Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2641 (kataleipo) to 2650 (katameno)

Previous Page - 2631 (katakrima) to 2640 (kataleimma)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2641

kataleipw
 kataleipo

kataleipei
Luke 15:4

kataleipomenhV
Heb 4:1

kataleifqhnai
1 Th 3:1

kataleiyantaV
Acts 6:2

kataleiyei
Matt 19:5, Mark 10:7, Eph 5:31

kataleleimmenoV
Acts 25:14

kataliph
Mark 12:19

kataliponteV
Acts 21:3, 2 Pe 2:15

katalipwn
Matt 4:13, Matt 16:4, Matt 21:17, Mark 14:52, Luke 5:28

kateleifqh
John 8:9, Acts 2:31

katelipen
Luke 10:40, Acts 18:19, Acts 24:27, Heb 11:27

katelipon
Luke 20:31, Rom 11:4, Titus 1:5

2642

kataliqazw
 katalithazo

kataliqasei
Luke 20:6

2643

katallagh
 katallage

katallaghn
Rom 5:11

katallagh
Rom 11:15

katallaxantoV
2 Cor 5:18

katallasswn
2 Cor 5:19

2644

katallassw
 katallasso

katallagenteV
Rom 5:10

katallaghV
2 Cor 5:18, 2 Cor 5:19

katallaghte
2 Cor 5:20

katallaghtw
1 Cor 7:11

kathllaghmen
Rom 5:10

2645

kataloipoV
 kataloipos

kataloipoi
Acts 15:17

2646

kataluma
 kataluma

katalumati
Luke 2:7

kataluma
Mark 14:14, Luke 22:11

2647

kataluw
 kataluo

katalue
Rom 14:20

kataluqhsetai
Matt 24:2, Luke 21:6, Acts 5:38

kataluqh
Mark 13:2, 2 Cor 5:1

katalusai
Matt 5:17, Matt 5:17, Matt 26:61, Luke 19:7, Acts 5:39

katalusei
Acts 6:14

kataluswsin
Luke 9:12

katalusw
Mark 14:58

kataluwn
Matt 27:40, Mark 15:29

katelusa
Gal 2:18

2648

katamanqanw
 katamanthano

katamaqete
Matt 6:28

2649

katamarturew
 katamartureo

katamarturousin
Matt 26:62, Matt 27:13, Mark 14:60, Mark 15:4

2650

katamenw
 katameno

katamenonteV
Acts 1:13Next Page - 2651 (katamonas) to 2660 (katanusso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com