Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3951 (parotruno) to 3960 (patasso)

Previous Page - 3941 (paroikos) to 3950 (parorgismos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3951

parotrunw
 parotruno

parwtrunan
Acts 13:50

3952

parousia
 parousia

parousian
1 Th 4:15, 2 Pe 1:16, 2 Pe 3:12

parousiaV
Matt 24:3, Php 1:26, 2 Th 2:1, 2 Th 2:8, Jam 5:7, 2 Pe 3:4

parousia
Matt 24:27, Matt 24:37, Matt 24:39, 1 Cor 15:23, 1 Cor 16:17, 2 Cor 7:6, 2 Cor 7:7, 2 Cor 10:10, Php 2:12, 1 Th 2:19, 1 Th 3:13, 1 Th 5:23, 2 Th 2:9, Jam 5:8, 1 Jo 2:28

parousin
Heb 13:5

3953

paroyiV
 paropsis

paroyidoV
Matt 23:25, Matt 23:26

3954

parrhhsia
 parrhesia

parrhsian
Acts 4:13, Eph 3:12, 1 Ti 3:13, Phm 1:8, Heb 3:6, Heb 10:19, Heb 10:35, 1 Jo 2:28, 1 Jo 3:21, 1 Jo 4:17

parrhsiaV
Acts 2:29, Acts 4:29, Acts 4:31, Acts 28:31, Heb 4:16

parrhsia
Mark 8:32, John 7:4, John 7:13, John 7:26, John 10:24, John 11:14, John 11:54, John 16:25, John 16:29, John 18:20, 2 Cor 3:12, 2 Cor 7:4, Eph 6:19, Php 1:20, Col 2:15, 1 Jo 5:14

3955

parrhhsiazomai
 parrhesiazomai

eparrhsiazeto
Acts 19:8

eparrhsiasameqa
1 Th 2:2

eparrhsiasato
Acts 9:27

parrhsiazesqai
Acts 18:26

parrhsiazomenoi
Acts 14:3

parrhsiazomenoV
Acts 9:28, Acts 26:26

parrhsiasamenoi
Acts 13:46

parrhsiaswmai
Eph 6:20

3956

paV
 pas

pantaV
Matt 2:4, Matt 2:16, Matt 4:24, Matt 8:16, Matt 12:15, Matt 14:35, Matt 21:12, Matt 22:10, Matt 26:1, Mark 1:32, Mark 2:12, Mark 6:39, Luke 1:65, Luke 4:36, Luke 5:9, Luke 6:10, Luke 6:19, Luke 8:54, Luke 9:23, Luke 12:41, Luke 13:2, Luke 13:4, Luke 13:28, Luke 21:35, John 2:15, John 2:24, John 12:32, Acts 4:33, Acts 5:5, Acts 5:11, Acts 9:14, Acts 9:40, Acts 10:38, Acts 10:44, Acts 11:23, Acts 18:2, Acts 18:23, Acts 19:10, Acts 19:17, Acts 21:21, Acts 21:28, Acts 22:15, Acts 26:29, Acts 27:24, Acts 27:44, Acts 28:2, Acts 28:30, Rom 3:9, Rom 3:22, Rom 3:22, Rom 5:12, Rom 5:18, Rom 5:18, Rom 10:12, Rom 11:32, Rom 11:32, Rom 16:15, Rom 16:19, 1 Cor 7:7, 1 Cor 14:5, 1 Cor 15:25, 2 Cor 2:3, 2 Cor 2:5, 2 Cor 5:10, 2 Cor 9:13, Gal 6:10, Eph 1:15, Eph 3:9, Php 1:7, Php 1:8, Php 2:26, Col 1:4, 1 Th 3:12, 1 Th 4:10, 1 Th 5:14, 1 Th 5:15, 1 Th 5:26, 1 Ti 2:4, 2 Ti 2:24, Titus 3:2, Phm 1:5, Heb 13:24, Heb 13:24, 1 Pe 2:17, 2 Pe 3:9, Jude 1:15, Jude 1:25, Rev 13:16

