qeouV
John 10:35, Acts 7:40

qeou
Matt 3:16, Matt 4:3, Matt 4:4, Matt 4:6, Matt 5:9, Matt 5:34, Matt 6:33, Matt 8:29, Matt 12:4, Matt 12:28, Matt 12:28, Matt 14:33, Matt 15:3, Matt 15:6, Matt 16:16, Matt 16:23, Matt 19:24, Matt 21:12, Matt 21:31, Matt 21:43, Matt 22:16, Matt 22:21, Matt 22:29, Matt 22:30, Matt 22:31, Matt 23:22, Matt 26:61, Matt 26:63, Matt 26:63, Matt 27:40, Matt 27:43, Matt 27:54, Mark 1:1, Mark 1:14, Mark 1:15, Mark 1:24, Mark 2:26, Mark 3:11, Mark 3:35, Mark 4:11, Mark 4:26, Mark 4:30, Mark 5:7, Mark 7:8, Mark 7:9, Mark 7:13, Mark 8:33, Mark 9:1, Mark 9:47, Mark 10:14, Mark 10:15, Mark 10:23, Mark 10:24, Mark 10:25, Mark 11:22, Mark 12:14, Mark 12:17, Mark 12:24, Mark 12:34, Mark 14:25, Mark 15:39, Mark 15:43, Mark 16:19, Luke 1:6, Luke 1:8, Luke 1:19, Luke 1:26, Luke 1:35, Luke 1:78, Luke 2:40, Luke 3:2, Luke 3:6, Luke 3:38, Luke 4:3, Luke 4:4, Luke 4:9, Luke 4:34, Luke 4:41, Luke 4:43, Luke 5:1, Luke 6:4, Luke 6:12, Luke 6:20, Luke 7:28, Luke 7:30, Luke 8:1, Luke 8:10, Luke 8:11, Luke 8:21, Luke 8:28, Luke 9:2, Luke 9:11, Luke 9:20, Luke 9:27, Luke 9:43, Luke 9:60, Luke 9:62, Luke 10:9, Luke 10:11, Luke 11:20, Luke 11:20, Luke 11:28, Luke 11:42, Luke 11:49, Luke 12:6, Luke 12:8, Luke 12:9, Luke 12:31, Luke 13:18, Luke 13:20, Luke 13:28, Luke 13:29, Luke 14:15, Luke 15:10, Luke 16:15, Luke 16:16, Luke 17:20, Luke 17:20, Luke 17:21, Luke 18:16, Luke 18:17, Luke 18:24, Luke 18:25, Luke 18:29, Luke 19:11, Luke 20:21, Luke 20:25, Luke 20:36, Luke 21:4, Luke 21:31, Luke 22:16, Luke 22:18, Luke 22:69, Luke 22:70, Luke 23:35, Luke 23:51, Luke 24:19, John 1:6, John 1:12, John 1:13, John 1:29, John 1:34, John 1:36, John 1:49, John 1:51, John 3:2, John 3:3, John 3:5, John 3:18, John 3:34, John 3:36, John 4:10, John 5:25, John 5:42, John 5:44, John 6:28, John 6:29, John 6:33, John 6:45, John 6:46, John 6:69, John 7:17, John 8:40, John 8:42, John 8:47, John 8:47, John 8:47, John 9:3, John 9:16, John 9:33, John 9:35, John 10:35, John 10:36, John 11:4, John 11:4, John 11:27, John 11:40, John 11:52, John 12:43, John 13:3, John 16:27, John 16:30, John 19:7, John 20:31, Acts 1:3, Acts 2:11, Acts 2:22, Acts 2:23, Acts 2:33, Acts 4:19, Acts 4:19, Acts 4:31, Acts 5:39, Acts 6:2, Acts 6:7, Acts 7:43, Acts 7:46, Acts 7:55, Acts 7:55, Acts 7:56, Acts 8:10, Acts 8:12, Acts 8:14, Acts 8:20, Acts 8:21, Acts 8:22, Acts 8:37, Acts 9:20, Acts 10:2, Acts 10:3, Acts 10:4, Acts 10:31, Acts 10:33, Acts 10:33, Acts 10:41, Acts 10:42, Acts 11:1, Acts 11:23, Acts 12:22, Acts 12:24, Acts 13:5, Acts 13:7, Acts 13:36, Acts 13:43, Acts 13:44, Acts 13:46, Acts 14:22, Acts 14:26, Acts 15:40, Acts 16:17, Acts 