Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3001 (lachanon) to 3010 (leitourgikos)

Previous Page - 2991 (laxeutos) to 3000 (latreuo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3001

lacanon
 lachanon

lacana
Rom 14:2

lacanon
Luke 11:42

lacanwn
Matt 13:32, Mark 4:32

3002

LebbaioV
 Lebbaios

lebbaioV
Matt 10:3

3003

legewn
 legeon

legewnaV
Matt 26:53

legewna
Mark 5:15

legewn
Mark 5:9, Luke 8:30

3004

legw
 lego

elegen
Matt 9:21, Matt 14:4, Mark 2:25, Mark 2:27, Mark 3:23, Mark 4:2, Mark 4:9, Mark 4:11, Mark 4:21, Mark 4:24, Mark 4:26, Mark 4:30, Mark 5:8, Mark 5:28, Mark 5:30, Mark 6:4, Mark 6:10, Mark 6:14, Mark 6:18, Mark 7:9, Mark 7:14, Mark 7:20, Mark 8:21, Mark 8:24, Mark 9:1, Mark 9:24, Mark 9:31, Mark 12:35, Mark 12:38, Mark 14:31, Mark 14:36, Mark 15:14, Luke 3:7, Luke 5:36, Luke 6:5, Luke 6:20, Luke 9:23, Luke 10:2, Luke 12:54, Luke 13:6, Luke 13:14, Luke 13:18, Luke 14:7, Luke 14:12, Luke 16:1, Luke 16:5, Luke 18:1, Luke 21:10, Luke 23:34, Luke 23:42, John 2:21, John 2:22, John 5:18, John 6:6, John 6:65, John 6:71, John 8:27, John 8:31, John 9:9, John 12:29, John 12:33, Acts 4:32, Acts 11:16, Acts 13:25, Acts 28:17, Rom 7:7

elegete
Luke 17:6

elegon
Matt 9:34, Matt 12:23, Matt 21:11, Matt 26:5, Matt 27:41, Matt 27:47, Matt 27:49, Mark 2:16, Mark 2:24, Mark 3:21, Mark 3:22, Mark 3:30, Mark 4:41, Mark 5:31, Mark 6:15, Mark 6:15, Mark 11:5, Mark 14:2, Mark 14:31, Mark 14:70, Mark 15:31, Mark 15:35, Mark 16:3, Luke 4:22, Luke 9:31, Luke 22:65, Luke 24:10, John 4:33, John 4:42, John 5:10, John 6:14, John 6:42, John 7:11, John 7:12, John 7:12, John 7:25, John 7:31, John 7:40, John 7:41, John 7:41, John 8:6, John 8:19, John 8:22, John 8:25, John 9:8, John 9:9, John 9:10, John 9:16, John 9:16, John 10:20, John 10:21, John 10:24, John 10:41, John 11:36, John 11:47, John 11:56, John 12:29, John 16:18, John 19:3, John 19:21, John 20:25, Acts 2:13, Acts 9:21, Acts 12:15, Acts 17:18, Acts 21:4, Acts 25:20, Acts 28:4, Acts 28:6, 2 Cor 9:3, Php 3:18, 2 Th 2:5, Jude 1:18, Rev 5:14

legein
Matt 3:9, Matt 4:17, Matt 11:7, Matt 13:54, Matt 26:22, Mark 9:26, Mark 10:28, Mark 10:32, Mark 10:47, Mark 12:1, Mark 13:5, Mark 14:19, Mark 14:65, Mark 14:69, Luke 3:8, Luke 4:21, Luke 6:42, Luke 7:24, Luke 7:49, Luke 11:27, Luke 11:29, Luke 12:1, Luke 13:26, Luke 20:9, Luke 23:30, John 16:12, Acts 10:28, Acts 17:18, Acts 17:21, Acts 23:30, Acts 24:10, Acts 26:1, Rom 3:8, Eph 5:12, Titus 2:8, Heb 5:11, Heb 8:13, Heb 9:5, Heb 13:6, Jam 4:15