panteV
Matt 11:13, Matt 11:28, Matt 12:23, Matt 14:20, Matt 15:37, Matt 19:11, Matt 21:26, Matt 22:28, Matt 23:8, Matt 25:31, Matt 26:27, Matt 26:31, Matt 26:33, Matt 26:35, Matt 26:52, Matt 26:56, Matt 27:1, Matt 27:22, Mark 1:5, Mark 1:27, Mark 1:37, Mark 5:12, Mark 5:20, Mark 6:42, Mark 6:50, Mark 7:3, Mark 7:14, Mark 12:44, Mark 14:23, Mark 14:27, Mark 14:29, Mark 14:31, Mark 14:50, Mark 14:53, Mark 14:64, Luke 1:63, Luke 1:66, Luke 2:3, Luke 2:18, Luke 2:47, Luke 4:22, Luke 4:28, Luke 4:40, Luke 6:26, Luke 8:40, Luke 8:52, Luke 9:17, Luke 9:43, Luke 13:3, Luke 13:5, Luke 13:17, Luke 13:27, Luke 14:18, Luke 14:29, Luke 15:1, Luke 20:38, Luke 21:15, Luke 22:70, Luke 23:48, Luke 23:49, John 1:7, John 1:16, John 3:26, John 5:23, John 5:28, John 6:45, John 7:21, John 10:8, John 11:48, John 13:10, John 13:11, John 13:35, John 17:21, John 18:40, Acts 1:14, Acts 2:7, Acts 2:7, Acts 2:12, Acts 2:32, Acts 2:44, Acts 3:24, Acts 4:21, Acts 5:17, Acts 5:36, Acts 5:37, Acts 8:1, Acts 8:10, Acts 9:21, Acts 9:26, Acts 9:35, Acts 10:33, Acts 10:43, Acts 16:33, Acts 17:7, Acts 17:21, Acts 18:17, Acts 19:7, Acts 20:25, Acts 21:18, Acts 21:20, Acts 21:24, Acts 22:3, Acts 25:24, Acts 26:4, Acts 27:36, Rom 3:12, Rom 3:23, Rom 5:12, Rom 9:6, Rom 9:7, Rom 10:16, Rom 14:10, Rom 15:11, 1 Cor 1:10, 1 Cor 8:1, 1 Cor 9:24, 1 Cor 10:1, 1 Cor 10:1, 1 Cor 10:2, 1 Cor 10:3, 1 Cor 10:4, 1 Cor 10:17, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:13, 1 Cor 12:29, 1 Cor 12:29, 1 Cor 12:29, 1 Cor 12:29, 1 Cor 12:30, 1 Cor 12:30, 1 Cor 12:30, 1 Cor 14:23, 1 Cor 14:24, 1 Cor 14:31, 1 Cor 14:31, 1 Cor 14:31, 1 Cor 15:22, 1 Cor 15:22, 1 Cor 15:51, 1 Cor 15:51, 1 Cor 16:20, 2 Cor 3:18, 2 Cor 5:14, 2 Cor 13:13, Gal 1:2, Gal 3:26, Gal 3:28, Eph 2:3, Eph 4:13, Php 2:21, Php 4:22, Col 2:3, 1 Th 5:5, 2 Th 2:12, 2 Ti 1:15, 2 Ti 3:12, 2 Ti 4:16, 2 Ti 4:21, Titus 3:15, Heb 1:6, Heb 1:11, Heb 1:14, Heb 2:11, Heb 3:16, Heb 8:11, Heb 11:13, Heb 11:39, Heb 12:8, 1 Pe 3:8, 1 Pe 5:5, 1 Jo 2:19, 2 Jo 1:1, Rev 7:11, Rev 13:8, Rev 18:19, Rev 19:5

pantoV
Matt 13:19, Matt 13:47, Matt 18:10, Matt 18:19, Luke 8:47, Luke 20:45, Luke 24:19, Acts 2:5, Acts 2:25, Acts 6:5, Acts 13:10, 1 Cor 11:3, 2 Cor 7:1, Eph 1:21, 1 Th 5:22, 2 Th 3:6, 2 Th 3:16, 2 Ti 4:18, Phm 1:6, Heb 2:9, Heb 2:15, Rev 7:9, Rev 18:2, Rev 18:2

