Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2681 (kataskenoo) to 2690 (katastrepho)

Previous Page - 2671 (katara) to 2680 (kataskeuazo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2681

kataskhnow
 kataskenoo

kataskhnoun
Matt 13:32, Mark 4:32

kataskhnwsei
Acts 2:26

kateskhnwsen
Luke 13:19

2682

kataskhnwsiV
 kataskenosis

kataskhnwseiV
Matt 8:20, Luke 9:58

2683

kataskiazw
 kataskiazo

kataskiazonta
Heb 9:5

2684

kataskopew
 kataskopeo

kataskophsai
Gal 2:4

2685

kataskopoV
 kataskopos

kataskopouV
Heb 11:31

2686

katasofizomai
 katasophizomai

katasofisamenoV
Acts 7:19

2687

katastellw
 katastello

katasteilaV
Acts 19:35

katestalmenouV
Acts 19:36

2688

katasthma
 katastema

katasthmati
Titus 2:3

2689

katastolh
 katastole

katastolh
1 Ti 2:9

2690

katastrefw
 katastrepho

katestreyen
Matt 21:12, Mark 11:15Next Page - 2691 (katastreniao) to 2700 (katatoxeuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com