legeiV
Matt 19:17, Matt 26:70, Matt 27:11, Mark 5:31, Mark 10:18, Mark 14:68, Mark 15:2, Luke 8:45, Luke 12:41, Luke 18:19, Luke 20:21, Luke 22:60, Luke 23:3, John 1:22, John 8:5, John 8:33, John 8:52, John 9:17, John 12:34, John 14:9, John 16:29, John 18:34, John 18:37, 1 Cor 14:16, Rev 3:17

legei
Matt 4:6, Matt 4:9, Matt 4:10, Matt 4:19, Matt 8:4, Matt 8:7, Matt 8:20, Matt 8:26, Matt 9:6, Matt 9:9, Matt 9:24, Matt 9:28, Matt 9:37, Matt 12:13, Matt 12:44, Matt 13:51, Matt 14:31, Matt 15:34, Matt 16:15, Matt 17:25, Matt 17:26, Matt 18:22, Matt 18:32, Matt 19:8, Matt 19:18, Matt 19:20, Matt 20:6, Matt 20:7, Matt 20:8, Matt 20:21, Matt 20:23, Matt 21:13, Matt 21:16, Matt 21:19, Matt 21:31, Matt 21:42, Matt 21:45, Matt 22:8, Matt 22:12, Matt 22:20, Matt 22:21, Matt 22:43, Matt 26:18, Matt 26:25, Matt 26:31, Matt 26:35, Matt 26:36, Matt 26:38, Matt 26:40, Matt 26:45, Matt 26:52, Matt 26:64, Matt 26:71, Matt 27:13, Matt 27:22, Matt 28:10, Mark 1:38, Mark 1:41, Mark 1:44, Mark 2:5, Mark 2:10, Mark 2:14, Mark 2:17, Mark 3:3, Mark 3:4, Mark 3:5, Mark 3:34, Mark 4:13, Mark 4:35, Mark 5:19, Mark 5:36, Mark 5:39, Mark 5:41, Mark 6:38, Mark 6:50, Mark 7:18, Mark 7:28, Mark 7:34, Mark 8:1, Mark 8:12, Mark 8:17, Mark 8:29, Mark 8:29, Mark 9:5, Mark 9:19, Mark 9:35, Mark 10:11, Mark 10:23, Mark 10:24, Mark 10:27, Mark 10:42, Mark 10:51, Mark 11:2, Mark 11:21, Mark 11:22, Mark 11:23, Mark 11:33, Mark 12:16, Mark 12:37, Mark 12:43, Mark 13:1, Mark 14:13, Mark 14:14, Mark 14:27, Mark 14:30, Mark 14:32, Mark 14:34, Mark 14:37, Mark 14:41, Mark 14:45, Mark 14:61, Mark 14:63, Mark 14:67, Mark 16:6, Luke 3:11, Luke 5:39, Luke 9:33, Luke 11:24, Luke 11:45, Luke 13:8, Luke 16:7, Luke 16:29, Luke 18:6, Luke 19:22, Luke 20:37, Luke 20:42, Luke 22:11, Luke 24:36, John 1:21, John 1:29, John 1:36, John 1:38, John 1:39, John 1:41, John 1:43, John 1:45, John 1:46, John 1:47, John 1:48, John 1:49, John 1:51, John 2:3, John 2:4, John 2:5, John 2:7, John 2:8, John 2:10, John 3:4, John 4:7, John 4:9, John 4:11, John 4:15, John 4:16, John 4:17, John 4:19, John 4:21, John 4:25, John 4:26, John 4:28, John 4:34, John 4:49, John 4:50, John 5:6, John 5:8, John 6:5, John 6:8, John 6:12, John 6:20, John 6:42, John 7:6, John 7:50, John 8:22, John 8:39, John 9:12, John 11:7, John 11:11, John 11:13, John 11:23, John 11:24, John 11:27, John 11:39, John 11:39, John 11:40, John 11:44, John 12:4, John 12:22, John 13:6, John 13:8, John 13:9, John 13:10, John 13:22, John 13:24, John 13:25, John 13:27, John 13:29, John 13:31, John 13:36, John 13:37, John 14:5, John 14:6, John 14:8, John 14:9, John 14:22, John 16:17, John 16:18, John 18:5, John 18:17, John 18:17, John 18:26, John 18:38, John 18:38, John 19:4, John 19:5, John 19:6, John 19:9, John 19:10, John 19:14, John 19:15, John 19:26, John 19:27, John 19:28, John 19:35, John 19:37, John 20:2, John 20:13, John 20:15, John 20:15, John 20:16, John 20:16, John 20:17, John 20:19, John 20:22, John 20:27, John 20:29, John 21:3, John 21:5, John 21:7, John 21:10, John 21:12, John 21:15, John 21:15, John 21:15, John 21:16, John 21:16, John 21:16, John 21:17, John 21:17, John 21:19, John 21:21, John 21:22, Acts 2:17, Acts 2:25, Acts 2:34, Acts 7:48, Acts 7:49, Acts 8:34, Acts 12:8, Acts 13:35, Acts 15:17, Acts 21:11, Acts 21:37, Rom 3:19, Rom 4:3, Rom 4:6, Rom 9:15, Rom 9:17, Rom 9:25, Rom 10:6, Rom 10:8, Rom 10:11, Rom 10:16, Rom 10:19, Rom 10:20, Rom 10:21, Rom 11:2, Rom 11:4, Rom 11:9, Rom 12:19, Rom 14:11, Rom 15:10, Rom 15:12, 1 Cor 1:12, 1 Cor 9:8, 1 Cor 9:10, 1 Cor 12:3, 1 Cor 14:21, 1 Cor 14:34, 2 Cor 6:2, 2 Cor 6:17, 2 Cor 6:18, Gal 3:16, Gal 4:30, Eph 4:8, Eph 5:14, 1 Ti 4:1, 1 Ti 5:18, Heb 1:6, Heb 1:7, Heb 3:7, Heb 5:6, Heb 8:8, Heb 8:8, Heb 8:9, Heb 8:10, Heb 10:5, Heb 10:16, Heb 10:30, Jam 4:5, Jam 4:6, Rev 1:8, Rev 2:1, Rev 2:7, Rev 2:8, Rev 2:11, Rev 2:12, Rev 2:17, Rev 2:18, Rev 2:29, Rev 3:1, Rev 3:6, Rev 3:7, Rev 3:13, Rev 3:14, Rev 3:22, Rev 5:5, Rev 10:9, Rev 10:11, Rev 14:13, Rev 17:15, Rev 18:7, Rev 19:9, Rev 19:9, Rev 19:10, Rev 21:5, Rev 22:9, Rev 22:10, Rev 22:20

