Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3371 (meketi) to 3380 (mepo)

Previous Page - 3361 (me) to 3370 (Medos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3371

mhketi
 meketi

mhketi
Matt 21:19, Mark 1:45, Mark 2:2, Mark 9:25, Mark 11:14, John 5:14, John 8:11, Acts 4:17, Acts 13:34, Acts 25:24, Rom 6:6, Rom 14:13, Rom 15:23, 2 Cor 5:15, Eph 4:14, Eph 4:17, Eph 4:28, 1 Th 3:1, 1 Th 3:5, 1 Ti 5:23, 1 Pe 4:2

3372

mhkoV
 mekos

mhkoV
Eph 3:18, Rev 21:16, Rev 21:16

3373

mhkunw
 mekuno

mhkunhtai
Mark 4:27

3374

mhlwth
 melote

mhlwtaiV
Heb 11:37

3375

mhn
 men

mhn
Luke 1:36, Heb 6:14

3376

mhn
 men

mhnaV
Luke 1:24, Luke 1:56, Luke 4:25, Acts 7:20, Acts 18:11, Acts 19:8, Acts 20:3, Acts 28:11, Gal 4:10, Jam 5:17, Rev 9:5, Rev 9:10, Rev 11:2, Rev 13:5

mhna
Rev 9:15, Rev 22:2

mhni
Luke 1:26

3377

mhnuw
 menuo

emhnusen
Luke 20:37

mhnuqeishV
Acts 23:30

mhnusanta
1 Cor 10:28

mhnush
John 11:57

3378

mh ouk
 me ouk

mh ouk
Rom 10:18, Rom 10:19, 1 Cor 9:4, 1 Cor 9:5

ou mh
John 18:11

3379

mhpote
 mepote

mhpote
Matt 4:6, Matt 5:25, Matt 7:6, Matt 13:15, Matt 13:29, Matt 15:32, Matt 25:9, Matt 27:64, Mark 4:12, Mark 14:2, Luke 3:15, Luke 4:11, Luke 12:58, Luke 14:8, Luke 14:12, Luke 14:29, Luke 21:34, John 7:26, Acts 5:39, Acts 28:27, 2 Ti 2:25, Heb 2:1, Heb 3:12, Heb 4:1, Heb 9:17

3380

mhpw
 mepo

mhpw
Rom 9:11, Heb 9:8Next Page - 3381 (mepos) to 3390 (metropolis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com