Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2721 (katephistemi) to 2730 (katoikeo)

Previous Page - 2711 (katapsucho) to 2720 (kateuthuno)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2721

katefisthmi
 katephistemi

katepesthsan
Acts 18:12

2722

katecw
 katecho

katascwmen
Matt 21:38, Heb 3:6, Heb 3:14

kateiceto
John 5:4

kateicomeqa
Rom 7:6

kateicon
Luke 4:42, Acts 27:40

katecein
Luke 14:9, Phm 1:13

katecete
1 Cor 11:2, 1 Cor 15:2, 1 Th 5:21

kateconteV
1 Cor 7:30, 2 Cor 6:10

katecontwn
Rom 1:18

katecon
2 Th 2:6

katecousin
Luke 8:15

katecwmen
Heb 10:23

katecwn
2 Th 2:7

2723

kathgorew
 kategoreo

kathgorein
Luke 23:2, John 8:6, Acts 24:2, Acts 24:19

kathgoreisqai
Matt 27:12

kathgoreitai
Acts 22:30

kathgoreite
Luke 23:14

kathgoreitwsan
Acts 25:5

kathgorhsai
Acts 28:19

kathgorhswsin
Matt 12:10, Mark 3:2, Luke 11:54

kathgorhsw
John 5:45

kathgorounteV
Luke 23:10

kathgorountwn
Rom 2:15

kathgoroun
Mark 15:3

kathgorousin
Acts 24:13, Acts 25:11

kathgorwn
John 5:45, Rev 12:10

2724

kathgoria
 kategoria

kathgorian
Luke 6:7, John 18:29, 1 Ti 5:19

kathgoria
Titus 1:6

2725

kathgoroV
 kategoros

kathgoroiV
Acts 23:30

kathgoroi
John 8:10, Acts 23:35, Acts 25:18

kathgoroV
Rev 12:10

kathgoroumenoV
Acts 25:16

kathgoroumen
Acts 24:8

kathgorouV
Acts 24:8, Acts 25:16

2726

kathfeia
 katepheia

kathfeian
Jam 4:9

2727

kathcew
 katecheo

kathchqhsan
Acts 21:21

kathchqhV
Luke 1:4

kathchmenoV
Acts 18:25

kathchntai
Acts 21:24

kathchsw
1 Cor 14:19

kathcoumenoV
Rom 2:18, Gal 6:6

kathcounti
Gal 6:6

2728

katiow
 katioo

katiwtai
Jam 5:3

2729

katiscuw
 katischuo

katiscuon
Luke 23:23

katiscusousin
Matt 16:18

2730

katoikew
 katoikeo

katoikein
Acts 17:26

katoikeiV
Rev 2:13

katoikeite
Acts 7:4

katoikei
Matt 12:45, Luke 11:26, Acts 7:48, Acts 17:24, Col 2:9, 2 Pe 3:13, Rev 2:13

katoikhsai
Acts 7:2, Eph 3:17, Col 1:19

katoikhsaV
Heb 11:9

katoikountaV
Luke 13:4, Acts 9:22, Acts 9:32, Acts 19:10, Rev 3:10, Rev 11:10, Rev 13:12, Rev 13:14, Rev 14:6

katoikounteV
Acts 2:5, Acts 2:9, Acts 2:14, Acts 9:35, Acts 13:27, Rev 11:10, Rev 13:8, Rev 17:2, Rev 17:8

katoikounti
Matt 23:21

katoikountwn
Acts 22:12, Rev 6:10

katoikousin
Acts 1:19, Acts 4:16, Acts 11:29, Acts 19:17, Rev 8:13, Rev 12:12, Rev 13:14

katoikwn
Acts 1:20

katwkhsen
Matt 2:23, Matt 4:13, Acts 7:4, Jam 4:5Next Page - 2731 (katoikesis) to 2740 (kausis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com