legesqai
Luke 9:7, Heb 3:15, Heb 7:11, Heb 11:24

legetai
Matt 13:55, John 1:38, John 19:17, John 20:16, Acts 9:36, Heb 7:13, Heb 9:2, Rev 8:11

legete
Matt 15:5, Matt 16:2, Matt 16:15, Matt 23:30, Mark 7:11, Mark 8:29, Mark 14:71, Mark 15:12, Luke 7:33, Luke 7:34, Luke 9:20, Luke 10:5, Luke 10:9, Luke 11:2, Luke 11:18, Luke 12:54, Luke 12:55, Luke 17:10, Luke 22:70, John 4:20, John 4:35, John 8:54, John 9:19, John 9:41, John 10:36, John 13:13, Acts 13:15, Gal 4:21, 2 Jo 1:10

legetw
Jam 1:13

lege
Acts 22:27

leghte
1 Cor 1:10

legh
John 2:5, 1 Cor 3:4, Jam 2:14

legomena
Luke 18:34

legomenhn
Matt 2:23, John 4:5, John 11:54, Acts 3:2

legomenhV
Acts 6:9, Eph 2:11

legomenh
Luke 22:1, Heb 9:3

legomenoiV
Acts 8:6, Acts 13:45, Acts 27:11, Acts 28:24, Heb 8:1

legomenoi
1 Cor 8:5, Eph 2:11

legomenon
Matt 4:18, Matt 9:9, Matt 26:36, Matt 27:16, Matt 27:17, Matt 27:22, Matt 27:33, John 19:13, John 19:17, 2 Th 2:4

