Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

2841 (koinoneo) to 2850 (kolakeia)

Previous Page - 2831 (kludonizomai) to 2840 (koinoo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

2841

koinwnew
 koinoneo

ekoinwnhsan
Rom 15:27

ekoinwnhsen
Php 4:15

kekoinwnhken
Heb 2:14

koinwneite
1 Pe 4:13

koinwneitw
Gal 6:6

koinwnei
1 Ti 5:22, 2 Jo 1:11

koinwnounteV
Rom 12:13

2842

koinwnia
 koinonia

koinwnian
Rom 15:26, 1 Cor 1:9, 2 Cor 8:4, Php 3:10, 1 Jo 1:3, 1 Jo 1:6, 1 Jo 1:7

koinwniaV
2 Cor 9:13, Gal 2:9, Heb 13:16

koinwnia
Acts 2:42, 1 Cor 10:16, 1 Cor 10:16, 2 Cor 6:14, 2 Cor 13:14, Eph 3:9, Php 1:5, Php 2:1, Phm 1:6, 1 Jo 1:3

2843

koinwnikoV
 koinonikos

koinwnikouV
1 Ti 6:18

2844

koinwnoV
 koinonos

koinwnoi
Matt 23:30, Luke 5:10, 1 Cor 10:18, 2 Cor 1:7, Heb 10:33, 2 Pe 1:4

koinwnon
Phm 1:17

koinwnoV
2 Cor 8:23, 1 Pe 5:1

koinwnouV
1 Cor 10:20

2845

koith
 koite

koitaiV
Rom 13:13

koithn
Luke 11:7, Rom 9:10

koith
Heb 13:4

2846

koitwn
 koiton

koitwnoV
Acts 12:20

2847

kokkinoV
 kokkinos

kokkinhn
Matt 27:28

kokkinon
Rev 17:3, Rev 18:16

kokkinou
Heb 9:19, Rev 18:12

kokkinw
Rev 17:4

2848

kokkoV
 kokkos

kokkon
Matt 17:20, Luke 17:6, 1 Cor 15:37

kokkoV
John 12:24

kokkw
Matt 13:31, Mark 4:31, Luke 13:19

2849

kolazw
 kolazo

kolazomenouV
2 Pe 2:9

kolaswntai
Acts 4:21

2850

kolakeia
 kolakeia

kolakeiaV
1 Th 2:5Next Page - 2851 (kolasis) to 2860 (kolumbao)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com