Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

4191 (poneroteros) to 4200 (porismos)

Previous Page - 4181 (polumeros) to 4190 (poneros)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

4191

ponhroteroV
 poneroteros

ponhrai
Eph 5:16, 1 Ti 6:4

ponhraV
Heb 10:22

ponhra
Matt 9:4, Matt 12:35, Matt 12:39, Matt 12:45, Matt 16:4, Mark 7:23, Luke 11:29, John 3:19, John 7:7, Acts 19:12, Acts 19:13, Eph 6:13, Heb 3:12, Jam 4:16, 1 Jo 3:12

ponhre
Matt 18:32, Matt 25:26, Luke 19:22

ponhriai
Mark 7:22

ponhroiV
Col 1:21, 2 Jo 1:11, 3 Jo 1:10

ponhrotera
Matt 12:45, Luke 11:26

ponhrouV
Matt 5:45, Matt 7:17, Matt 7:18, Matt 13:49, Matt 22:10, Luke 6:35, Acts 17:5

ponhrwn
Luke 3:19, Luke 7:21, Luke 8:2, 2 Th 3:2, Jam 2:4

ponhrw
Matt 5:39, 1 Jo 5:19

4192

ponoV
 ponos

ponoV
Rev 21:4

ponou
Rev 16:10

ponwn
Rev 16:11

4193

PontikoV
 Pontikos

pontikon
Acts 18:2

4194

PontioV
 Pontios

pontioV
Acts 4:27

pontiou
Luke 3:1, 1 Ti 6:13

pontiw
Matt 27:2

4195

PontoV
 Pontos

ponton
Acts 2:9

pontou
1 Pe 1:1

4196

PoplioV
 Poplios

popliou
Acts 28:8

popliw
Acts 28:7

4197

poreia
 poreia

poreiaiV
Jam 1:11

poreian
Luke 13:22

4198

poreuomai
 poreuomai

eporeueto
Matt 24:1, Luke 4:30, Luke 7:6, Luke 7:11, Luke 19:28, John 4:50, Acts 8:39

eporeuqhsan
Matt 2:9, Matt 28:16, Luke 9:56, Jude 1:11

eporeuqh
Matt 12:1, Matt 19:15, Luke 1:39, Luke 4:42, Luke 19:12, Luke 22:39, John 7:53, John 8:1, Acts 8:27, Acts 12:17, 2 Ti 4:10

eporeuomeqa
Acts 21:5

eporeuomhn
Acts 22:5

eporeuonto
Matt 28:9, Luke 2:3, Luke 2:41, Luke 24:28, Acts 5:41, Acts 8:36

peporeumenouV
1 Pe 4:3

poreuesqai
Luke 4:42, Luke 9:51, Luke 10:38, Luke 13:33, Luke 17:11, Luke 22:33, Luke 24:28, John 7:35, John 7:35, Acts 9:3, Acts 14:16, Acts 16:7, Acts 17:14, Acts 19:21, Acts 23:32, Acts 25:20, 1 Cor 10:27, 1 Cor 16:4

poreuesqe
Matt 10:6, Matt 22:9, Matt 25:9, Matt 25:41, Acts 5:20, Acts 16:36

poreuetai
Matt 8:9, Matt 12:45, Luke 7:8, Luke 11:26, Luke 15:4, Luke 22:22, John 10:4

poreuqeisai
Matt 28:7

poreuqeisa
Mark 16:10

poreuqeiV
Matt 17:27, Matt 18:12, Matt 25:16, Matt 26:14, Luke 14:10, Luke 15:15, 1 Pe 3:19, 1 Pe 3:22

poreuqenta
Acts 27:3

poreuqenteV
Matt 2:8, Matt 9:13, Matt 11:4, Matt 21:6, Matt 22:15, Matt 27:66, Matt 28:19, Mark 16:15, Luke 7:22, Luke 9:13, Luke 9:52, Luke 13:32, Luke 17:14, Luke 22:8

poreuqhnai
Acts 1:25, Acts 20:1

poreuqhte
Matt 21:2, Luke 21:8

poreuqhti
Matt 8:9, Luke 7:8, Acts 9:11, Acts 28:26

poreuqh
Luke 16:30

poreuqwsin
Acts 23:23

poreuqw
John 14:3, John 16:7

poreuomai
Luke 14:19, John 11:11, John 14:2, John 14:12, John 14:28, John 16:28, Acts 20:22, Rom 15:25

poreuomenai
Acts 9:31

poreuomenoiV
Mark 16:12

poreuomenoi
Matt 10:7, Luke 1:6, Luke 8:14, Luke 24:13, 2 Pe 3:3, Jude 1:16, Jude 1:18

poreuomenon
Luke 9:53, Acts 1:11

poreuomenoV
Luke 14:31, Acts 26:12, 1 Ti 1:3

poreuomenouV
Acts 26:13, 2 Pe 2:10

poreuomenou
Luke 19:36, Acts 1:10

poreuomenwn
Matt 11:7, Matt 28:11, Luke 9:57, Acts 16:16

poreuomenw
Acts 22:6

poreuou
Matt 2:20, Luke 5:24, Luke 7:50, Luke 8:48, Luke 10:37, Luke 13:31, Luke 17:19, John 4:50, John 8:11, John 20:17, Acts 8:26, Acts 9:15, Acts 10:20, Acts 22:10, Acts 22:21, Acts 24:25

poreusetai
Luke 11:5

poreush
Acts 25:12

poreusomai
Luke 15:18, Acts 18:6

poreusontai
1 Cor 16:4

poreuswmeqa
Jam 4:13

poreuwmai
Rom 15:24, 1 Cor 16:6

4199

porqew
 portheo

eporqei
Gal 1:23

eporqoun
Gal 1:13

porqhsaV
Acts 9:21

4200

porismoV
 porismos

porismon
1 Ti 6:5

porismoV
1 Ti 6:6Next Page - 4201 (Porkios) to 4210 (porphurous)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com