Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

5111 (tolmao) to 5120 (tou)

Previous Page - 5101 (tis) to 5110 (tokos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

5111

tolmaw
 tolmao

etolma
Mark 12:34, John 21:12, Acts 5:13, Acts 7:32

etolmhsen
Matt 22:46, Jude 1:9

etolmwn
Luke 20:40

tolman
Php 1:14

tolma
Rom 5:7, 1 Cor 6:1, 2 Cor 11:21

tolmhsai
2 Cor 10:2

tolmhsaV
Mark 15:43

tolmhsw
Rom 15:18

tolmwmen
2 Cor 10:12

tolmw
2 Cor 11:21

5112

tolmhroteron
 tolmeroteron

tolmhroteron
Rom 15:15

5113

tolmhthV
 tolmetes

tolmhtai
2 Pe 2:10

5114

tomwteroV
 tomoteros

tomwteroV
Heb 4:12

5115

toxon
 toxon

toxon
Rev 6:2

5116

topazion
 topazion

topazion
Rev 21:20

5117

topoV
 topos

topoiV
Mark 1:45, Acts 16:3

topon
Matt 14:13, Matt 26:52, Matt 27:33, Matt 28:6, Mark 1:35, Mark 6:31, Mark 6:32, Mark 15:22, Luke 4:17, Luke 4:37, Luke 4:42, Luke 9:10, Luke 10:1, Luke 10:32, Luke 14:9, Luke 14:9, Luke 14:10, Luke 16:28, Luke 19:5, Luke 23:33, John 10:40, John 11:48, John 14:2, John 14:3, John 18:2, John 19:13, John 19:17, John 20:7, Acts 1:25, Acts 6:14, Acts 12:17, Acts 21:28, Acts 25:16, Acts 27:8, Acts 27:41, Acts 28:7, Rom 12:19, Rom 15:23, 1 Cor 14:16, Eph 4:27, Heb 11:8, Heb 12:17, Rev 12:6, Rev 12:14, Rev 16:16

topoV
Matt 14:15, Matt 27:33, Mark 6:35, Mark 15:22, Mark 16:6, Luke 2:7, Luke 14:22, John 4:20, John 19:20, Acts 4:31, Acts 7:33, Acts 7:49, Heb 8:7, Rev 12:8, Rev 20:11

topouV
Matt 24:7, Mark 13:8, Luke 21:11, Acts 27:2, Acts 27:29

topou
Matt 14:35, Luke 6:17, Luke 22:40, John 6:23, Acts 6:13, Acts 21:28, Rev 2:5

topwn
Matt 12:43, Luke 11:24, Rev 6:14

topw
Matt 24:15, Luke 9:12, Luke 11:1, John 5:13, John 6:10, John 11:6, John 11:30, John 19:41, Acts 7:7, Rom 9:26, 1 Cor 1:2, 2 Cor 2:14, 1 Th 1:8, 1 Ti 2:8, 2 Pe 1:19

5118

tosoutoV
 tosoutos

tosauta
Luke 15:29, John 12:37, 1 Cor 14:10, Gal 3:4

tosauthn
Matt 8:10, Luke 7:9

tosoutoi
Matt 15:33

tosouton
Matt 15:33, John 14:9, Heb 4:7, Heb 7:22, Heb 12:1, Rev 18:7, Rev 21:16

tosoutoV
Rev 18:17

tosoutouV
John 6:9

tosoutou
Acts 5:8, Acts 5:8

tosoutwn
John 21:11

tosoutw
Heb 1:4, Heb 10:25

5119

tote
 tote

tote
Matt 2:7, Matt 2:16, Matt 2:17, Matt 3:5, Matt 3:13, Matt 3:15, Matt 4:1, Matt 4:5, Matt 4:10, Matt 4:11, Matt 4:17, Matt 5:24, Matt 7:5, Matt 7:23, Matt 8:26, Matt 9:6, Matt 9:14, Matt 9:15, Matt 9:29, Matt 9:37, Matt 11:20, Matt 12:13, Matt 12:22, Matt 12:29, Matt 12:38, Matt 12:44, Matt 12:45, Matt 13:26, Matt 13:36, Matt 13:43, Matt 15:1, Matt 15:12, Matt 15:28, Matt 16:12, Matt 16:20, Matt 16:21, Matt 16:24, Matt 16:27, Matt 17:13, Matt 17:19, Matt 18:21, Matt 18:32, Matt 19:13, Matt 19:27, Matt 20:20, Matt 21:1, Matt 22:8, Matt 22:13, Matt 22:15, Matt 22:21, Matt 23:1, Matt 24:9, Matt 24:10, Matt 24:14, Matt 24:16, Matt 24:21, Matt 24:23, Matt 24:30, Matt 24:30, Matt 24:40, Matt 25:1, Matt 25:7, Matt 25:31, Matt 25:34, Matt 25:37, Matt 25:41, Matt 25:44, Matt 25:45, Matt 26:3, Matt 26:14, Matt 26:16, Matt 26:31, Matt 26:36, Matt 26:38, Matt 26:45, Matt 26:50, Matt 26:52, Matt 26:56, Matt 26:65, Matt 26:67, Matt 26:74, Matt 27:3, Matt 27:9, Matt 27:13, Matt 27:16, Matt 27:26, Matt 27:27, Matt 27:38, Matt 27:58, Matt 28:10, Mark 2:20, Mark 3:27, Mark 13:14, Mark 13:21, Mark 13:26, Mark 13:27, Luke 5:35, Luke 6:42, Luke 11:26, Luke 13:26, Luke 14:9, Luke 14:10, Luke 14:21, Luke 16:16, Luke 21:10, Luke 21:20, Luke 21:21, Luke 21:27, Luke 23:30, Luke 24:45, John 2:10, John 7:10, John 8:28, John 11:6, John 11:14, John 12:16, John 13:27, John 19:1, John 19:16, John 20:8, Acts 1:12, Acts 4:8, Acts 5:26, Acts 6:11, Acts 7:4, Acts 8:17, Acts 10:46, Acts 10:48, Acts 13:3, Acts 13:12, Acts 15:22, Acts 17:14, Acts 21:26, Acts 21:33, Acts 23:3, Acts 25:12, Acts 26:1, Acts 27:21, Acts 27:32, Acts 28:1, Rom 6:21, 1 Cor 4:5, 1 Cor 13:10, 1 Cor 13:12, 1 Cor 13:12, 1 Cor 15:28, 1 Cor 15:54, 1 Cor 16:2, 2 Cor 12:10, Gal 4:8, Gal 4:29, Gal 6:4, Col 3:4, 1 Th 5:3, 2 Th 2:8, Heb 10:7, Heb 10:9, Heb 12:26, 2 Pe 3:6

