Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

481 (antikru) to 490 (Antiocheia)

Previous Page - 471 (antepo) to 480 (antikeimai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

481

antikru
 antikru

antikru
Acts 20:15

482

antilambanomai
 antilambanomai

antelabeto
Luke 1:54

antilambanesqai
Acts 20:35

antilambanomenoi
1 Ti 6:2

483

antilegw
 antilego

antelegon
Acts 13:45

antilegei
John 19:12

antilegetai
Acts 28:22

antilegomenon
Luke 2:34

antilegontaV
Titus 1:9, Titus 2:9

antilegonta
Rom 10:21

antilegonteV
Luke 20:27, Acts 13:45

antilegontwn
Acts 28:19

484

antilhyiV
 antilepsis

antilhyeiV
1 Cor 12:28

485

antilogia
 antilogia

antilogian
Heb 12:3

antilogiaV
Heb 6:16, Heb 7:7

antilogia
Jude 1:11

486

antiloidorew
 antiloidoreo

anteloidorei
1 Pe 2:23

487

antilutron
 antilutron

antilutron
1 Ti 2:6

488

antimetrew
 antimetreo

antimetrhqhsetai
Matt 7:2, Luke 6:38

489

antimisqia
 antimisthia

antimisqian
Rom 1:27, 2 Cor 6:13

490

Antioceia
 Antiocheia

antioceian
Acts 11:20, Acts 11:26, Acts 11:27, Acts 13:14, Acts 14:21, Acts 14:26, Acts 15:22, Acts 15:23, Acts 15:30, Acts 18:22, Gal 2:11

antioceiaV
Acts 11:19, Acts 11:22, Acts 14:19

antioceia
Acts 11:26, Acts 13:1, Acts 15:35, 2 Ti 3:11Next Page - 491 (Antiocheus) to 500 (antichristos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com