legomenoV
Matt 1:16, Matt 10:2, Matt 26:14, Matt 27:33, Mark 15:7, Luke 22:47, John 4:25, John 9:11, John 11:16, John 20:24, John 21:2, Col 4:11

legomenou
Matt 26:3

legomen
John 8:48, Acts 21:23, Rom 4:9, 1 Th 4:15

legontaV
Matt 21:15, Mark 1:27, Mark 2:12, Luke 24:34, Acts 6:11, Acts 6:13, Rev 5:13, Rev 19:6

legonta
Mark 3:11, Luke 4:41, Luke 23:2, Acts 7:59, Acts 22:18, Rev 4:8, Rev 14:7

legonteV
Matt 2:2, Matt 6:31, Matt 8:25, Matt 8:27, Matt 8:29, Matt 8:31, Matt 9:14, Matt 9:27, Matt 9:33, Matt 10:7, Matt 12:10, Matt 12:38, Matt 13:36, Matt 14:15, Matt 14:26, Matt 14:33, Matt 15:1, Matt 15:23, Matt 16:7, Matt 17:10, Matt 18:1, Matt 19:3, Matt 19:25, Matt 20:12, Matt 20:30, Matt 20:31, Matt 21:9, Matt 21:20, Matt 21:23, Matt 21:25, Matt 22:16, Matt 22:23, Matt 22:24, Matt 23:16, Matt 24:3, Matt 24:5, Matt 25:37, Matt 25:44, Matt 26:8, Matt 26:17, Matt 26:68, Matt 27:23, Matt 27:29, Matt 27:40, Matt 27:54, Matt 27:63, Matt 28:13, Mark 5:12, Mark 5:35, Mark 6:2, Mark 7:37, Mark 8:16, Mark 9:11, Mark 10:26, Mark 10:35, Mark 10:49, Mark 11:9, Mark 11:31, Mark 12:18, Mark 13:6, Mark 14:4, Mark 14:57, Mark 15:29, Luke 1:66, Luke 3:10, Luke 3:14, Luke 4:36, Luke 5:21, Luke 5:26, Luke 5:30, Luke 7:4, Luke 7:16, Luke 8:9, Luke 8:24, Luke 8:25, Luke 10:17, Luke 13:25, Luke 13:31, Luke 14:30, Luke 15:2, Luke 17:13, Luke 19:7, Luke 19:14, Luke 19:38, Luke 20:2, Luke 20:5, Luke 20:14, Luke 20:21, Luke 20:28, Luke 21:7, Luke 21:8, Luke 22:64, Luke 22:66, Luke 23:2, Luke 23:5, Luke 23:18, Luke 23:21, Luke 23:35, Luke 23:37, Luke 24:29, John 4:31, John 4:51, John 6:52, John 7:15, John 9:2, John 9:19, John 10:33, John 11:31, John 12:21, John 18:40, John 19:6, John 19:12, Acts 1:6, Acts 2:7, Acts 2:12, Acts 4:16, Acts 5:23, Acts 8:10, Acts 11:3, Acts 11:18, Acts 13:15, Acts 14:11, Acts 14:15, Acts 14:18, Acts 15:5, Acts 15:24, Acts 16:35, Acts 17:7, Acts 17:19, Acts 18:13, Acts 19:13, Acts 19:28, Acts 22:22, Acts 23:9, Acts 23:12, Acts 26:31, 2 Ti 2:18, Heb 11:14, Jam 4:13, 2 Pe 3:4, Rev 4:10, Rev 5:9, Rev 5:12, Rev 6:10, Rev 7:10, Rev 7:12, Rev 11:17, Rev 13:4, Rev 15:3, Rev 18:10, Rev 18:16, Rev 18:18, Rev 18:19, Rev 19:4

