Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

3981 (peithos) to 3990 (pelekizo)

Previous Page - 3971 (patroios) to 3980 (peitharcheo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

3981

peiqoV
 peithos

peiqoiV
1 Cor 2:4

3982

peiqw
 peitho

epeiqen
Acts 18:4

epeiqeto
Acts 27:11

epeiqonto
Acts 5:36, Acts 5:37, Acts 28:24

epeiqon
Acts 13:43

epeisan
Matt 27:20

epeisqhsan
Acts 5:40, Acts 17:4

epepoiqei
Luke 11:22

peiqeiV
Acts 26:28

peiqesqai
Gal 3:1, Gal 5:7, Jam 3:3

peiqesqe
Heb 13:17

peiqomai
Acts 26:26

peiqomenoiV
Rom 2:8

peiqomenou
Acts 21:14

peiqomen
2 Cor 5:11

peiqwn
Acts 19:8, Acts 28:23

peiqw
Gal 1:10

peisanteV
Acts 12:20, Acts 14:19

peisaV
Acts 19:26

peisqenteV
Heb 11:13

peisqhsontai
Luke 16:31

peisqhV
Acts 23:21

peisomen
Matt 28:14, 1 Jo 3:19

pepeismai
Rom 8:38, Rom 14:14, Rom 15:14, 2 Ti 1:5, 2 Ti 1:12

pepeismeqa
Heb 6:9

pepeismenoV
Luke 20:6

pepoiqamen
2 Th 3:4, Heb 13:18

pepoiqaV
Rom 2:19

pepoiqa
Gal 5:10, Php 2:24

pepoiqenai
Php 3:4

pepoiqen
Matt 27:43, 2 Cor 10:7

pepoiqotaV
Mark 10:24, Luke 18:9, Php 1:14

pepoiqoteV
2 Cor 1:9, Php 3:3

pepoiqwV
2 Cor 2:3, Php 1:6, Php 1:25, Phm 1:21, Heb 2:13

3983

peinaw
 peinao

epeinasan
Matt 12:1

epeinasa
Matt 25:35, Matt 25:42

epeinasen
Matt 4:2, Matt 12:3, Matt 21:18, Mark 2:25, Mark 11:12, Luke 4:2, Luke 6:3

peinan
Php 4:12

peinasete
Luke 6:25

peinash
John 6:35

peinasousin
Rev 7:16

peina
Rom 12:20, 1 Cor 11:21, 1 Cor 11:34

peinwmen
1 Cor 4:11

peinwntaV
Luke 1:53

peinwnta
Matt 25:37, Matt 25:44

peinwnteV
Matt 5:6, Luke 6:21

3984

peira
 peira

peiran
Heb 11:29, Heb 11:36

3985

peirazw
 peirazo

epeirazon
Acts 16:7

epeirasan
1 Cor 10:9, Heb 3:9

epeirasen
Acts 24:6, 1 Th 3:5

epeirasqhsan
Heb 11:37

epeirasw
Rev 2:2

peirazei
Jam 1:13

peirazetai
Jam 1:14

peirazete
Matt 22:18, Mark 12:15, Luke 20:23, Acts 15:10, 2 Cor 13:5

peirazh
1 Cor 7:5

peirazomai
Jam 1:13

peirazomenoiV
Heb 2:18

peirazomenoV
Mark 1:13, Luke 4:2, Heb 11:17, Jam 1:13

peirazonteV
Matt 16:1, Matt 19:3, Mark 8:11, Mark 10:2, Luke 11:16, John 8:6

peirazwn
Matt 4:3, Matt 22:35, John 6:6, 1 Th 3:5

peirasai
Acts 5:9, Rev 3:10

peirasqeiV
Heb 2:18

peirasqhnai
Matt 4:1, 1 Cor 10:13

peirasqhV
Gal 6:1

peirasqhte
Rev 2:10

pepeiramenon
Heb 4:15

3986

peirasmoV
 peirasmos

peirasmoiV
Luke 22:28, Jam 1:2, 1 Pe 1:6

peirasmon
Matt 6:13, Matt 26:41, Mark 14:38, Luke 4:13, Luke 11:4, Luke 22:40, Luke 22:46, Gal 4:14, 1 Ti 6:9, Jam 1:12, 1 Pe 4:12

peirasmoV
1 Cor 10:13

peirasmou
Luke 8:13, Heb 3:8, 2 Pe 2:9, Rev 3:10

peirasmwn
Acts 20:19

peirasmw
1 Cor 10:13

3987

peiraw
 peirao

epeirato
Acts 9:26

epeirwnto
Acts 26:21

3988

peismonh
 peismone

peismonh
Gal 5:8

3989

pelagoV
 pelagos

pelagei
Matt 18:6

pelagoV
Acts 27:5

3990

pelekizw
 pelekizo

pepelekismenwn
Rev 20:4Next Page - 3991 (pemptos) to 4000 (pentakischilioi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com