Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2731 (katoikesis) to 2740 (kausis)

Previous Page - 2721 (katephistemi) to 2730 (katoikeo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2731

katoikhsiV
 katoikesis

katoikhsin
Mark 5:3

2732

katoikhthrion
 katoiketerion

katoikhthrion
Eph 2:22, Rev 18:2

2733

katoikia
 katoikia

katoikiaV
Acts 17:26

2734

katoptrizomai
 katoptrizomai

katoptrizomenoi
2 Cor 3:18

2735

katorqwma
 katorthoma

katorqwmatwn
Acts 24:3

2736

katw
 kato

katwterw
Matt 2:16

katw
Matt 4:6, Matt 27:51, Mark 14:66, Mark 15:38, Luke 4:9, John 8:6, John 8:8, John 8:23, Acts 2:19, Acts 20:9

2737

katwteroV
 katoteros

katwtera
Eph 4:9

2738

kauma
 kauma

kauma
Rev 7:16, Rev 16:9

2739

kaumatizw
 kaumatizo

ekaumatisqhsan
Rev 16:9

ekaumatisqh
Matt 13:6, Mark 4:6

kaumatisai
Rev 16:8

2740

kausiV
 kausis

kausin
Heb 6:8Next Page - 2741 (kausoo) to 2750 (keiria)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com