legontoV
Matt 1:22, Matt 2:15, Matt 2:17, Matt 3:3, Matt 4:14, Matt 8:17, Matt 12:17, Matt 13:35, Matt 21:4, Matt 22:31, Matt 27:9, Mark 14:58, Luke 3:4, Luke 9:34, Luke 11:53, Luke 13:17, Acts 6:14, Heb 7:21, Rev 6:1, Rev 6:3, Rev 6:5, Rev 8:13, Rev 16:5, Rev 16:7, Rev 19:1

legontwn
Luke 2:13, Luke 8:20, Luke 21:5, Rev 2:9, Rev 3:9

legon
Acts 20:23, Acts 28:26

legousai
Matt 25:9, Matt 25:11, Luke 24:23, John 11:3, Rev 11:15

legousan
Luke 3:22, Acts 9:4, Acts 26:14, Rev 2:20, Rev 6:6, Rev 6:7, Rev 9:14, Rev 10:4, Rev 11:12, Rev 12:10, Rev 18:4

legousa
Matt 3:17, Matt 13:14, Matt 15:22, Matt 15:25, Matt 17:5, Matt 21:10, Matt 26:69, Matt 27:19, Mark 6:25, Mark 9:7, Mark 15:28, Luke 1:24, Luke 9:35, Luke 15:9, Luke 18:3, John 11:32, John 19:24, Acts 16:15, Acts 16:17, Jam 2:23, Rev 4:1, Rev 10:8, Rev 16:17, Rev 19:5

legoushV
Acts 11:7, Acts 22:7, Rev 1:11, Rev 14:13, Rev 16:1, Rev 21:3

legousin
Matt 9:28, Matt 11:17, Matt 11:18, Matt 11:19, Matt 13:51, Matt 14:17, Matt 15:33, Matt 16:13, Matt 17:10, Matt 19:7, Matt 19:10, Matt 20:7, Matt 20:22, Matt 20:33, Matt 21:16, Matt 21:31, Matt 21:41, Matt 22:21, Matt 22:42, Matt 23:3, Matt 27:22, Mark 1:30, Mark 1:37, Mark 2:18, Mark 4:38, Mark 6:35, Mark 6:37, Mark 6:38, Mark 8:19, Mark 8:27, Mark 9:11, Mark 11:28, Mark 11:33, Mark 12:14, Mark 12:18, Mark 12:35, Mark 14:12, Luke 7:32, Luke 9:18, Luke 17:37, Luke 20:41, Luke 24:23, John 7:26, John 8:4, John 9:17, John 11:8, John 11:34, John 12:22, John 16:29, John 20:13, John 21:3, Acts 23:8, Acts 24:14, 1 Cor 15:12, 1 Ti 1:7, Rev 2:24, Rev 6:16, Rev 22:17