5120

tou
 tou

ton
Matt 1:2, Matt 1:2, Matt 1:2, Matt 1:3, Matt 1:3, Matt 1:3, Matt 1:3, Matt 1:4, Matt 1:4, Matt 1:4, Matt 1:5, Matt 1:5, Matt 1:5, Matt 1:6, Matt 1:6, Matt 1:6, Matt 1:7, Matt 1:7, Matt 1:7, Matt 1:8, Matt 1:8, Matt 1:8, Matt 1:9, Matt 1:9, Matt 1:9, Matt 1:10, Matt 1:10, Matt 1:10, Matt 1:11, Matt 1:12, Matt 1:12, Matt 1:13, Matt 1:13, Matt 1:13, Matt 1:14, Matt 1:14, Matt 1:14, Matt 1:15, Matt 1:15, Matt 1:15, Matt 1:16, Matt 1:16, Matt 1:21, Matt 1:25, Matt 1:25, Matt 2:2, Matt 2:6, Matt 2:6, Matt 2:7, Matt 2:10, Matt 2:15, Matt 2:16, Matt 3:9, Matt 3:12, Matt 3:13, Matt 3:13, Matt 4:6, Matt 4:7, Matt 4:10, Matt 4:18, Matt 4:18, Matt 4:21, Matt 4:21, Matt 4:22, Matt 5:8, Matt 5:15, Matt 5:16, Matt 5:16, Matt 5:17, Matt 5:26, Matt 5:40, Matt 5:42, Matt 5:43, Matt 5:43, Matt 5:45, Matt 6:2, Matt 6:5, Matt 6:11, Matt 6:11, Matt 6:16, Matt 6:24, Matt 6:24, Matt 6:30, Matt 8:21, Matt 9:6, Matt 9:7, Matt 9:8, Matt 9:8, Matt 9:23, Matt 9:38, Matt 10:14, Matt 10:24, Matt 10:24, Matt 10:25, Matt 10:28, Matt 10:38, Matt 10:40, Matt 10:42, Matt 11:10, Matt 11:27, Matt 11:27, Matt 11:29, Matt 12:4, Matt 12:22, Matt 12:26, Matt 12:29, Matt 12:33, Matt 12:33, Matt 12:44, Matt 13:2, Matt 13:19, Matt 13:20, Matt 13:21, Matt 13:22, Matt 13:22, Matt 13:23, Matt 13:29, Matt 13:30, Matt 13:44, Matt 13:48, Matt 14:3, Matt 14:5, Matt 14:10, Matt 14:19, Matt 14:29, Matt 14:30, Matt 15:4, Matt 15:5, Matt 15:10, Matt 15:11, Matt 15:11, Matt 15:12, Matt 15:18, Matt 15:20, Matt 15:20, Matt 15:26, Matt 15:31, Matt 15:32, Matt 16:13, Matt 16:14, Matt 16:24, Matt 16:26, Matt 16:28, Matt 17:1, Matt 17:1, Matt 17:8, Matt 17:14, Matt 17:15, Matt 17:27, Matt 18:6, Matt 18:15, Matt 18:33, Matt 19:5, Matt 19:11, Matt 19:19, Matt 19:19, Matt 19:22, Matt 20:1, Matt 20:2, Matt 20:4, Matt 20:7, Matt 20:8, Matt 20:12, Matt 21:7, Matt 21:19, Matt 21:26, Matt 21:26, Matt 21:37, Matt 21:37, Matt 21:38, Matt 21:41, Matt 21:44, Matt 22:5, Matt 22:37, Matt 22:39, Matt 23:17, Matt 23:23, Matt 23:24, Matt 24:30, Matt 25:30, Matt 26:4, Matt 26:18, Matt 26:26, Matt 26:31, Matt 26:37, Matt 26:44, Matt 26:50, Matt 26:51, Matt 26:52, Matt 26:53, Matt 26:57, Matt 26:57, Matt 26:61, Matt 26:64, Matt 26:71, Matt 26:72, Matt 26:74, Matt 27:6, Matt 27:7, Matt 27:10, Matt 27:14, Matt 27:17, Matt 27:20, Matt 27:20, Matt 27:22, Matt 27:26, Matt 27:26, Matt 27:27, Matt 27:30, Matt 27:32, Matt 27:35, Matt 27:40, Matt 27:43, Matt 27:54, Matt 27:54, Matt 27:64, Matt 27:66, Matt 27:66, Matt 28:1, Matt 28:2, Matt 28:5, Matt 28:6, Mark 1:2, Mark 1:7, Mark 1:9, Mark 1:14, Mark 1:16, Mark 1:19, Mark 1:19, Mark 1:20, Mark 1:45, Mark 2:2, Mark 2:4, Mark 2:4, Mark 2:9, Mark 2:11, Mark 2:11, Mark 2:12, Mark 2:12, Mark 2:14, Mark 2:19, Mark 2:26, Mark 2:27, Mark 3:9, Mark 3:17, Mark 3:17, Mark 3:18, Mark 3:18, Mark 3:27, Mark 3:29, Mark 4:14, Mark 4:15, Mark 4:15, Mark 4:16, Mark 4:17, Mark 4:18, Mark 4:19, Mark 4:20, Mark 4:21, Mark 4:26, Mark 4:33, Mark 4:36, Mark 5:6, Mark 5:7, Mark 5:15, Mark 5:15, Mark 5:15, Mark 