pan
Matt 3:10, Matt 5:11, Matt 7:17, Matt 7:19, Matt 12:36, Matt 15:17, Matt 18:16, Matt 18:34, Matt 23:35, Mark 7:18, Luke 1:10, Luke 1:37, Luke 2:23, Luke 3:5, Luke 3:9, Luke 11:42, John 6:37, John 6:39, John 15:2, John 15:2, John 17:2, Acts 10:14, Acts 11:8, Acts 13:27, Acts 15:12, Acts 15:21, Acts 17:26, Acts 17:26, Acts 18:4, Acts 22:5, Acts 25:24, Rom 3:19, Rom 14:11, Rom 14:23, 1 Cor 6:18, 1 Cor 10:25, 1 Cor 10:27, 2 Cor 9:8, 2 Cor 10:5, 2 Cor 10:5, 2 Cor 13:1, Eph 3:19, Eph 4:16, Eph 5:13, Php 2:9, Php 2:10, Col 1:19, Col 2:9, Col 2:19, Col 3:17, Col 3:23, 1 Ti 4:4, 2 Ti 2:21, 2 Ti 3:17, Titus 1:16, Titus 3:1, Jam 1:17, Jam 3:16, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:21, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:3, 1 Jo 5:4, Rev 5:13, Rev 6:14, Rev 7:1, Rev 7:16, Rev 7:17, Rev 9:4, Rev 9:4, Rev 14:6, Rev 18:12, Rev 18:12, Rev 18:12, Rev 21:4, Rev 21:27, Rev 22:3

pasaiV
Luke 1:6, Luke 24:27, 1 Cor 7:17, 1 Cor 14:33, Jam 1:8, 2 Pe 3:16

pasai
Matt 1:17, Matt 10:30, Matt 13:56, Matt 24:30, Matt 25:5, Matt 25:7, Luke 1:48, Luke 12:7, Acts 3:25, Acts 9:39, Acts 16:26, Acts 27:37, Rom 16:4, Rev 1:7, Rev 2:23

pasan
Matt 3:15, Matt 4:23, Matt 4:23, Matt 9:35, Matt 9:35, Matt 10:1, Matt 10:1, Matt 18:32, Matt 19:3, Matt 27:45, Mark 5:33, Luke 2:1, Luke 3:3, Luke 4:25, Luke 10:1, Luke 10:19, John 5:22, John 16:13, Acts 2:17, Acts 5:21, Acts 5:42, Acts 7:14, Acts 15:36, Acts 17:17, Acts 20:27, Acts 26:20, Rom 1:18, Rom 2:9, Rom 7:8, Rom 10:18, Rom 14:5, 1 Cor 13:2, 1 Cor 13:2, 1 Cor 15:24, 1 Cor 15:24, 1 Cor 15:30, 2 Cor 4:2, 2 Cor 9:8, 2 Cor 9:8, 2 Cor 9:11, 2 Cor 10:6, Php 4:19, Col 1:10, Col 1:11, 2 Th 1:11, 1 Ti 1:16, Titus 2:10, Titus 3:2, Heb 4:12, Jam 1:2, Jam 1:21, 1 Pe 2:1, 1 Pe 5:7, 2 Pe 1:5, Jude 1:3, Rev 5:6, Rev 13:7, Rev 13:12

pasaV
Matt 4:8, Matt 9:35, Matt 28:20, Mark 4:13, Luke 1:75, Luke 4:5, Acts 8:40, Acts 26:11, Eph 3:21, 1 Pe 2:1

pasa
Matt 2:3, Matt 3:5, Matt 3:5, Matt 8:32, Matt 8:34, Matt 12:25, Matt 12:25, Matt 12:31, Matt 15:13, Matt 21:10, Matt 24:22, Matt 28:18, Mark 1:5, Mark 9:49, Mark 13:20, Luke 3:5, Luke 3:6, Luke 11:17, Acts 3:23, Acts 13:44, Acts 27:20, Rom 3:20, Rom 8:22, Rom 13:1, Rom 14:11, 1 Cor 1:29, 1 Cor 11:5, 1 Cor 15:39, Gal 2:16, Eph 2:21, Eph 3:15, Eph 4:31, Eph 5:3, Php 2:11, 2 Ti 3:16, Heb 2:2, Heb 12:11, Jam 1:17, Jam 3:7, Jam 4:16, 1 Pe 1:24, 1 Pe 1:24, 2 Pe 1:20, 1 Jo 5:17, Rev 16:3, Rev 16:20

