Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2781 (kerion) to 2790 (kitharoidos)

Previous Page - 2771 (kerdos) to 2780 (kepouros)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2781

khrion
 kerion

khriou
Luke 24:42

2782

khrugma
 kerugma

khrugmati
Titus 1:3

khrugmatoV
1 Cor 1:21

khrugma
Matt 12:41, Luke 11:32, Rom 16:25, 1 Cor 2:4, 1 Cor 15:14, 2 Ti 4:17

2783

khrux
 kerux

khruka
2 Pe 2:5

khrux
1 Ti 2:7, 2 Ti 1:11

2784

khrussw
 kerusso

ekhruxamen
2 Cor 11:4, 1 Th 2:9

ekhruxan
Mark 16:20

ekhruxen
Acts 10:37, 1 Pe 3:19

ekhrussen
Mark 1:7, Acts 8:5, Acts 9:20

ekhrusson
Mark 6:12, Mark 7:36

ekhrucqh
1 Ti 3:16

khruxai
Luke 4:18, Luke 4:19, Acts 10:42

khruxaV
1 Cor 9:27

khruxate
Matt 10:27, Mark 16:15

khruxon
2 Ti 4:2

khruxousin
Rom 10:15

khruxw
Mark 1:38

khrussein
Matt 4:17, Matt 11:1, Mark 1:45, Mark 3:14, Mark 5:20, Luke 9:2

khrussei
Acts 19:13, 2 Cor 11:4

khrussetai
1 Cor 15:12

khrussete
Matt 10:7

khrussomen
Rom 10:8, 1 Cor 1:23, 1 Cor 15:11, 2 Cor 4:5

khrussontaV
Acts 15:21

khrussonta
Rev 5:2

khrussontoV
Rom 10:14

khrussousin
Php 1:15

khrusswn
Matt 3:1, Matt 4:23, Matt 9:35, Mark 1:4, Mark 1:14, Mark 1:39, Luke 3:3, Luke 4:44, Luke 8:1, Luke 8:39, Acts 20:25, Acts 28:31, Rom 2:21

khrussw
Gal 2:2, Gal 5:11

khrucqeiV
2 Cor 1:19

khrucqentoV
Col 1:23

khrucqhnai
Mark 13:10, Luke 24:47

khrucqhsetai
Matt 24:14, Luke 12:3

khrucqh
Matt 26:13, Mark 14:9

2785

khtoV
 ketos

khtouV
Matt 12:40

2786

KhfaV
 Kephas

khfaV
John 1:42, 1 Cor 3:22, 1 Cor 9:5, Gal 2:9

khfa
1 Cor 1:12, 1 Cor 15:5

2787

kibwtoV
 kibotos

kibwton
Matt 24:38, Luke 17:27, Heb 9:4, Heb 11:7

kibwtoV
Rev 11:19

kibwtou
1 Pe 3:20

2788

kiqara
 kithara

kiqaraiV
Rev 14:2

kiqaraV
Rev 5:8, Rev 15:2

kiqara
1 Cor 14:7

2789

kiqarizw
 kitharizo

kiqarizomenon
1 Cor 14:7

kiqarizontwn
Rev 14:2

2790

kiqarwdoV
 kitharoidos

kiqarwdwn
Rev 14:2, Rev 18:22Next Page - 2791 (Kilikia) to 2800 (klasis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com