5:15, Mark 5:19, Mark 5:31, Mark 5:35, Mark 5:36, Mark 5:37, Mark 5:38, Mark 5:40, Mark 6:11, Mark 6:11, Mark 6:17, Mark 6:20, Mark 6:25, Mark 6:30, Mark 6:41, Mark 6:45, Mark 7:5, Mark 7:10, Mark 7:13, Mark 7:14, Mark 7:15, Mark 7:18, Mark 7:19, Mark 7:20, Mark 7:23, Mark 7:27, Mark 7:29, Mark 7:30, Mark 7:34, Mark 8:2, Mark 8:26, Mark 8:28, Mark 8:31, Mark 8:32, Mark 8:34, Mark 8:34, Mark 8:36, Mark 9:2, Mark 9:2, Mark 9:2, Mark 9:8, Mark 9:10, Mark 9:12, Mark 9:17, Mark 9:21, Mark 9:37, Mark 9:41, Mark 9:42, Mark 10:7, Mark 10:12, Mark 10:19, Mark 10:21, Mark 10:49, Mark 10:50, Mark 11:4, Mark 11:5, Mark 11:7, Mark 11:7, Mark 11:14, Mark 11:32, Mark 11:32, Mark 12:6, Mark 12:9, Mark 12:12, Mark 12:30, Mark 12:31, Mark 12:33, Mark 12:44, Mark 13:16, Mark 13:26, Mark 14:8, Mark 14:9, Mark 14:27, Mark 14:33, Mark 14:33, Mark 14:39, Mark 14:47, Mark 14:53, Mark 14:53, Mark 14:58, Mark 14:58, Mark 14:60, Mark 14:62, Mark 14:67, Mark 14:71, Mark 15:1, Mark 15:5, Mark 15:9, Mark 15:11, Mark 15:11, Mark 15:15, Mark 15:15, Mark 15:21, Mark 15:21, Mark 15:29, Mark 15:44, Mark 16:3, Mark 16:6, Mark 16:6, Mark 16:15, Mark 16:19, Mark 16:20, Luke 1:9, Luke 1:16, Luke 1:18, Luke 1:20, Luke 1:21, Luke 1:23, Luke 1:32, Luke 1:33, Luke 1:34, Luke 1:40, Luke 1:41, Luke 1:46, Luke 1:55, Luke 1:56, Luke 1:64, Luke 1:73, Luke 1:80, Luke 2:7, Luke 2:7, Luke 2:13, Luke 2:15, Luke 2:16, Luke 2:20, Luke 2:22, Luke 2:26, Luke 2:28, Luke 2:29, Luke 2:39, Luke 3:2, Luke 3:8, Luke 3:16, Luke 3:17, Luke 3:18, Luke 3:20, Luke 3:21, Luke 3:21, Luke 4:8, Luke 4:11, Luke 4:12, Luke 4:17, Luke 4:41, Luke 5:1, Luke 5:1, Luke 5:4, Luke 5:10, Luke 5:12, Luke 5:19, Luke 5:24, Luke 5:25, Luke 5:25, Luke 5:26, Luke 6:4, Luke 6:14, Luke 6:15, Luke 6:15, Luke 6:29, Luke 6:38, Luke 6:40, Luke 7:3, Luke 7:4, Luke 7:10, Luke 7:10, Luke 7:16, Luke 7:16, Luke 7:19, Luke 7:27, Luke 7:29, Luke 8:5, Luke 8:12, Luke 8:13, Luke 8:15, Luke 8:19, Luke 8:21, Luke 8:28, Luke 8:35, Luke 8:35, Luke 8:39, Luke 8:40, Luke 8:41, Luke 8:43, Luke 8:49, Luke 8:51, Luke 9:5, Luke 9:12, Luke 9:13, Luke 9:16, Luke 9:19, Luke 9:20, Luke 9:22, Luke 9:23, Luke 9:25, Luke 9:28, Luke 9:33, Luke 9:38, Luke 9:41, Luke 9:42, Luke 9:47, Luke 9:48, Luke 9:59, Luke 9:61, Luke 10:2, Luke 10:11, Luke 10:11, Luke 10:16, Luke 10:18, Luke 10:27, Luke 10:27, Luke 10:29, Luke 10:32, Luke 10:38, Luke 10:39, Luke 11:3, Luke 11:3, Luke 11:11, Luke 11:24, Luke 11:28, Luke 11:33, Luke 12:5, Luke 12:10, Luke 12:28, Luke 12:36, Luke 12:39, Luke 12:56, Luke 12:58, Luke 13:7, Luke 13:13, Luke 13:15, Luke 13:15, Luke 14:9, Luke 14:10, Luke 14:17, Luke 14:23, Luke 14:26, Luke 14:27, Luke 15:6, Luke 15:12, Luke 15:18, Luke 15:18, Luke 15:20, Luke 15:20, Luke 15:21, Luke 15:23, Luke 15:23, Luke 15:27, Luke 15:27, Luke 15:30, Luke 15:30, Luke 15:30, Luke 16:2, Luke 16:8, Luke 16:13, Luke 16:13, Luke 16:17, Luke 16:20, Luke 16:22, Luke 16:22, Luke 16:23, Luke 16:27, Luke 16:28, Luke 17:2, Luke 17:15, Luke 18:2, Luke 18:4, Luke 18:13, Luke 18:14, Luke 18:20, Luke 