Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3641 (oligos) to 3650 (holos)

Previous Page - 3631 (oinos) to 3640 (oligopistos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3641

oligoV
 oligos

oligai
Acts 17:4, 1 Pe 3:20

oligaV
Luke 12:48, Heb 12:10

oliga
Matt 15:34, Matt 25:21, Matt 25:23, Mark 8:7, Rev 2:14, Rev 2:20, Rev 3:4

olighn
Acts 19:24

olighV
Acts 15:2

oligoiV
Mark 6:5

oligoi
Matt 7:14, Matt 9:37, Matt 20:16, Matt 22:14, Luke 10:2, Luke 13:23, Acts 17:12

oligon
Mark 1:19, Mark 6:31, Luke 5:3, Luke 7:47, Luke 7:47, Acts 14:28, 2 Cor 8:15, 1 Ti 4:8, Jam 3:5, Jam 4:14, 1 Pe 1:6, 1 Pe 5:10, Rev 12:12, Rev 17:10

oligoV
Acts 12:18, Acts 19:23

oligou
Acts 27:20

oligwn
1 Pe 5:12

oligw
Acts 26:28, Acts 26:29, Eph 3:3, 1 Ti 5:23

3642

oligoyucoV
 oligopsuchos

oligoyucouV
1 Th 5:14

3643

oligwrew
 oligoreo

oligwrei
Heb 12:5

3644

oloqreuthV
 olothreutes

oloqreutou
1 Cor 10:10

3645

oloqreuw
 olothreuo

oloqreuwn
Heb 11:28

3646

olokautwma
 holokautoma

olokautwmata
Heb 10:6, Heb 10:8

olokautwmatwn
Mark 12:33

3647

oloklhria
 holokleria

oloklhrian
Acts 3:16

3648

oloklhroV
 holokleros

oloklhroi
Jam 1:4

oloklhron
1 Th 5:23

3649

ololuzw
 ololuzo

ololuzonteV
Jam 5:1

3650

oloV
 holos

olhn
Matt 4:23, Matt 4:24, Matt 9:26, Matt 14:35, Matt 20:6, Matt 27:27, Mark 1:28, Mark 1:39, Mark 6:55, Mark 15:16, Mark 15:33, Luke 8:39, Luke 23:44, Acts 5:11, Acts 7:11, Acts 11:28, Acts 28:30, Rom 8:36, Rom 10:21, Rev 12:9

olhV
Mark 12:30, Mark 12:30, Mark 12:30, Mark 12:30, Mark 12:33, Mark 12:33, Mark 12:33, Mark 12:33, Luke 4:14, Luke 5:5, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 23:5, Acts 8:37, Acts 9:31, Acts 9:42, Acts 10:37, Acts 13:49, Rom 16:23, Rev 3:10, Rev 16:14

olh
Matt 9:31, Matt 22:37, Matt 22:37, Matt 22:37, Matt 24:14, Mark 1:33, Luke 1:65, Luke 7:17, John 4:53, Acts 15:22, Acts 19:27, Acts 19:29, Acts 21:30, Acts 21:31, 1 Cor 14:23, 2 Cor 1:1, 1 Th 4:10, Rev 13:3

olon
Matt 1:22, Matt 5:29, Matt 5:30, Matt 6:22, Matt 6:23, Matt 13:33, Matt 16:26, Matt 21:4, Matt 26:56, Matt 26:59, Mark 8:36, Mark 12:44, Mark 14:9, Mark 14:55, Mark 15:1, Luke 8:43, Luke 9:25, Luke 11:34, Luke 11:36, Luke 11:36, Luke 13:21, John 7:23, John 11:50, Acts 2:2, Acts 2:47, Acts 7:10, Acts 11:26, Acts 22:30, 1 Cor 5:6, 1 Cor 12:17, 1 Cor 12:17, Gal 5:3, Gal 5:9, Jam 2:10, Jam 3:2, Jam 3:3, Jam 3:6

oloV
Matt 22:40, John 9:34, John 13:10, 1 Jo 5:19

olouV
Titus 1:11

olou
John 19:23, Acts 10:22, 1 Jo 2:2

olw
Matt 26:13, Acts 18:8, Rom 1:8, Php 1:13, Heb 3:2, Heb 3:5Next Page - 3651 (holoteles) to 3660 (omnuo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com