Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

5021 (tasso) to 5030 (tacheos)

Previous Page - 5011 (tapeinos) to 5020 (tartaroo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

5021

tassw
 tasso

etaxan
Acts 15:2, 1 Cor 16:15

etaxato
Matt 28:16

taxamenoi
Acts 28:23

tassomenoV
Luke 7:8

tetagmenai
Rom 13:1

tetagmenoi
Acts 13:48

tetaktai
Acts 22:10

5022

tauroV
 tauros

tauroi
Matt 22:4

taurouV
Acts 14:13

taurwn
Heb 9:13, Heb 10:4

5023

tauta
 tauta

tauta
Matt 1:20, Matt 4:9, Matt 6:32, Matt 6:33, Matt 9:18, Matt 10:2, Matt 11:25, Matt 13:34, Matt 13:51, Matt 13:56, Matt 15:20, Matt 19:20, Matt 21:23, Matt 21:24, Matt 21:27, Matt 23:23, Matt 23:36, Matt 24:2, Matt 24:3, Matt 24:8, Matt 24:33, Matt 24:34, Mark 2:8, Mark 6:2, Mark 7:23, Mark 10:20, Mark 11:28, Mark 11:28, Mark 11:29, Mark 11:33, Mark 13:4, Mark 13:4, Mark 13:8, Mark 13:29, Mark 13:30, Mark 16:12, Mark 16:17, Luke 1:19, Luke 1:20, Luke 1:65, Luke 2:19, Luke 2:51, Luke 4:28, Luke 5:27, Luke 7:9, Luke 8:8, Luke 9:34, Luke 10:1, Luke 10:21, Luke 11:27, Luke 11:42, Luke 11:45, Luke 11:53, Luke 12:4, Luke 12:30, Luke 12:31, Luke 13:17, Luke 14:6, Luke 14:15, Luke 14:21, Luke 15:26, Luke 16:14, Luke 17:8, Luke 18:4, Luke 18:11, Luke 18:21, Luke 18:22, Luke 18:23, Luke 19:11, Luke 19:28, Luke 20:2, Luke 20:8, Luke 21:6, Luke 21:7, Luke 21:7, Luke 21:9, Luke 21:31, Luke 21:36, Luke 23:31, Luke 23:46, Luke 23:49, Luke 24:9, Luke 24:10, Luke 24:21, Luke 24:26, Luke 24:36, John 1:28, John 2:16, John 2:18, John 3:2, John 3:9, John 3:10, John 3:22, John 5:1, John 5:14, John 5:16, John 5:19, John 5:34, John 6:1, John 6:9, John 6:59, John 7:1, John 7:4, John 7:9, John 7:32, John 8:20, John 8:26, John 8:28, John 8:30, John 9:6, John 9:22, John 9:40, John 10:21, John 10:25, John 11:11, John 11:28, John 11:43, John 12:16, John 12:16, John 12:16, John 12:36, John 12:41, John 13:7, John 13:17, John 13:21, John 14:25, John 15:11, John 15:17, John 15:21, John 16:1, John 16:3, John 16:4, John 16:4, John 16:6, John 16:25, John 16:33, John 17:1, John 17:13, John 18:1, John 18:22, John 19:24, John 19:36, John 19:38, John 20:14, John 20:18, John 20:31, John 21:1, John 21:24, Acts 1:9, Acts 5:5, Acts 5:11, Acts 7:1, Acts 7:7, Acts 7:50, Acts 7:54, Acts 10:44, Acts 11:18, Acts 12:17, Acts 13:20, Acts 13:42, Acts 14:15, Acts 14:18, Acts 15:16, Acts 15:17, Acts 16:38, Acts 17:8, Acts 17:11, Acts 17:20, Acts 18:1, Acts 19:21, Acts 19:41, Acts 20:36, Acts 21:12, Acts 23:22, Acts 24:9, Acts 24:22, Acts 26:24, Acts 26:30, Acts 27:35, Acts 28:29, Rom 8:31, Rom 9:8, 1 Cor 4:6, 1 Cor 4:14, 1 Cor 6:8, 1 Cor 6:11, 1 Cor 6:13, 1 Cor 9:8, 1 Cor 9:8, 1 Cor 9:15, 1 Cor 10:6, 1 Cor 10:11, 1 Cor 12:11, 1 Cor 13:13, 2 Cor 2:16, 2 Cor 13:10, Gal 2:18, Gal 5:17, Gal 5:17, Eph 5:6, Php 3:7, Php 4:8, Php 4:9, 2 Th 2:5, 1 Ti 3:14, 1 Ti 4:6, 1 Ti 4:11, 1 Ti 4:15, 1 Ti 5:7, 1 Ti 5:21, 1 Ti 6:2, 1 Ti 6:11, 2 Ti 1:12, 2 Ti 2:2, 2 Ti 2:14, Titus 2:15, Titus 3:8, Heb 4:8, Heb 7:13, Heb 11:12, Jam 3:10, 1 Pe 1:11, 2 Pe 1:8, 2 Pe 1:9, 2 Pe 1:10, 2 Pe 3:14, 1 Jo 1:4, 1 Jo 2:1, 1 Jo 2:26, 1 Jo 5:13, Rev 1:19, Rev 4:1, Rev 4:1, Rev 7:1, Rev 7:9, Rev 9:12, Rev 10:4, Rev 15:5, Rev 16:5, Rev 18:1, Rev 19:1, Rev 20:3, Rev 22:8, Rev 22:8, Rev 22:16, Rev 22:18, Rev 22:20