18:43, Luke 19:3, Luke 19:5, Luke 19:8, Luke 19:33, Luke 19:33, Luke 19:35, Luke 19:35, Luke 19:35, Luke 19:37, Luke 19:44, Luke 20:1, Luke 20:9, Luke 20:13, Luke 20:13, Luke 20:16, Luke 20:18, Luke 20:19, Luke 20:37, Luke 20:37, Luke 20:37, Luke 20:41, Luke 21:4, Luke 21:27, Luke 22:2, Luke 22:3, Luke 22:31, Luke 22:48, Luke 22:50, Luke 22:54, Luke 22:63, Luke 23:1, Luke 23:5, Luke 23:8, Luke 23:13, Luke 23:14, Luke 23:14, Luke 23:18, Luke 23:20, Luke 23:25, Luke 23:25, Luke 23:26, Luke 23:33, Luke 23:33, Luke 23:40, Luke 23:47, Luke 24:2, Luke 24:5, Luke 24:7, Luke 24:21, Luke 24:26, Luke 24:30, Luke 24:45, Luke 24:46, Luke 24:51, Luke 24:53, John 1:1, John 1:2, John 1:9, John 1:18, John 1:27, John 1:29, John 1:41, John 1:41, John 1:41, John 1:42, John 1:45, John 1:45, John 1:45, John 1:47, John 1:51, John 1:51, John 2:2, John 2:6, John 2:9, John 2:10, John 2:10, John 2:10, John 2:16, John 2:19, John 3:2, John 3:13, John 3:14, John 3:14, John 3:16, John 3:16, John 3:16, John 3:17, John 3:17, John 3:17, John 3:19, John 3:26, John 3:35, John 3:36, John 4:14, John 4:16, John 4:38, John 4:39, John 4:41, John 4:47, John 5:8, John 5:9, John 5:10, John 5:11, John 5:12, John 5:16, John 5:18, John 5:19, John 5:20, John 5:23, John 5:23, John 5:23, John 5:23, John 5:23, John 5:24, John 5:38, John 5:45, John 6:5, John 6:10, John 6:14, John 6:19, John 6:23, John 6:24, John 6:32, John 6:32, John 6:32, John 6:34, John 6:37, John 6:40, John 6:42, John 6:46, John 6:46, John 6:51, John 6:57, John 6:58, John 6:58, John 6:62, John 6:71, John 7:12, John 7:13, John 7:19, John 7:19, John 7:33, John 7:40, John 7:49, John 7:51, John 7:53, John 8:7, John 8:19, John 8:19, John 8:26, John 8:27, John 8:28, John 8:35, John 8:35, John 8:41, John 8:43, John 8:43, John 8:49, John 8:51, John 8:51, John 8:51, John 8:52, John 8:52, John 8:55, John 9:6, John 9:13, John 9:14, John 9:24, John 9:35, John 9:39, John 10:12, John 10:15, John 10:28, John 10:36, John 10:40, John 11:2, John 11:5, John 11:21, John 11:22, John 11:26, John 11:27, John 11:39, John 11:41, John 11:42, John 11:42, John 11:48, John 11:56, John 12:9, John 12:9, John 12:10, John 12:11, John 12:17, John 12:21, John 12:34, John 12:34, John 12:44, John 12:45, John 12:46, John 12:47, John 12:47, John 12:48, John 13:1, John 13:3, John 13:5, John 13:8, John 13:11, John 13:18, John 13:20, John 14:1, John 14:6, John 14:7, John 14:8, John 14:9, John 14:9, John 14:12, John 14:16, John 14:16, John 14:23, John 14:28, John 14:31, John 15:3, John 15:16, John 15:20, John 15:20, John 15:21, John 15:23, John 15:24, John 16:3, John 16:5, John 16:8, John 16:10, John 16:16, John 16:17, John 16:21, John 16:23, John 16:26, John 16:28, John 16:28, John 16:28, John 16:33, John 17:1, John 17:1, John 17:3, John 17:5, John 17:6, John 17:14, John 17:18, John 17:18, John 18:2, John 18:5, John 18:7, John 18:10, John 18:12, John 18:16, John 18:19, John 18:24, John 18:28, John 18:31, John 18:33, John 18:37, John 18:39, John 18:40, John 19:1, John 19:5, John 19:7, John 19:8, John 