17:13, Acts 17:29, Acts 18:11, Acts 18:21, Acts 18:26, Acts 19:8, Acts 20:24, Acts 20:25, Acts 20:27, Acts 20:28, Acts 22:3, Acts 23:4, Acts 26:6, Acts 26:22, Acts 27:23, Acts 28:23, Acts 28:28, Acts 28:31, Rom 1:1, Rom 1:4, Rom 1:7, Rom 1:7, Rom 1:10, Rom 1:16, Rom 1:17, Rom 1:18, Rom 1:19, Rom 1:23, Rom 1:25, Rom 1:32, Rom 2:2, Rom 2:3, Rom 2:4, Rom 2:5, Rom 2:24, Rom 2:29, Rom 3:2, Rom 3:3, Rom 3:5, Rom 3:7, Rom 3:18, Rom 3:21, Rom 3:22, Rom 3:23, Rom 3:26, Rom 4:17, Rom 4:20, Rom 5:2, Rom 5:5, Rom 5:15, Rom 6:23, Rom 7:22, Rom 7:25, Rom 8:7, Rom 8:9, Rom 8:14, Rom 8:14, Rom 8:16, Rom 8:17, Rom 8:19, Rom 8:21, Rom 8:33, Rom 8:34, Rom 8:39, Rom 9:6, Rom 9:8, Rom 9:11, Rom 9:16, Rom 9:26, Rom 10:2, Rom 10:3, Rom 10:3, Rom 10:17, Rom 11:22, Rom 11:29, Rom 11:33, Rom 12:1, Rom 12:2, Rom 13:1, Rom 13:1, Rom 13:2, Rom 13:4, Rom 13:4, Rom 13:6, Rom 14:17, Rom 14:20, Rom 14:22, Rom 15:7, Rom 15:8, Rom 15:15, Rom 15:16, Rom 15:19, Rom 15:32, Rom 16:26, 1 Cor 1:1, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:3, 1 Cor 1:4, 1 Cor 1:18, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:24, 1 Cor 1:24, 1 Cor 1:25, 1 Cor 1:25, 1 Cor 1:30, 1 Cor 2:1, 1 Cor 2:5, 1 Cor 2:7, 1 Cor 2:10, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:12, 1 Cor 2:12, 1 Cor 2:14, 1 Cor 3:9, 1 Cor 3:9, 1 Cor 3:9, 1 Cor 3:10, 1 Cor 3:16, 1 Cor 3:16, 1 Cor 3:17, 1 Cor 3:17, 1 Cor 3:23, 1 Cor 4:1, 1 Cor 4:5, 1 Cor 4:20, 1 Cor 6:9, 1 Cor 6:10, 1 Cor 6:11, 1 Cor 6:19, 1 Cor 6:20, 1 Cor 7:7, 1 Cor 7:19, 1 Cor 7:40, 1 Cor 10:31, 1 Cor 10:32, 1 Cor 11:7, 1 Cor 11:12, 1 Cor 11:16, 1 Cor 11:22, 1 Cor 12:3, 1 Cor 14:36, 1 Cor 15:9, 1 Cor 15:10, 1 Cor 15:10, 1 Cor 15:15, 1 Cor 15:15, 1 Cor 15:34, 1 Cor 15:50, 2 Cor 1:1, 2 Cor 1:1, 2 Cor 1:2, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:12, 2 Cor 1:12, 2 Cor 1:19, 2 Cor 1:20, 2 Cor 2:17, 2 Cor 2:17, 2 Cor 2:17, 2 Cor 3:3, 2 Cor 3:5, 2 Cor 4:2, 2 Cor 4:2, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:6, 2 Cor 4:7, 2 Cor 4:15, 2 Cor 5:1, 2 Cor 5:18, 2 Cor 5:20, 2 Cor 5:21, 2 Cor 6:1, 2 Cor 6:4, 2 Cor 6:7, 2 Cor 6:16, 2 Cor 6:16, 2 Cor 7:1, 2 Cor 7:12, 2 Cor 8:1, 2 Cor 8:5, 2 Cor 9:14, 2 Cor 10:5, 2 Cor 11:2, 2 Cor 11:7, 2 Cor 12:19, 2 Cor 13:4, 2 Cor 13:4, 2 Cor 13:14, Gal 1:1, Gal 1:3, Gal 1:4, Gal 1:13, Gal 1:20, Gal 2:20, Gal 2:21, Gal 3:17, Gal 3:21, Gal 3:26, Gal 4:7, Gal 4:9, Gal 4:14, Gal 5:21, Gal 6:16, Eph 1:1, Eph 1:2, Eph 2:8, Eph 2:19, Eph 2:22, Eph 3:2, Eph 3:7, Eph 3:10, Eph 3:19, Eph 4:13, Eph 4:18, Eph 4:30, Eph 5:1, Eph 5:5, Eph 5:6, Eph 5:21, Eph 6:6, Eph 6:11, Eph 6:13, Eph 6:17, Eph 6:23, Php 1:2, Php 1:11, Php 1:28, Php 2:6, Php 