Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

4231 (pragmateuomai) to 4240 (prautes)

Previous Page - 4221 (poterion) to 4230 (pragmateia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

4231

pragmateuomai
 pragmateuomai

pragmateusasqe
Luke 19:13

4232

praitwrion
 praitorion

praitwrion
Matt 27:27, Mark 15:16, John 18:28, John 18:28, John 18:33, John 19:9

praitwriw
Acts 23:35, Php 1:13

4233

praktwr
 praktor

praktori
Luke 12:58

praktwr
Luke 12:58

4234

praxiV
 praxis

praxeiV
Acts 19:18, Rom 8:13

praxei
Luke 23:51

praxesin
Col 3:9

praxin
Matt 16:27, Rom 12:4

4235

praoV
 praios

praoV
Matt 11:29

4236

praothV
 praiotes

praothV
Gal 5:23

praothta
Col 3:12, 1 Ti 6:11, Titus 3:2

praothti
2 Ti 2:25

praothtoV
1 Cor 4:21, 2 Cor 10:1, Gal 6:1, Eph 4:2

4237

prasia
 prasia

prasiai
Mark 6:40, Mark 6:40

4238

prassw
 prasso

epraxamen
Luke 23:41

epraxan
2 Cor 12:21

epraxate
Acts 3:17

epraxa
Luke 19:23

epraxen
Luke 23:41, 2 Cor 5:10

pepragmenon
Luke 23:15, Acts 26:26

pepraca
Acts 25:11

pepracenai
Acts 25:25

praxai
Acts 26:9

praxanteV
John 5:29

praxantwn
Acts 19:19, Rom 9:11

praxete
Acts 15:29

praxhV
Acts 16:28

prassein
Luke 22:23, Acts 5:35, 1 Th 4:11

prasseiV
Rom 2:1

prassei
Acts 26:31

prassete
Luke 3:13, Php 4:9

prasshV
Rom 2:25

prassontaV
Acts 26:20, Rom 2:2, Rom 2:3

prassonteV
Rom 1:32, Gal 5:21

prassonti
Rom 13:4

prassousin
Rom 1:32

prasswn
John 3:20

prassw
Rom 7:15, Rom 7:19, 1 Cor 9:17, Eph 6:21

prattein
Acts 19:36

prattousin
Acts 17:7

4239

prauV
 praus

praeiV
Matt 5:5

praeoV
1 Pe 3:4

prauV
Matt 21:5

4240

prauthV
 prautes

prauthti
Jam 1:21, Jam 3:13

prauthtoV
1 Pe 3:15Next Page - 4241 (prepo) to 4250 (prin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com