Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2701 (katatrecho) to 2710 (katachraomai)

Previous Page - 2691 (katastreniao) to 2700 (katatoxeuo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2701

katatrecw
 katatrecho

katedramen
Acts 21:32

2702

kataferw
 kataphero

kataferomenoV
Acts 20:9

katenecqeiV
Acts 20:9

kathnegka
Acts 26:10

2703

katafeugw
 katapheugo

katafugonteV
Heb 6:18

katefugon
Acts 14:6

2704

katfqeirw
 katphtheiro

katefqarmenoi
2 Ti 3:8

2705

katafilew
 kataphileo

katafilousa
Luke 7:45

katefilei
Luke 7:38

katefilhsen
Matt 26:49, Mark 14:45, Luke 15:20

katefiloun
Acts 20:37

2706

katafronew
 kataphroneo

katafroneiV
Rom 2:4

katafroneite
1 Cor 11:22

katafroneitwsan
1 Ti 6:2

katafroneitw
1 Ti 4:12

katafronhsaV
Heb 12:2

katafronhsei
Matt 6:24, Luke 16:13

katafronhshte
Matt 18:10

katafronountaV
2 Pe 2:10

2707

katafronthV
 kataphrontes

katafronhtai
Acts 13:41

2708

katacew
 katacheo

kateceen
Matt 26:7, Mark 14:3

2709

katacqonioV
 katachthonios

katacqoniwn
Php 2:10

2710

katacraomai
 katachraomai

katacrhsasqai
1 Cor 9:18

katacrwmenoi
1 Cor 7:31Next Page - 2711 (katapsucho) to 2720 (kateuthuno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com