Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3601 (odune) to 3610 (oiketes)

Previous Page - 3591 (ogkos) to 3600 (odunao)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3601

odunh
 odune

odunaiV
1 Ti 6:10

odunh
Rom 9:2

3602

odurmoV
 odurmos

odurmon
2 Cor 7:7

odurmoV
Matt 2:18

3603

o esti
 ho esti

o estin
Mark 3:17, Mark 7:11, Mark 7:34, Mark 12:42, Mark 15:16, Mark 15:42, Eph 6:17, Col 1:24, Heb 7:2, Rev 21:8, Rev 21:17

3604

OziaV
 Ozias

ozian
Matt 1:8

oziaV
Matt 1:9

3605

ozw
 ozo

ozei
John 11:39

3606

oqen
 hothen

oqen
Matt 12:44, Matt 14:7, Matt 25:24, Matt 25:26, Luke 11:24, Acts 14:26, Acts 26:19, Acts 28:13, Heb 2:17, Heb 3:1, Heb 7:25, Heb 8:3, Heb 9:18, Heb 11:19, 1 Jo 2:18

3607

oqonh
 othone

oqonhn
Acts 10:11, Acts 11:5

3608

oqonion
 othonion

oqonia
Luke 24:12, John 20:5, John 20:6

oqonioiV
John 19:40

oqoniwn
John 20:7

3609

oikeioV
 oikeios

oikeioi
Eph 2:19

oikeiouV
Gal 6:10

oikeiwn
1 Ti 5:8

3610

oikethV
 oiketes

oiketai
1 Pe 2:18

oikethn
Rom 14:4

oikethV
Luke 16:13

oiketwn
Acts 10:7Next Page - 3611 (oikeo) to 3620 (oikodomia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com