2:11, Php 2:15, Php 3:9, Php 3:14, Php 4:7, Col 1:1, Col 1:2, Col 1:6, Col 1:10, Col 1:15, Col 1:25, Col 1:25, Col 2:2, Col 2:12, Col 2:19, Col 3:1, Col 3:6, Col 3:12, Col 3:15, Col 4:11, Col 4:12, 1 Th 1:1, 1 Th 1:3, 1 Th 1:4, 1 Th 2:2, 1 Th 2:4, 1 Th 2:8, 1 Th 2:9, 1 Th 2:12, 1 Th 2:13, 1 Th 2:13, 1 Th 2:14, 1 Th 3:2, 1 Th 3:9, 1 Th 3:13, 1 Th 4:3, 1 Th 4:16, 1 Th 5:18, 2 Th 1:2, 2 Th 1:4, 2 Th 1:5, 2 Th 1:5, 2 Th 1:12, 2 Th 2:4, 2 Th 3:5, 1 Ti 1:1, 1 Ti 1:2, 1 Ti 1:4, 1 Ti 1:11, 1 Ti 2:3, 1 Ti 2:5, 1 Ti 3:5, 1 Ti 3:15, 1 Ti 3:15, 1 Ti 4:4, 1 Ti 4:5, 1 Ti 5:4, 1 Ti 5:21, 1 Ti 6:1, 1 Ti 6:11, 1 Ti 6:13, 2 Ti 1:1, 2 Ti 1:2, 2 Ti 1:6, 2 Ti 1:8, 2 Ti 2:9, 2 Ti 2:19, 2 Ti 3:17, 2 Ti 4:1, Titus 1:1, Titus 1:1, Titus 1:3, Titus 1:4, Titus 1:7, Titus 2:5, Titus 2:10, Titus 2:11, Titus 2:13, Titus 3:4, Phm 1:3, Heb 1:6, Heb 2:4, Heb 2:9, Heb 3:12, Heb 4:9, Heb 4:12, Heb 4:14, Heb 5:4, Heb 5:10, Heb 5:12, Heb 6:5, Heb 6:6, Heb 6:7, Heb 7:1, Heb 7:3, Heb 9:24, Heb 10:12, Heb 10:21, Heb 10:29, Heb 10:31, Heb 10:36, Heb 11:3, Heb 11:4, Heb 11:25, Heb 11:40, Heb 12:2, Heb 12:15, Heb 12:22, Heb 13:7, Jam 1:1, Jam 1:5, Jam 1:13, Jam 1:20, Jam 2:23, Jam 3:9, Jam 4:4, Jam 4:4, 1 Pe 1:2, 1 Pe 1:5, 1 Pe 1:23, 1 Pe 2:10, 1 Pe 2:15, 1 Pe 2:16, 1 Pe 2:19, 1 Pe 3:4, 1 Pe 3:17, 1 Pe 3:20, 1 Pe 3:22, 1 Pe 4:2, 1 Pe 4:10, 1 Pe 4:11, 1 Pe 4:14, 1 Pe 4:17, 1 Pe 4:17, 1 Pe 4:19, 1 Pe 5:2, 1 Pe 5:6, 1 Pe 5:12, 2 Pe 1:1, 2 Pe 1:2, 2 Pe 1:17, 2 Pe 1:21, 2 Pe 3:5, 2 Pe 3:12, 1 Jo 2:5, 1 Jo 2:14, 1 Jo 2:17, 1 Jo 3:1, 1 Jo 3:2, 1 Jo 3:8, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:17, 1 Jo 4:1, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:4, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:15, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:2, 1 Jo 5:3, 1 Jo 5:4, 1 Jo 5:5, 1 Jo 5:9, 1 Jo 5:9, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:12, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:18, 1 Jo 5:18, 1 Jo 5:19, 1 Jo 5:20, 2 Jo 1:3, 3 Jo 1:6, 3 Jo 1:11, Jude 1:4, Jude 1:21, Rev 1:2, Rev 1:9, Rev 2:7, Rev 2:18, Rev 3:1, Rev 3:2, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:14, Rev 4:5, Rev 5:6, Rev 6:9, Rev 7:2, Rev 7:3, Rev 7:10, Rev 7:15, Rev 8:2, Rev 8:4, Rev 9:4, Rev 9:13, Rev 10:7, Rev 11:1, Rev 11:4, Rev 11:11, Rev 11:16, Rev 11:19, Rev 12:6, Rev 12:10, Rev 12:10, Rev 12:17, Rev 14:5, Rev 14:10, Rev 14:12, Rev 14:19, Rev 15:1, Rev 15:2, Rev 15:3, Rev 15:7, Rev 15:8, Rev 16:1, Rev 16:9, Rev 16:14, Rev 16:19, Rev 17:17, Rev 19:9, Rev 19:13, Rev 19:15, Rev 19:17, Rev 20:4, Rev 20:6, Rev 20:9, Rev 20:12, Rev 21:2, Rev 21:3, Rev 21:10, Rev 21:11, Rev 21:23, Rev 22:1, Rev 22:3