19:13, John 19:13, John 19:15, John 19:16, John 19:17, John 19:17, John 19:18, John 19:20, John 19:23, John 19:23, John 19:24, John 19:26, John 19:31, John 19:33, John 19:38, John 19:38, John 19:39, John 19:42, John 20:1, John 20:2, John 20:2, John 20:13, John 20:14, John 20:17, John 20:17, John 20:18, John 20:19, John 20:20, John 20:25, John 20:25, John 20:25, John 20:25, John 20:27, John 21:4, John 21:7, John 21:13, John 21:19, John 21:20, John 21:25, Acts 1:1, Acts 1:10, Acts 1:11, Acts 1:11, Acts 1:11, Acts 1:16, Acts 1:17, Acts 1:23, Acts 1:25, Acts 1:25, Acts 1:25, Acts 2:2, Acts 2:5, Acts 2:22, Acts 2:25, Acts 2:27, Acts 2:30, Acts 2:32, Acts 2:36, Acts 2:37, Acts 2:41, Acts 2:47, Acts 2:47, Acts 3:8, Acts 3:9, Acts 3:11, Acts 3:12, Acts 3:13, Acts 3:14, Acts 3:15, Acts 3:18, Acts 3:20, Acts 3:26, Acts 4:1, Acts 4:2, Acts 4:4, Acts 4:6, Acts 4:12, Acts 4:14, Acts 4:14, Acts 4:17, Acts 4:21, Acts 4:21, Acts 4:24, Acts 4:24, Acts 4:27, Acts 4:29, Acts 4:31, Acts 5:9, Acts 5:10, Acts 5:21, Acts 5:25, Acts 5:26, Acts 5:42, Acts 6:2, Acts 6:11, Acts 6:12, Acts 6:14, Acts 7:4, Acts 7:8, Acts 7:8, Acts 7:9, Acts 7:10, Acts 7:14, Acts 7:18, Acts 7:24, Acts 7:27, Acts 7:28, Acts 7:35, Acts 7:44, Acts 7:53, Acts 7:55, Acts 7:56, Acts 7:59, Acts 8:2, Acts 8:4, Acts 8:5, Acts 8:14, Acts 8:14, Acts 8:24, Acts 8:25, Acts 8:28, Acts 8:30, Acts 8:31, Acts 8:35, Acts 8:37, Acts 8:37, Acts 8:39, Acts 9:20, Acts 9:27, Acts 9:35, Acts 9:35, Acts 9:40, Acts 9:42, Acts 10:2, Acts 10:11, Acts 10:16, Acts 10:17, Acts 10:22, Acts 10:22, Acts 10:25, Acts 10:36, Acts 10:38, Acts 10:43, Acts 10:44, Acts 10:46, Acts 11:1, Acts 11:10, Acts 11:12, Acts 11:13, Acts 11:13, Acts 11:17, Acts 11:17, Acts 11:18, Acts 11:19, Acts 11:20, Acts 11:21, Acts 12:1, Acts 12:2, Acts 12:5, Acts 12:11, Acts 12:14, Acts 12:14, Acts 12:20, Acts 12:25, Acts 13:2, Acts 13:2, Acts 13:5, Acts 13:7, Acts 13:8, Acts 13:11, Acts 13:13, Acts 13:15, Acts 13:16, Acts 13:17, Acts 13:21, Acts 13:22, Acts 13:22, Acts 13:25, Acts 13:26, Acts 13:31, Acts 13:35, Acts 13:44, Acts 13:46, Acts 13:48, Acts 13:50, Acts 13:50, Acts 13:51, Acts 14:12, Acts 14:12, Acts 14:14, Acts 14:15, Acts 14:15, Acts 14:15, Acts 14:19, Acts 14:25, Acts 15:5, Acts 15:7, Acts 15:10, Acts 15:10, Acts 15:17, Acts 15:19, Acts 15:22, Acts 15:24, Acts 15:35, Acts 15:36, Acts 15:37, Acts 15:37, Acts 15:38, Acts 15:39, Acts 15:39, Acts 16:3, Acts 16:6, Acts 16:14, Acts 16:15, Acts 16:19, Acts 16:19, Acts 16:25, Acts 16:31, Acts 16:32, Acts 16:34, Acts 16:36, Acts 17:3, Acts 17:5, Acts 17:6, Acts 17:8, Acts 17:10, Acts 17:10, Acts 17:11, Acts 17:14, Acts 17:15, Acts 17:15, Acts 17:18, Acts 17:19, Acts 17:24, Acts 17:27, Acts 18:5, Acts 18:7, Acts 18:11, Acts 18:13, Acts 18:13, Acts 18:17, Acts 18:28, Acts 19:1, Acts 19:4, Acts 19:4, Acts 19:10, Acts 19:13, Acts 19:15, Acts 19:15, Acts 19:23, Acts 19:30, Acts 19:35, Acts 20:1, Acts 20:7, Acts 20:12, Acts 20:13, Acts 20:18, Acts 20:21, Acts 20:21, Acts 20:24, Acts 20:37, Acts 21:3, Acts 21:5, Acts 21:7, Acts 