Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2671 (katara) to 2680 (kataskeuazo)

Previous Page - 2661 (kataxioo) to 2670 (katapontizo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2671

katara
 katara

kataran
Gal 3:10

kataraV
Gal 3:13, Heb 6:8, 2 Pe 2:14

katara
Gal 3:13, Jam 3:10

2672

kataraomai
 kataraomai

katarasqe
Rom 12:14

katarwmeqa
Jam 3:9

katarwmenouV
Matt 5:44, Luke 6:28

kathramenoi
Matt 25:41

kathrasw
Mark 11:21

2673

katargew
 katargeo

katargeitai
1 Cor 15:26, 2 Cor 3:14

katargei
Luke 13:7

katarghqhsetai
1 Cor 13:8, 1 Cor 13:10

katarghqhsontai
1 Cor 13:8

katarghqh
Rom 6:6

katarghsai
Gal 3:17

katarghsantoV
2 Ti 1:10

katarghsaV
Eph 2:15

katarghsei
Rom 3:3, 1 Cor 6:13, 2 Th 2:8

katarghsh
1 Cor 1:28, 1 Cor 15:24, Heb 2:14

katargoumenhn
2 Cor 3:7

katargoumenon
2 Cor 3:11

katargoumenou
2 Cor 3:13

katargoumenwn
1 Cor 2:6

katargoumen
Rom 3:31

kathrghqhmen
Rom 7:6

kathrghqhte
Gal 5:4

kathrghka
1 Cor 13:11

kathrghtai
Rom 4:14, Rom 7:2, Gal 5:11

2674

katariqmew
 katarithmeo

kathriqmhmenoV
Acts 1:17

2675

katartizw
 katartizo

katartizesqe
2 Cor 13:11

katartizete
Gal 6:1

katartizontaV
Matt 4:21, Mark 1:19

katartisai
1 Th 3:10, Heb 13:21, 1 Pe 5:10

kathrtisqai
Heb 11:3

kathrtismena
Rom 9:22

kathrtismenoi
1 Cor 1:10

kathrtismenoV
Luke 6:40

kathrtisw
Matt 21:16, Heb 10:5

2676

katartisiV
 katartisis

katartisin
2 Cor 13:9

2677

katartismoV
 katartismos

katartismon
Eph 4:12

2678

kataseiw
 kataseio

kataseisaV
Acts 12:17, Acts 13:16, Acts 19:33

kateseisen
Acts 21:40

2679

kataskaptw
 kataskapto

kateskammena
Acts 15:16

kateskayan
Rom 11:3

2680

kataskeuazw
 kataskeuazo

kataskeuazetai
Heb 3:4

kataskeuazomenhV
1 Pe 3:20

kataskeuasaV
Heb 3:3, Heb 3:4

kataskeuasei
Matt 11:10, Mark 1:2, Luke 7:27

kateskeuasen
Heb 11:7

kateskeuasqh
Heb 9:2

kateskeuasmenon
Luke 1:17

kateskeuasmenwn
Heb 9:6Next Page - 2681 (kataskenoo) to 2690 (katastrepho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com