Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3911 (paraphero) to 3920 (pareisaktos)

Previous Page - 3901 (pararrhueo) to 3910 (parautika)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3911

paraferw
 paraphero

parenegkein
Luke 22:42

parenegke
Mark 14:36

3912

parafronew
 paraphroneo

parafronwn
2 Cor 11:23

3913

parafronia
 paraphronia

parafronian
2 Pe 2:16

3914

paraceimazw
 paracheimazo

parakeceimakoti
Acts 28:11

paraceimasai
Acts 27:12, Titus 3:12

paraceimasw
1 Cor 16:6

3915

paraceimasia
 paracheimasia

paraceimasian
Acts 27:12

3916

paracrhma
 parachrema

paracrhma
Matt 21:19, Matt 21:20, Luke 1:64, Luke 4:39, Luke 5:25, Luke 8:44, Luke 8:47, Luke 8:55, Luke 13:13, Luke 18:43, Luke 19:11, Luke 22:60, Acts 3:7, Acts 5:10, Acts 9:18, Acts 12:23, Acts 13:11, Acts 16:26, Acts 16:33

3917

pardaliV
 pardalis

pardalei
Rev 13:2

3918

pareimi
 pareimi

pareinai
Acts 24:19, Gal 4:18, Gal 4:20

pareisin
Acts 17:6

parei
Matt 26:50

paresmen
Acts 10:33

pareste
Acts 10:21

parestin
John 7:6, John 11:28, 2 Pe 1:9

parhsan
Luke 13:1, Acts 12:20

paronteV
2 Cor 10:11

parontoV
Col 1:6

paron
Heb 12:11

paroush
2 Pe 1:12

parwn
1 Cor 5:3, 1 Cor 5:3, 2 Cor 10:2, 2 Cor 11:9, 2 Cor 13:2, 2 Cor 13:10

3919

pareisagw
 pareisago

pareisaxousin
2 Pe 2:1

3920

pareisaktoV
 pareisaktos

pareisaktouV
Gal 2:4Next Page - 3921 (pareisduno) to 3930 (parecho)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com