21:8, Acts 21:8, Acts 21:11, Acts 21:20, Acts 21:24, Acts 21:27, Acts 21:28, Acts 21:29, Acts 21:32, Acts 21:32, Acts 21:34, Acts 21:39, Acts 22:12, Acts 22:14, Acts 22:22, Acts 22:23, Acts 22:25, Acts 22:30, Acts 23:3, Acts 23:4, Acts 23:12, Acts 23:14, Acts 23:17, Acts 23:17, Acts 23:18, Acts 23:18, Acts 23:20, Acts 23:22, Acts 23:24, Acts 23:24, Acts 23:25, Acts 23:27, Acts 23:30, Acts 23:31, Acts 23:33, Acts 24:5, Acts 24:6, Acts 24:14, Acts 24:15, Acts 24:16, Acts 24:23, Acts 24:24, Acts 24:27, Acts 25:4, Acts 25:6, Acts 25:8, Acts 25:13, Acts 25:14, Acts 25:17, Acts 25:22, Acts 25:25, Acts 26:1, Acts 26:18, Acts 26:20, Acts 26:28, Acts 27:1, Acts 27:10, Acts 27:38, Acts 27:40, Acts 27:40, Acts 27:43, Acts 28:2, Acts 28:2, Acts 28:7, Acts 28:8, Acts 28:17, Acts 28:26, Rom 1:21, Rom 1:25, Rom 1:28, Rom 2:1, Rom 2:23, Rom 2:27, Rom 2:27, Rom 3:6, Rom 3:11, Rom 3:26, Rom 4:1, Rom 4:2, Rom 4:5, Rom 4:5, Rom 4:6, Rom 4:24, Rom 4:24, Rom 5:1, Rom 5:12, Rom 6:3, Rom 6:4, Rom 6:22, Rom 7:21, Rom 7:22, Rom 8:3, Rom 8:11, Rom 8:20, Rom 8:28, Rom 9:9, Rom 9:13, Rom 9:13, Rom 9:23, Rom 9:25, Rom 10:1, Rom 10:6, Rom 10:21, Rom 11:1, Rom 11:2, Rom 11:10, Rom 13:7, Rom 13:7, Rom 13:7, Rom 13:7, Rom 13:8, Rom 13:9, Rom 13:11, Rom 13:14, Rom 14:1, Rom 14:3, Rom 14:3, Rom 14:10, Rom 14:10, Rom 15:6, Rom 15:9, Rom 15:11, Rom 15:28, Rom 15:30, Rom 16:4, Rom 16:5, Rom 16:8, Rom 16:9, Rom 16:9, Rom 16:10, Rom 16:11, Rom 16:13, Rom 16:20, 1 Cor 1:16, 1 Cor 1:21, 1 Cor 2:8, 1 Cor 3:8, 1 Cor 3:8, 1 Cor 3:11, 1 Cor 3:12, 1 Cor 3:17, 1 Cor 4:19, 1 Cor 5:3, 1 Cor 5:5, 1 Cor 5:13, 1 Cor 6:1, 1 Cor 6:2, 1 Cor 6:14, 1 Cor 6:20, 1 Cor 7:2, 1 Cor 7:16, 1 Cor 8:3, 1 Cor 8:10, 1 Cor 8:13, 1 Cor 8:13, 1 Cor 8:13, 1 Cor 9:1, 1 Cor 10:2, 1 Cor 10:9, 1 Cor 10:16, 1 Cor 10:18, 1 Cor 10:22, 1 Cor 10:28, 1 Cor 11:9, 1 Cor 11:26, 1 Cor 11:26, 1 Cor 11:27, 1 Cor 14:16, 1 Cor 15:15, 1 Cor 16:22, 2 Cor 1:22, 2 Cor 1:23, 2 Cor 2:13, 2 Cor 2:17, 2 Cor 3:4, 2 Cor 4:2, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:7, 2 Cor 4:14, 2 Cor 5:5, 2 Cor 5:8, 2 Cor 5:11, 2 Cor 5:19, 2 Cor 5:21, 2 Cor 7:7, 2 Cor 7:7, 2 Cor 8:2, 2 Cor 8:18, 2 Cor 8:22, 2 Cor 9:9, 2 Cor 9:10, 2 Cor 9:13, 2 Cor 10:15, 2 Cor 11:3, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:3, 2 Cor 12:4, 2 Cor 12:8, 2 Cor 12:18, 2 Cor 13:7, Gal 1:10, Gal 1:16, Gal 1:19, Gal 1:24, Gal 4:4, Gal 4:14, Gal 4:14, Gal 4:21, Gal 4:27, Gal 4:29, Gal 4:30, Gal 5:3, Gal 5:14, Gal 6:1, Gal 6:2, Gal 6:4, Gal 6:6, Gal 6:16, Eph 1:7, Eph 1:13, Eph 2:2, Eph 2:2, Eph 2:7, Eph 2:15, Eph 2:18, Eph 3:8, Eph 3:14, Eph 3:16, Eph 3:16, Eph 3:17, Eph 4:12, Eph 4:20, Eph 4:22, Eph 4:22, Eph 4:24, Eph 4:24, Eph 5:16, Eph 5:31, Eph 5:33, Eph 6:2, Eph 6:14, Eph 6:16, Eph 6:24, Php 1:14, Php 1:15, Php 1:16, Php 1:30, Php 2:25, Php 3:7, Php 4:6, Php 4:17, Php 4:17, Php 4:19, Col 1:23, Col 1:25, Col 2:6, Col 2:6, Col 3:9, Col 3:10, Col 3:10, Col 3:22, Col 4:5, 1 Th 1:6, 1 Th 1:8, 1 Th 1:9, 1 Th 1:10, 1 Th 1:10, 1 Th 2:9, 1 Th 2:9, 1 Th 2:15, 1 Th 3:2, 1 Th 4:5, 1 Th 