Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3351 (metoikizo) to 3360 (mechri)

Previous Page - 3341 (metanoia) to 3350 (metoikesia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3351

metoikizw
 metoikizo

metoikiw
Acts 7:43

metwkisen
Acts 7:4

3352

metwch
 metoche

metoch
2 Cor 6:14

3353

metocoV
 metochos

metocoiV
Luke 5:7

metocoi
Heb 3:1, Heb 3:14, Heb 12:8

metocouV
Heb 1:9, Heb 6:4

3354

metrew
 metreo

emetrhsen
Rev 21:16, Rev 21:17

metreite
Matt 7:2, Mark 4:24, Luke 6:38

metrhqhsetai
Mark 4:24

metrhshV
Rev 11:2

metrhsh
Rev 21:15

metrhson
Rev 11:1

metrounteV
2 Cor 10:12

3355

metrhthV
 metretes

metrhtaV
John 2:6

3356

metriopaqew
 metriopatheo

metriopaqein
Heb 5:2

3357

metriwV
 metrios

metriwV
Acts 20:12

3358

metron
 metron

metron
Matt 23:32, Luke 6:38, Rom 12:3, 2 Cor 10:13, Eph 4:7, Eph 4:13, Rev 21:17

metrou
John 3:34, 2 Cor 10:13

metrw
Matt 7:2, Mark 4:24, Luke 6:38, Eph 4:16

3359

metwpon
 metopon

metwpon
Rev 17:5, Rev 20:4

metwpou
Rev 14:9

metwpwn
Rev 7:3, Rev 9:4, Rev 13:16, Rev 14:1, Rev 22:4

3360

mecri
 mechri

mecriV
Mark 13:30, Heb 12:4

mecri
Matt 11:23, Matt 13:30, Matt 28:15, Acts 10:30, Acts 20:7, Rom 5:14, Rom 15:19, Eph 4:13, Php 2:8, Php 2:30, 1 Ti 6:14, 2 Ti 2:9, Heb 3:6, Heb 3:14, Heb 9:10Next Page - 3361 (me) to 3370 (Medos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com