Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3941 (paroikos) to 3950 (parorgismos)

Previous Page - 3931 (paregoria) to 3940 (paroikia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3941

paroikoV
 paroikos

paroikoi
Eph 2:19

paroikon
Acts 7:6

paroikoV
Acts 7:29

paroikouV
1 Pe 2:11

3942

paroimia
 paroimia

paroimiaiV
John 16:25, John 16:25

paroimian
John 10:6, John 16:29

paroimiaV
2 Pe 2:22

3943

paroinoV
 paroinos

paroinon
1 Ti 3:3, Titus 1:7

3944

paroicomai
 paroichomai

parwchmenaiV
Acts 14:16

3945

paromoiazw
 paromoiazo

paromoiazete
Matt 23:27

3946

paromoioV
 paromoios

paromoia
Mark 7:8, Mark 7:13

3947

paroxunw
 paroxuno

paroxunetai
1 Cor 13:5

parwxuneto
Acts 17:16

3948

paroxusmoV
 paroxusmos

paroxusmon
Heb 10:24

paroxusmoV
Acts 15:39

3949

parorgizw
 parorgizo

parorgizete
Eph 6:4

parorgiw
Rom 10:19

3950

parorgismoV
 parorgismos

parorgismw
Eph 4:26Next Page - 3951 (parotruno) to 3960 (patasso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com