legwmen
2 Cor 9:4

legwn
Matt 1:20, Matt 2:13, Matt 2:20, Matt 3:2, Matt 3:14, Matt 5:2, Matt 7:21, Matt 8:2, Matt 8:3, Matt 8:6, Matt 9:18, Matt 9:29, Matt 9:30, Matt 10:5, Matt 13:3, Matt 13:24, Matt 13:31, Matt 14:27, Matt 14:30, Matt 15:4, Matt 15:7, Matt 16:13, Matt 16:22, Matt 17:9, Matt 17:15, Matt 17:25, Matt 18:26, Matt 18:28, Matt 18:29, Matt 21:2, Matt 21:37, Matt 22:1, Matt 22:4, Matt 22:35, Matt 22:42, Matt 22:43, Matt 23:2, Matt 25:20, Matt 25:45, Matt 26:27, Matt 26:39, Matt 26:42, Matt 26:48, Matt 26:65, Matt 26:70, Matt 27:4, Matt 27:11, Matt 27:24, Matt 27:46, Matt 28:9, Matt 28:18, Mark 1:7, Mark 1:15, Mark 1:24, Mark 1:25, Mark 1:40, Mark 3:33, Mark 5:9, Mark 5:23, Mark 8:15, Mark 8:26, Mark 8:27, Mark 8:33, Mark 9:25, Mark 9:38, Mark 11:17, Mark 12:6, Mark 12:26, Mark 14:44, Mark 14:60, Mark 14:68, Mark 15:4, Mark 15:9, Mark 15:34, Mark 15:36, Luke 1:63, Luke 1:67, Luke 3:16, Luke 4:4, Luke 4:34, Luke 4:35, Luke 5:8, Luke 5:12, Luke 7:6, Luke 7:19, Luke 7:20, Luke 7:39, Luke 8:8, Luke 8:30, Luke 8:38, Luke 8:49, Luke 8:50, Luke 8:54, Luke 9:18, Luke 9:38, Luke 10:25, Luke 11:45, Luke 12:16, Luke 12:17, Luke 14:3, Luke 14:7, Luke 15:3, Luke 15:6, Luke 17:4, Luke 18:2, Luke 18:13, Luke 18:18, Luke 18:38, Luke 18:41, Luke 19:16, Luke 19:18, Luke 19:20, Luke 19:42, Luke 19:46, Luke 22:19, Luke 22:20, Luke 22:42, Luke 22:57, Luke 22:59, Luke 23:3, Luke 23:39, Luke 23:40, Luke 23:47, Luke 24:7, John 1:15, John 1:26, John 1:32, John 4:10, John 7:28, John 7:37, John 8:12, John 12:23, Acts 1:3, Acts 2:40, Acts 3:25, Acts 5:25, Acts 5:28, Acts 5:36, Acts 8:9, Acts 8:19, Acts 8:26, Acts 10:26, Acts 11:4, Acts 12:7, Acts 15:13, Acts 16:9, Acts 16:28, Acts 19:4, Acts 19:26, Acts 21:21, Acts 21:40, Acts 22:26, Acts 24:2, Acts 25:14, Acts 26:22, Acts 27:10, Acts 27:24, Acts 27:33, Rom 2:22, Rom 11:2, 1 Cor 11:25, Heb 2:6, Heb 2:12, Heb 4:7, Heb 6:14, Heb 8:11, Heb 9:20, Heb 10:8, Heb 12:26, 1 Jo 2:4, 1 Jo 2:6, 1 Jo 2:9, 2 Jo 1:11, Jude 1:14, Rev 1:17, Rev 7:3, Rev 7:13, Rev 10:9, Rev 11:1, Rev 13:14, Rev 14:8, Rev 14:9, Rev 14:18, Rev 17:1, Rev 18:2, Rev 18:21, Rev 19:17, Rev 21:9