pashV
Matt 23:27, Luke 5:17, Luke 6:17, Luke 21:35, John 17:2, Acts 4:29, Acts 8:27, Acts 12:11, Acts 13:10, Acts 13:10, Acts 17:11, Acts 19:26, Acts 20:19, Acts 24:3, Acts 28:31, Rom 15:13, Rom 15:14, 2 Cor 1:3, Eph 1:21, Eph 4:2, Eph 4:16, Eph 4:19, Eph 6:18, Php 2:29, Col 1:15, Col 2:10, 1 Ti 1:15, 1 Ti 3:4, 1 Ti 4:9, 1 Ti 6:1, Titus 2:14, Titus 2:15, Heb 6:16, Heb 7:7, Heb 9:19, 1 Pe 5:10, 1 Jo 1:7, 1 Jo 1:9, Rev 5:9, Rev 7:4, Rev 18:22

pash
Matt 6:29, Mark 16:15, Luke 7:17, Luke 12:27, Acts 1:8, Acts 2:43, Acts 5:23, Acts 7:22, Acts 23:1, Rom 1:29, Rom 9:17, 1 Cor 1:5, 1 Cor 4:17, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:4, 2 Cor 7:4, 2 Cor 8:7, 2 Cor 12:12, Eph 1:3, Eph 1:8, Eph 4:31, Eph 5:9, Eph 6:18, Php 1:3, Php 1:4, Php 1:9, Php 1:20, Col 1:9, Col 1:11, Col 1:23, Col 1:28, Col 3:16, 1 Th 3:7, 1 Th 3:9, 2 Th 2:9, 2 Th 2:10, 2 Th 3:17, 1 Ti 2:2, 1 Ti 2:11, 1 Ti 5:2, 2 Ti 4:2, 1 Pe 1:15, 1 Pe 2:13, Rev 11:6

pasin
Matt 2:16, Matt 5:15, Matt 23:20, Matt 24:14, Matt 24:47, Mark 6:41, Mark 11:17, Mark 13:37, Luke 1:3, Luke 2:20, Luke 2:38, Luke 3:20, Luke 9:43, Luke 9:48, Luke 12:44, Luke 13:17, Luke 14:33, Luke 16:26, Luke 24:9, Luke 24:21, Luke 24:25, Acts 1:19, Acts 2:39, Acts 2:45, Acts 4:10, Acts 4:16, Acts 15:3, Acts 16:32, Acts 17:25, Acts 17:30, Acts 17:31, Acts 19:17, Acts 20:32, Acts 20:36, Acts 24:5, Acts 24:14, Rom 1:5, Rom 1:7, Rom 8:37, Rom 13:7, 1 Cor 1:2, 1 Cor 8:7, 1 Cor 9:19, 1 Cor 9:22, 1 Cor 10:33, 1 Cor 12:6, 1 Cor 15:7, 1 Cor 15:28, 2 Cor 1:1, 2 Cor 11:6, 2 Cor 13:2, Gal 3:10, Gal 6:6, Eph 1:23, Eph 3:18, Eph 4:6, Eph 6:16, Php 1:1, Php 1:13, Php 1:25, Php 2:17, Php 4:5, Php 4:12, Col 1:18, Col 3:11, Col 3:14, 1 Th 1:7, 1 Th 2:15, 1 Th 5:27, 2 Th 1:4, 2 Th 1:10, 1 Ti 3:11, 1 Ti 4:15, 2 Ti 2:7, 2 Ti 3:9, 2 Ti 4:5, 2 Ti 4:8, Titus 2:9, Titus 2:10, Titus 2:11, Heb 5:9, Heb 13:4, Heb 13:18, Jam 1:5, 1 Pe 4:11, 1 Pe 5:14, Rev 19:17, Rev 21:8

paswn
Mark 6:33, Mark 12:28, Mark 12:29, Luke 19:37, Acts 7:10, 2 Cor 8:18, 2 Cor 11:28

