Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3631 (oinos) to 3640 (oligopistos)

Previous Page - 3621 (oikonomeo) to 3630 (oinopotes)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3631

oinoV
 oinos

oinon
Matt 9:17, Matt 9:17, Mark 2:22, Mark 2:22, Mark 15:23, Luke 1:15, Luke 5:37, Luke 5:38, Luke 7:33, Luke 10:34, John 2:3, John 2:9, John 2:10, John 2:10, John 4:46, Rom 14:21, Rev 6:6, Rev 18:13

oinoV
Matt 9:17, Mark 2:22, Mark 2:22, Luke 5:37

oinou
John 2:3, Rev 14:8, Rev 14:10, Rev 16:19, Rev 17:2, Rev 18:3, Rev 19:15

oinw
Eph 5:18, 1 Ti 3:8, 1 Ti 5:23, Titus 2:3

3632

oinoflugia
 oinophlugia

oinoflugiaiV
1 Pe 4:3

3633

oiomai
 oiomai

oiesqw
Jam 1:7

oiomenoi
Php 1:16

3634

oioV
 hoios

oia
Matt 24:21, Mark 9:3, Mark 13:19, 2 Ti 3:11

oioi
2 Cor 10:11, 1 Th 1:5

oion
Rom 9:6, 2 Cor 12:20, Php 1:30

oioV
1 Cor 15:48, 1 Cor 15:48, Rev 16:18

oiouV
2 Cor 12:20, 2 Ti 3:11

oiou
Luke 9:55

3635

oknew
 okneo

oknhsai
Acts 9:38

3636

okneroV
 okneros

oknhre
Matt 25:26

oknhroi
Rom 12:11

oknhron
Php 3:1

3637

oktahmeroV
 oktaemeros

oktahmeroV
Php 3:5

3638

oktw
 okto

oktw
Luke 2:21, Luke 9:28, Luke 13:4, Luke 13:11, Luke 13:16, John 20:26, Acts 9:33, 1 Pe 3:20

3639

oleqroV
 olethros

oleqron
1 Cor 5:5, 2 Th 1:9, 1 Ti 6:9

oleqroV
1 Th 5:3

3640

oligopistoV
 oligopistos

oligopiste
Matt 14:31

oligopistoi
Matt 6:30, Matt 8:26, Matt 16:8, Luke 12:28Next Page - 3641 (oligos) to 3650 (holos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com