Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2631 (katakrima) to 2640 (kataleimma)

Previous Page - 2621 (katakeimai) to 2630 (katakremnizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2631

katakrima
 katakrima

katakrima
Rom 5:16, Rom 5:18, Rom 8:1

2632

katakrinw
 katakrino

katakekritai
Rom 14:23

katakriqhsetai
Mark 16:16

katakriqhte
Jam 5:9

katakriqwmen
1 Cor 11:32

katakrineiV
Rom 2:1

katakrinei
Matt 12:42, Luke 11:31

katakrinousin
Matt 12:41, Matt 20:18, Mark 10:33, Luke 11:32

katakrinwn
Rom 8:34

katakrinw
John 8:11

katekriqh
Matt 27:3

katekrinan
Mark 14:64

katekrinen
John 8:10, Rom 8:3, Heb 11:7, 2 Pe 2:6

2633

katakrisiV
 katakrisis

katakrisewV
2 Cor 3:9

katakrisin
2 Cor 7:3

2634

katakurieuw
 katakurieuo

katakurieuonteV
1 Pe 5:3

katakurieuousin
Matt 20:25, Mark 10:42

katakurieusaV
Acts 19:16

2635

katalalew
 katalaleo

katalaleite
Jam 4:11

katalalei
Jam 4:11

katalalousin
1 Pe 2:12

katalalwn
Jam 4:11

katalalwsin
1 Pe 3:16

2636

katalalia
 katalalia

katalaliai
2 Cor 12:20

katalaliaV
1 Pe 2:1

2637

katalaloV
 katalalos

katalalouV
Rom 1:30

2638

katalambanw
 katalambano

katalabesqai
Eph 3:18

katalabhte
1 Cor 9:24

katalabh
Mark 9:18, John 12:35, 1 Th 5:4

katalabomenoi
Acts 4:13

katalabomenoV
Acts 25:25

katalabw
Php 3:12

katalambanomai
Acts 10:34

kateilhmmenhn
John 8:3

kateilhfenai
Php 3:13

kateilhfqh
John 8:4

katelaben
John 1:5, Rom 9:30

katelhfqhn
Php 3:12

2639

katalegw
 katalego

katalegesqw
1 Ti 5:9

2640

kataleimma
 kataleimma

kataleimma
Rom 9:27Next Page - 2641 (kataleipo) to 2650 (katameno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com