4:6, 1 Th 4:8, 1 Th 4:8, 1 Th 5:11, 1 Th 5:27, 2 Th 2:4, 2 Th 3:12, 1 Ti 1:13, 1 Ti 1:15, 1 Ti 3:2, 1 Ti 5:4, 1 Ti 5:5, 1 Ti 5:23, 1 Ti 6:5, 1 Ti 6:7, 1 Ti 6:12, 2 Ti 1:8, 2 Ti 1:10, 2 Ti 2:6, 2 Ti 2:15, 2 Ti 2:22, 2 Ti 3:8, 2 Ti 4:2, 2 Ti 4:7, 2 Ti 4:7, 2 Ti 4:7, 2 Ti 4:10, 2 Ti 4:13, 2 Ti 4:19, Titus 1:3, Titus 1:7, Titus 3:5, Titus 3:13, Phm 1:5, Phm 1:11, Heb 1:6, Heb 1:8, Heb 1:8, Heb 2:9, Heb 2:10, Heb 2:14, Heb 2:14, Heb 2:17, Heb 3:1, Heb 3:6, Heb 4:14, Heb 5:1, Heb 5:6, Heb 5:7, Heb 5:12, Heb 6:1, Heb 6:6, Heb 6:7, Heb 6:20, Heb 7:5, Heb 7:5, Heb 7:6, Heb 7:6, Heb 7:17, Heb 7:21, Heb 7:24, Heb 7:28, Heb 7:28, Heb 8:4, Heb 8:5, Heb 8:5, Heb 8:8, Heb 8:8, Heb 8:11, Heb 8:11, Heb 8:11, Heb 9:9, Heb 9:9, Heb 9:9, Heb 9:19, Heb 9:22, Heb 9:24, Heb 10:5, Heb 10:8, Heb 10:21, Heb 10:29, Heb 10:30, Heb 10:30, Heb 11:6, Heb 11:7, Heb 11:8, Heb 11:11, Heb 11:17, Heb 11:17, Heb 11:20, Heb 11:20, Heb 11:26, Heb 11:27, Heb 11:27, Heb 12:1, Heb 12:2, Heb 12:3, Heb 12:14, Heb 12:14, Heb 12:24, Heb 12:25, Heb 12:25, Heb 12:25, Heb 12:26, Heb 13:7, Heb 13:12, Heb 13:13, Heb 13:20, Heb 13:20, Heb 13:20, Heb 13:23, Jam 1:11, Jam 1:12, Jam 1:21, Jam 1:21, Jam 1:25, Jam 2:3, Jam 2:6, Jam 2:8, Jam 2:10, Jam 2:21, Jam 3:6, Jam 3:9, Jam 4:11, Jam 4:12, Jam 5:6, Jam 5:7, Jam 5:12, Jam 5:15, Jam 5:18, 1 Pe 1:15, 1 Pe 1:17, 1 Pe 1:17, 1 Pe 1:21, 1 Pe 1:23, 1 Pe 1:25, 1 Pe 2:12, 1 Pe 2:13, 1 Pe 2:17, 1 Pe 2:17, 1 Pe 2:25, 1 Pe 3:5, 1 Pe 3:14, 1 Pe 3:15, 1 Pe 4:2, 1 Pe 4:16, 1 Pe 5:4, 2 Pe 1:19, 2 Pe 2:1, 1 Jo 1:2, 1 Jo 2:1, 1 Jo 2:5, 1 Jo 2:9, 1 Jo 2:10, 1 Jo 2:11, 1 Jo 2:13, 1 Jo 2:13, 1 Jo 2:13, 1 Jo 2:14, 1 Jo 2:14, 1 Jo 2:15, 1 Jo 2:15, 1 Jo 2:17, 1 Jo 2:22, 1 Jo 2:22, 1 Jo 2:23, 1 Jo 2:23, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:12, 1 Jo 3:14, 1 Jo 3:15, 1 Jo 3:17, 1 Jo 3:17, 1 Jo 3:21, 1 Jo 4:1, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:8, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:10, 1 Jo 4:10, 1 Jo 4:14, 1 Jo 4:18, 1 Jo 4:20, 1 Jo 4:20, 1 Jo 4:20, 1 Jo 4:20, 1 Jo 4:21, 1 Jo 4:21, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:2, 1 Jo 5:4, 1 Jo 5:4, 1 Jo 5:5, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:12, 1 Jo 5:12, 1 Jo 5:16, 1 Jo 5:20, 2 Jo 1:2, 2 Jo 1:7, 2 Jo 1:9, 2 Jo 1:9, 3 Jo 1:11, Jude 1:4, Jude 1:7, Jude 1:13, Jude 1:23, Rev 1:2, Rev 1:9, Rev 2:2, Rev 2:10, Rev 2:28, Rev 2:28, Rev 3:8, Rev 3:10, Rev 3:11, Rev 6:6, Rev 6:9, Rev 7:4, Rev 9:4, Rev 9:6, Rev 9:11, Rev 9:16, Rev 10:2, Rev 10:2, Rev 10:2, Rev 10:5, Rev 10:6, Rev 10:9, Rev 11:1, Rev 11:6, Rev 11:12, Rev 11:18, Rev 12:1, Rev 12:5, Rev 12:5, Rev 12:11, Rev 12:13, Rev 12:14, Rev 12:16, Rev 13:2, Rev 13:4, Rev 13:6, Rev 13:17, Rev 13:18, Rev 13:18, Rev 14:7, Rev 14:7, Rev 15:8, Rev 16:8, Rev 16:10, Rev 16:11, Rev 16:12, Rev 16:12, Rev 16:12, Rev 16:16, Rev 16:16, Rev 16:17, Rev 16:21, Rev 18:9, Rev 18:10, Rev 18:11, Rev 18:15, Rev 18:18, Rev 19:5, Rev 19:11, Rev 19:16, Rev 20:2, Rev 20:2, Rev 20:2, Rev 20:4, Rev 20:8, Rev 20:8, Rev 20:11, Rev 22:2, Rev 22:6, Rev 22:16

