Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

4241 (prepo) to 4250 (prin)

Previous Page - 4231 (pragmateuomai) to 4240 (prautes)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

4241

prepw
 prepo

eprepen
Heb 2:10, Heb 7:26

prepei
Eph 5:3, 1 Ti 2:10, Titus 2:1

prepon
Matt 3:15, 1 Cor 11:13

4242

pesbeia
 pesbeia

presbeian
Luke 14:32, Luke 19:14

4243

presbeuw
 presbeuo

presbeuomen
2 Cor 5:20

presbeuw
Eph 6:20

4244

presbuterion
 presbuterion

presbuterion
Luke 22:66, Acts 22:5

presbuteriou
1 Ti 4:14

4245

presbuteroV
 presbuteros

presbuteraV
1 Ti 5:2

presbuteroiV
Matt 27:3, Luke 20:1, Acts 15:22, Acts 23:14, 1 Pe 5:5

presbuteroi
Matt 21:23, Matt 26:3, Matt 26:57, Matt 26:59, Matt 27:1, Matt 27:20, Mark 11:27, Mark 14:53, Acts 2:17, Acts 4:8, Acts 4:23, Acts 15:6, Acts 15:23, Acts 21:18, Acts 25:15, 1 Ti 5:17, Heb 11:2, Rev 4:10, Rev 5:8, Rev 5:14, Rev 11:16, Rev 19:4

presbuteroV
Luke 15:25, 2 Jo 1:1, 3 Jo 1:1

presbuterouV
Luke 7:3, Luke 22:52, Acts 4:5, Acts 6:12, Acts 11:30, Acts 14:23, Acts 15:2, Acts 20:17, Titus 1:5, Jam 5:14, 1 Pe 5:1, Rev 4:4

presbuterou
1 Ti 5:19

presbuterwn
Matt 15:2, Matt 16:21, Matt 26:47, Matt 27:12, Matt 27:41, Matt 28:12, Mark 7:3, Mark 7:5, Mark 8:31, Mark 14:43, Mark 15:1, Luke 9:22, John 8:9, Acts 15:4, Acts 16:4, Acts 24:1, Rev 5:5, Rev 5:6, Rev 5:11, Rev 7:11, Rev 7:13, Rev 14:3

presbuterw
1 Ti 5:1

4246

presbuthV
 presbutes

presbutaV
Titus 2:2

presbuthV
Luke 1:18, Phm 1:9

4247

presbutiV
 presbutis

presbutidaV
Titus 2:3

4248

prhnhV
 prenes

prhnhV
Acts 1:18

4249

prizw
 prizo

eprisqhsan
Heb 11:37

4250

prin
 prin

prin
Matt 1:18, Matt 26:34, Matt 26:75, Mark 14:30, Mark 14:72, Luke 2:26, Luke 22:34, Luke 22:61, John 4:49, John 8:58, John 14:29, Acts 2:20, Acts 7:2, Acts 25:16Next Page - 4251 (Priska) to 4260 (probaino)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com