qew
Matt 6:24, Matt 19:26, Matt 22:21, Mark 10:27, Mark 10:27, Mark 12:17, Luke 1:30, Luke 1:37, Luke 1:47, Luke 2:14, Luke 2:52, Luke 16:13, Luke 17:18, Luke 18:27, Luke 18:43, Luke 20:25, John 3:21, John 5:18, John 9:24, John 16:2, Acts 5:4, Acts 5:29, Acts 7:20, Acts 7:46, Acts 12:23, Acts 15:18, Acts 16:34, Acts 17:23, Acts 20:32, Acts 23:1, Acts 24:14, Acts 26:29, Acts 27:25, Acts 27:35, Acts 28:15, Rom 1:8, Rom 2:11, Rom 2:13, Rom 2:17, Rom 3:19, Rom 4:3, Rom 4:20, Rom 5:10, Rom 5:11, Rom 6:10, Rom 6:11, Rom 6:13, Rom 6:13, Rom 6:17, Rom 6:22, Rom 7:4, Rom 7:25, Rom 8:8, Rom 9:14, Rom 9:20, Rom 11:2, Rom 11:30, Rom 12:1, Rom 14:6, Rom 14:6, Rom 14:11, Rom 14:12, Rom 14:18, Rom 16:27, 1 Cor 1:4, 1 Cor 1:14, 1 Cor 3:19, 1 Cor 7:24, 1 Cor 8:8, 1 Cor 9:9, 1 Cor 9:21, 1 Cor 10:20, 1 Cor 11:13, 1 Cor 14:2, 1 Cor 14:18, 1 Cor 14:25, 1 Cor 14:28, 1 Cor 15:24, 1 Cor 15:57, 2 Cor 1:9, 2 Cor 1:20, 2 Cor 2:14, 2 Cor 2:15, 2 Cor 5:11, 2 Cor 5:13, 2 Cor 5:20, 2 Cor 8:16, 2 Cor 9:11, 2 Cor 9:12, 2 Cor 9:15, 2 Cor 10:4, Gal 2:19, Gal 3:6, Gal 3:11, Eph 2:16, Eph 3:9, Eph 5:2, Eph 5:20, Php 1:3, Php 2:6, Php 3:3, Php 4:18, Php 4:20, Col 1:3, Col 3:3, Col 3:17, 1 Th 1:1, 1 Th 1:2, 1 Th 1:9, 1 Th 2:2, 1 Th 2:4, 1 Th 2:13, 1 Th 2:15, 1 Th 3:9, 1 Th 4:1, 2 Th 1:1, 2 Th 1:3, 2 Th 1:6, 2 Th 2:13, 1 Ti 1:17, 1 Ti 4:10, 1 Ti 6:17, 2 Ti 1:3, 2 Ti 2:15, Titus 3:8, Phm 1:4, Heb 7:19, Heb 7:25, Heb 9:14, Heb 9:14, Heb 11:4, Heb 11:5, Heb 11:6, Heb 12:23, Heb 12:28, Heb 13:15, Jam 1:27, Jam 2:23, Jam 4:7, Jam 4:8, 1 Pe 2:4, 1 Pe 2:5, 1 Pe 2:20, 1 Pe 3:18, 1 Jo 4:15, 1 Jo 4:16, 1 Jo 5:10, Jude 1:1, Jude 1:25, Rev 1:6, Rev 5:9, Rev 5:10, Rev 7:11, Rev 7:12, Rev 11:13, Rev 11:16, Rev 14:4, Rev 19:1, Rev 19:4, Rev 19:10, Rev 22:9

2317

qeosebeia
 theosebeia

qeosebeian
1 Ti 2:10

2318

qeosebhV
 theosebes

qeosebhV
John 9:31

2319

qeostughV
 theostuges

qeostugeiV
Rom 1:30

2320

qeothV
 theotes

qeothtoV
Col 2:9Next Page - 2321 (Theophilos) to 2330 (theros)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com