legwsin
Mark 8:30, 1 Th 5:3

legw
Matt 3:9, Matt 5:18, Matt 5:20, Matt 5:22, Matt 5:26, Matt 5:28, Matt 5:32, Matt 5:34, Matt 5:39, Matt 5:44, Matt 6:2, Matt 6:5, Matt 6:16, Matt 6:25, Matt 6:29, Matt 8:9, Matt 8:10, Matt 8:11, Matt 10:15, Matt 10:23, Matt 10:27, Matt 10:42, Matt 11:9, Matt 11:11, Matt 11:22, Matt 11:24, Matt 12:6, Matt 12:31, Matt 12:36, Matt 13:17, Matt 16:18, Matt 16:28, Matt 17:12, Matt 17:20, Matt 18:3, Matt 18:10, Matt 18:13, Matt 18:18, Matt 18:19, Matt 18:22, Matt 19:9, Matt 19:23, Matt 19:24, Matt 19:28, Matt 21:21, Matt 21:27, Matt 21:31, Matt 21:43, Matt 23:36, Matt 23:39, Matt 24:2, Matt 24:34, Matt 24:47, Matt 25:12, Matt 25:40, Matt 25:45, Matt 26:13, Matt 26:21, Matt 26:29, Matt 26:34, Matt 26:64, Mark 2:11, Mark 3:28, Mark 5:41, Mark 6:11, Mark 8:12, Mark 9:1, Mark 9:13, Mark 9:41, Mark 10:15, Mark 10:29, Mark 11:23, Mark 11:24, Mark 11:33, Mark 12:43, Mark 13:30, Mark 13:37, Mark 13:37, Mark 14:9, Mark 14:18, Mark 14:25, Mark 14:30, Luke 3:8, Luke 4:24, Luke 4:25, Luke 5:24, Luke 6:27, Luke 6:46, Luke 7:8, Luke 7:9, Luke 7:14, Luke 7:26, Luke 7:28, Luke 7:47, Luke 9:27, Luke 10:12, Luke 10:24, Luke 11:8, Luke 11:9, Luke 11:51, Luke 12:4, Luke 12:5, Luke 12:8, Luke 12:22, Luke 12:27, Luke 12:37, Luke 12:44, Luke 12:51, Luke 12:59, Luke 13:3, Luke 13:5, Luke 13:24, Luke 13:27, Luke 13:35, Luke 14:24, Luke 15:7, Luke 15:10, Luke 16:9, Luke 17:34, Luke 18:8, Luke 18:14, Luke 18:17, Luke 18:29, Luke 19:26, Luke 19:40, Luke 20:8, Luke 21:3, Luke 21:32, Luke 22:16, Luke 22:18, Luke 22:34, Luke 22:37, Luke 23:43, John 1:51, John 3:3, John 3:5, John 3:11, John 4:35, John 5:19, John 5:24, John 5:25, John 5:34, John 6:26, John 6:32, John 6:47, John 6:53, John 8:26, John 8:34, John 8:45, John 8:46, John 8:51, John 8:58, John 10:1, John 10:7, John 12:24, John 13:16, John 13:18, John 13:19, John 13:20, John 13:21, John 13:33, John 13:38, John 14:12, John 15:15, John 16:7, John 16:20, John 16:23, John 16:26, John 21:18, Acts 5:38, Rom 3:5, Rom 6:19, Rom 9:1, Rom 10:18, Rom 10:19, Rom 11:1, Rom 11:11, Rom 11:13, Rom 12:3, Rom 15:8, 1 Cor 1:12, 1 Cor 6:5, 1 Cor 7:6, 1 Cor 7:8, 1 Cor 7:12, 1 Cor 7:35, 1 Cor 10:15, 1 Cor 10:29, 1 Cor 15:34, 1 Cor 15:51, 2 Cor 6:13, 2 Cor 7:3, 2 Cor 8:8, 2 Cor 11:16, 2 Cor 11:21, 2 Cor 11:21, Gal 1:9, Gal 3:15, Gal 3:17, Gal 4:1, Gal 5:2, Gal 5:16, Eph 4:17, Eph 5:32, Php 3:18, Php 4:11, Col 2:4, 1 Ti 2:7, 2 Ti 2:7, Phm 1:19, Phm 1:21, Heb 11:32, 1 Jo 5:16, Rev 2:24

3005

leimma
 leimma

leimma
Rom 11:5

3006

leioV
 leios

leiaV
Luke 3:5

3007

leipw
 leipo

leipei
Luke 18:22

leipetai
Jam 1:5

leiph
Titus 3:13

leipomenoi
Jam 1:4, Jam 2:15

leiponta
Titus 1:5

3008

leitourgew
 leitourgeo

leitourghsai
Rom 15:27

leitourgountwn
Acts 13:2

leitourgwn
Heb 10:11

3009

leitourgia
 leitourgia

leitourgiaV
Luke 1:23, 2 Cor 9:12, Php 2:30, Heb 8:6, Heb 9:21

leitourgia
Php 2:17

3010

leitourgikoV
 leitourgikos

leitourgika
Heb 1:14Next Page - 3011 (leitourgos) to 3020 (Leuitikos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com