Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

5051 (teleiotes) to 5060 (Tertios)

Previous Page - 5041 (teknogoneo) to 5050 (teleiosis)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

5051

teleiwthV
 teleiotes

teleiwthn
Heb 12:2

5052

telesforew
 telesphoreo

telesforousin
Luke 8:14

5053

teleutaw
 teleutao

eteleuthsen
Matt 9:18, Matt 22:25, Acts 2:29, Acts 7:15

teleutan
Luke 7:2

teleutatw
Matt 15:4, Mark 7:10

teleuthsantoV
Matt 2:19

teleutwn
Heb 11:22

5054

teleuth
 teleute

teleuta
Mark 9:44, Mark 9:46, Mark 9:48

teleuthV
Matt 2:15

5055

telew
 teleo

etelesan
Luke 2:39, Acts 13:29

etelesen
Matt 11:1, Matt 13:53, Matt 19:1, Matt 26:1

etelesqh
Rev 15:1

teleite
Rom 13:6, Jam 2:8

telei
Matt 17:24

teleshte
Matt 10:23, Gal 5:16

telesqhnai
Luke 22:37

telesqhsetai
Luke 18:31

telesqh
Luke 12:50, Rev 10:7, Rev 17:17, Rev 20:3, Rev 20:5, Rev 20:7

telesqwsin
Rev 15:8

teleswsin
Rev 11:7

telousa
Rom 2:27

teteleka
2 Ti 4:7

tetelestai
John 19:28, John 19:30

5056

teloV
 telos

telh
Matt 17:25, 1 Cor 10:11

teloV
Matt 10:22, Matt 24:6, Matt 24:13, Matt 24:14, Matt 26:58, Mark 3:26, Mark 13:7, Mark 13:13, Luke 1:33, Luke 18:5, Luke 21:9, Luke 22:37, John 13:1, Rom 6:21, Rom 6:22, Rom 10:4, Rom 13:7, Rom 13:7, 1 Cor 15:24, 2 Cor 3:13, 2 Cor 11:15, Php 3:19, 1 Th 2:16, 1 Ti 1:5, Heb 6:8, Heb 7:3, Jam 5:11, 1 Pe 1:9, 1 Pe 3:8, 1 Pe 4:7, 1 Pe 4:17, Rev 1:8, Rev 21:6, Rev 22:13

telouV
1 Cor 1:8, 2 Cor 1:13, Heb 3:6, Heb 3:14, Heb 6:11, Rev 2:26

5057

telwnhV
 telones

telwnai
Matt 5:46, Matt 5:47, Matt 9:10, Matt 21:31, Matt 21:32, Mark 2:15, Luke 3:12, Luke 7:29, Luke 15:1

telwnhn
Luke 5:27

telwnhV
Matt 10:3, Matt 18:17, Luke 18:10, Luke 18:11, Luke 18:13

telwnwn
Matt 9:11, Matt 11:19, Mark 2:16, Mark 2:16, Luke 5:29, Luke 5:30, Luke 7:34

5058

telwnion
 telonion

telwnion
Matt 9:9, Mark 2:14, Luke 5:27

5059

teraV
 teras

terasin
Acts 2:22, 2 Cor 12:12, 2 Th 2:9, Heb 2:4

terata
Matt 24:24, Mark 13:22, John 4:48, Acts 2:19, Acts 2:43, Acts 4:30, Acts 5:12, Acts 6:8, Acts 7:36, Acts 14:3, Acts 15:12

teratwn
Rom 15:19

5060

TertioV
 Tertios

tertioV
Rom 16:22Next Page - 5061 (Tertullos) to 5070 (tetrakischilioi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com