5024

tauta
 tauta

tauta
Luke 6:23, Luke 6:26, Luke 17:30, 1 Th 2:14

5025

tautaiV
 tautais

tautaiV
Matt 22:40, Luke 1:39, Luke 6:12, Luke 13:14, Luke 23:7, Luke 24:18, John 5:3, Acts 1:15, Acts 6:1, Acts 11:27, 1 Th 3:3, Rev 9:20

tautaV
Matt 13:53, Mark 13:2, Luke 1:24, Acts 1:5, Acts 3:24, Acts 21:15, 2 Cor 7:1, Heb 9:23, Rev 16:9

5026

tauth
 taute

tauthn
Matt 11:16, Matt 15:15, Matt 21:23, Matt 23:36, Mark 4:13, Mark 10:5, Mark 11:28, Mark 12:10, Luke 4:6, Luke 4:23, Luke 7:44, Luke 12:41, Luke 13:6, Luke 13:16, Luke 15:3, Luke 18:5, Luke 18:9, Luke 20:2, Luke 20:9, Luke 20:19, Luke 23:48, Luke 24:21, John 2:11, John 7:8, John 7:8, John 10:6, John 10:18, John 12:27, Acts 1:16, Acts 3:16, Acts 7:4, Acts 7:60, Acts 8:19, Acts 13:33, Acts 22:4, Acts 22:28, Acts 23:13, Acts 27:21, Acts 28:20, Acts 28:20, Rom 5:2, 1 Cor 6:13, 2 Cor 4:1, 2 Cor 8:6, 2 Cor 9:5, 2 Cor 12:13, 1 Ti 1:18, 2 Ti 2:19, Heb 5:3, 1 Pe 5:12, 2 Pe 1:18, 2 Pe 3:1, 1 Jo 3:3, 1 Jo 4:21, 2 Jo 1:10, Rev 2:24, Rev 12:15

tauthV
Matt 12:41, Matt 12:42, Luke 7:31, Luke 11:31, Luke 11:32, Luke 11:50, Luke 11:51, Luke 17:25, John 10:16, John 12:27, John 15:13, Acts 1:17, Acts 1:25, Acts 2:6, Acts 2:29, Acts 2:40, Acts 5:20, Acts 6:3, Acts 8:22, Acts 8:35, Acts 10:30, Acts 13:26, Acts 19:25, Acts 19:40, Acts 23:1, Acts 24:21, Acts 26:22, Acts 28:22, 2 Cor 9:12, 2 Cor 9:13, Heb 9:11, Heb 12:15, Heb 13:2, Rev 22:19

tauth
Matt 10:23, Matt 12:45, Matt 16:18, Matt 26:31, Matt 26:34, Mark 8:12, Mark 8:38, Mark 14:27, Mark 14:30, Luke 11:30, Luke 12:20, Luke 13:7, Luke 13:32, Luke 16:24, Luke 17:6, Luke 17:34, Luke 19:42, Acts 16:12, Acts 18:10, Acts 22:3, Acts 27:23, 1 Cor 7:20, 1 Cor 9:12, 1 Cor 15:19, 2 Cor 1:15, 2 Cor 8:7, 2 Cor 8:19, 2 Cor 8:20, 2 Cor 9:4, 2 Cor 11:17, Heb 11:2

5027

tafh
 taphe

tafhn
Matt 27:7

5028

tafoV
 taphos

tafoiV
Matt 23:27

tafon
Matt 27:64, Matt 27:66, Matt 28:1

tafoV
Rom 3:13

tafouV
Matt 23:29

tafou
Matt 27:61

5029

taca
 tacha

taca
Rom 5:7, Phm 1:15

5030

tacewV
 tacheos

tacewV
Luke 14:21, Luke 16:6, John 11:31, 1 Cor 4:19, Gal 1:6, Php 2:19, Php 2:24, 2 Th 2:2, 1 Ti 5:22, 2 Ti 4:9Next Page - 5031 (tachinos) to 5040 (teknion)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com