Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2711 (katapsucho) to 2720 (kateuthuno)

Previous Page - 2701 (katatrecho) to 2710 (katachraomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2711

katayucw
 katapsucho

katayuxh
Luke 16:24

2712

kateidwloV
 kateidolos

kateidwlon
Acts 17:16

2713

katenanti
 katenanti

katenanti
Mark 11:2, Mark 12:41, Mark 13:3, Luke 19:30, Rom 4:17

2714

katenwpion
 katenopion

katenwpion
2 Cor 2:17, 2 Cor 12:19, Eph 1:4, Col 1:22, Jude 1:24

2715

katexousiazw
 katexousiazo

katexousiazousin
Matt 20:25, Mark 10:42

2716

katergazomai
 katergazomai

kateirgasato
Rom 7:8, Rom 15:18, 2 Cor 7:11

kateirgasqh
2 Cor 12:12

katergazesqai
Rom 7:18

katergazesqe
Php 2:12

katergazetai
Rom 4:15, Rom 5:3, 2 Cor 4:17, 2 Cor 7:10, 2 Cor 7:10, 2 Cor 9:11, Jam 1:3, Jam 1:20

katergazomai
Rom 7:15, Rom 7:17, Rom 7:20

katergazomenh
Rom 7:13

katergazomenoi
Rom 1:27

katergazomenou
Rom 2:9

katergasamenoi
Eph 6:13

katergasamenon
1 Cor 5:3

katergasamenoV
2 Cor 5:5

katergasasqai
1 Pe 4:3

2717

Number Not Used In Strong's Dictionary

2718

katercomai
 katerchomai

katelqein
Acts 9:32

katelqonteV
Acts 15:1

katelqontwn
Luke 9:37

katelqwn
Acts 8:5, Acts 12:19, Acts 18:22

katercomenh
Jam 3:15

kathlqen
Luke 4:31, Acts 21:10

kathlqomen
Acts 27:5

kathlqon
Acts 11:27, Acts 13:4, Acts 18:5

2719

katesqiw
 katesthio

katafage
Rev 10:9

katafagh
Rev 12:4

katafagwn
Luke 15:30

katesqiei
2 Cor 11:20, Rev 11:5

katesqiete
Matt 23:14, Gal 5:15

katesqionteV
Mark 12:40

katesqiousin
Luke 20:47

katefagen
Matt 13:4, Mark 4:4, Luke 8:5, John 2:17, Rev 20:9

katefagon
Rev 10:10

2720

kateuqunw
 kateuthuno

kateuqunai
Luke 1:79, 1 Th 3:11, 2 Th 3:5Next Page - 2721 (katephistemi) to 2730 (katoikeo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com