Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2691 (katastreniao) to 2700 (katatoxeuo)

Previous Page - 2681 (kataskenoo) to 2690 (katastrepho)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2691

katastrhniaw
 katastreniao

katastrhniaswsin
1 Ti 5:11

2692

katastrofh
 katastrophe

katastrofh
2 Ti 2:14, 2 Pe 2:6

2693

katastrwnnumi
 katastronnumi

katestrwqhsan
1 Cor 10:5

2694

katasurw
 katasuro

katasurh
Luke 12:58

2695

katasfattw
 katasphatto

katasfaxate
Luke 19:27

2696

katasfragizw
 katasphragizo

katesfragismenon
Rev 5:1

2697

katascesiV
 kataschesis

katascesei
Acts 7:45

katascesin
Acts 7:5

2698

katatiqhmi
 katatithemi

kataqesqai
Acts 24:27, Acts 25:9

kateqhken
Mark 15:46

2699

katatomh
 katatome

katatomhn
Php 3:2

2700

katatoxeuw
 katatoxeuo

katatoxeuqhsetai
Heb 12:20Next Page - 2701 (katatrecho) to 2710 (katachraomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com