paV
Matt 5:22, Matt 5:28, Matt 7:8, Matt 7:21, Matt 7:24, Matt 7:26, Matt 10:32, Matt 13:2, Matt 13:52, Matt 19:29, Matt 27:25, Mark 2:13, Mark 4:1, Mark 9:15, Mark 9:49, Mark 11:18, Luke 6:19, Luke 6:40, Luke 6:47, Luke 7:29, Luke 11:10, Luke 12:8, Luke 12:10, Luke 13:17, Luke 14:11, Luke 14:33, Luke 16:16, Luke 16:18, Luke 16:18, Luke 18:14, Luke 18:43, Luke 20:6, Luke 20:18, Luke 21:38, John 2:10, John 3:8, John 3:15, John 3:16, John 3:20, John 4:13, John 6:40, John 6:45, John 8:2, John 8:34, John 11:26, John 12:46, John 16:2, John 18:37, John 19:12, Acts 2:21, Acts 2:36, Acts 3:9, Acts 3:11, Acts 11:14, Acts 13:39, Rom 2:1, Rom 3:4, Rom 3:19, Rom 9:33, Rom 10:11, Rom 10:13, Rom 11:26, 1 Cor 9:25, 1 Cor 11:4, Gal 3:10, Gal 3:13, Gal 5:14, Eph 4:29, Eph 5:5, 2 Ti 2:19, Heb 3:4, Heb 5:1, Heb 5:13, Heb 8:3, Heb 10:11, Jam 1:19, 1 Jo 2:23, 1 Jo 2:29, 1 Jo 3:3, 1 Jo 3:4, 1 Jo 3:6, 1 Jo 3:6, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:15, 1 Jo 3:15, 1 Jo 4:7, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:18, 2 Jo 1:9, Rev 1:7, Rev 6:15, Rev 6:15, Rev 8:7, Rev 18:17, Rev 18:17, Rev 18:22, Rev 22:15

3957

pasca
 pascha

pasca
Matt 26:2, Matt 26:17, Matt 26:18, Matt 26:19, Mark 14:1, Mark 14:12, Mark 14:12, Mark 14:14, Mark 14:16, Luke 2:41, Luke 22:1, Luke 22:7, Luke 22:8, Luke 22:11, Luke 22:13, Luke 22:15, John 2:13, John 2:23, John 6:4, John 11:55, John 11:55, John 12:1, John 13:1, John 18:28, John 18:39, John 19:14, Acts 12:4, 1 Cor 5:7, Heb 11:28

3958

pascw
 pascho

epaqen
Acts 28:5, Heb 5:8, Heb 13:12, 1 Pe 2:21, 1 Pe 3:18

epaqete
Gal 3:4, 1 Th 2:14

epaqon
Matt 27:19

paqein
Matt 16:21, Mark 8:31, Luke 9:22, Luke 17:25, Luke 22:15, Luke 24:26, Luke 24:46, Acts 1:3, Acts 3:18, Acts 9:16, Acts 17:3, Heb 9:26

paqh
Mark 9:12

paqontaV
1 Pe 5:10

paqontoV
1 Pe 4:1

paqousa
Mark 5:26

paqwn
1 Pe 4:1

pascein
Matt 17:12, Php 1:29, 1 Pe 3:17, Rev 2:10

pascei
Matt 17:15, 1 Cor 12:26

pascete
2 Th 1:5

pascetw
1 Pe 4:15

pascoite
1 Pe 3:14

pascomen
2 Cor 1:6

pasconteV
1 Pe 2:20, 1 Pe 4:19

pascwn
1 Pe 2:19, 1 Pe 2:23

pascw
2 Ti 1:12

peponqasin
Luke 13:2

peponqen
Heb 2:18

3959

Patara
 Patara

patara
Acts 21:1

3960

patassw
 patasso

epataxen
Luke 22:50, Acts 12:23

pataxai
Rev 11:6

pataxaV
Matt 26:51, Acts 7:24, Acts 12:7

pataxomen
Luke 22:49

pataxw
Matt 26:31, Mark 14:27

patassh
Rev 19:15Next Page - 3961 (pateo) to 3970 (patroparadotos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com