touV
Matt 1:2, Matt 1:11, Matt 2:4, Matt 2:7, Matt 2:11, Matt 2:16, Matt 2:16, Matt 4:24, Matt 5:1, Matt 5:12, Matt 5:12, Matt 5:17, Matt 5:19, Matt 5:33, Matt 5:44, Matt 5:44, Matt 5:44, Matt 5:46, Matt 5:47, Matt 6:13, Matt 7:6, Matt 7:24, Matt 7:26, Matt 7:28, Matt 8:16, Matt 8:22, Matt 8:22, Matt 9:23, Matt 9:36, Matt 10:1, Matt 10:5, Matt 10:14, Matt 10:25, Matt 12:4, Matt 12:7, Matt 12:49, Matt 13:15, Matt 13:25, Matt 13:36, Matt 13:41, Matt 13:41, Matt 13:49, Matt 14:9, Matt 14:9, Matt 14:14, Matt 14:15, Matt 14:19, Matt 14:19, Matt 14:19, Matt 14:19, Matt 14:19, Matt 14:22, Matt 14:22, Matt 14:23, Matt 14:35, Matt 15:30, Matt 15:31, Matt 15:32, Matt 15:36, Matt 15:36, Matt 15:39, Matt 16:9, Matt 16:10, Matt 16:13, Matt 17:8, Matt 18:29, Matt 19:1, Matt 20:8, Matt 20:17, Matt 21:12, Matt 21:15, Matt 21:34, Matt 21:34, Matt 21:34, Matt 21:35, Matt 21:41, Matt 21:43, Matt 21:46, Matt 22:3, Matt 22:3, Matt 22:3, Matt 22:4, Matt 22:6, Matt 22:7, Matt 22:9, Matt 22:11, Matt 22:16, Matt 22:34, Matt 22:44, Matt 23:4, Matt 23:7, Matt 23:13, Matt 23:29, Matt 23:31, Matt 23:37, Matt 23:37, Matt 24:22, Matt 24:24, Matt 24:31, Matt 24:31, Matt 24:49, Matt 25:9, Matt 25:10, Matt 25:14, Matt 26:1, Matt 26:11, Matt 26:14, Matt 26:37, Matt 26:40, Matt 26:45, Matt 27:20, Matt 28:9, Mark 1:10, Mark 1:32, Mark 1:32, Mark 2:22, Mark 2:23, Mark 2:26, Mark 3:34, Mark 5:12, Mark 5:13, Mark 5:14, Mark 5:14, Mark 5:19, Mark 5:22, Mark 5:40, Mark 6:7, Mark 6:26, Mark 6:26, Mark 6:36, Mark 6:41, Mark 6:41, Mark 6:41, Mark 6:41, Mark 6:44, Mark 6:45, Mark 6:55, Mark 6:56, Mark 7:25, Mark 7:33, Mark 7:37, Mark 7:37, Mark 8:1, Mark 8:6, Mark 8:19, Mark 8:19, Mark 8:20, Mark 8:20, Mark 8:24, Mark 8:25, Mark 8:27, Mark 8:33, Mark 8:38, Mark 9:14, Mark 9:16, Mark 9:18, Mark 9:31, Mark 9:35, Mark 9:45, Mark 10:24, Mark 10:32, Mark 11:15, Mark 12:2, Mark 12:5, Mark 12:5, Mark 12:9, Mark 12:36, Mark 12:43, Mark 13:20, Mark 13:22, Mark 13:27, Mark 13:27, Mark 14:7, Mark 14:10, Mark 14:63, Luke 1:33, Luke 1:55, Luke 1:65, Luke 1:79, Luke 2:27, Luke 4:18, Luke 5:3, Luke 5:9, Luke 5:22, Luke 5:30, Luke 5:34, Luke 5:37, Luke 6:1, Luke 6:4, Luke 6:4, Luke 6:8, Luke 6:13, Luke 6:20, Luke 6:20, Luke 6:27, Luke 6:28, Luke 6:32, Luke 6:32, Luke 6:33, Luke 6:35, Luke 6:35, Luke 7:24, Luke 7:31, Luke 7:38, Luke 7:38, Luke 7:38, Luke 7:44, Luke 7:44, Luke 7:45, Luke 7:46, Luke 8:33, Luke 8:34, Luke 8:35, Luke 8:41, Luke 9:1, Luke 9:2, Luke 9:11, Luke 9:12, Luke 9:14, Luke 9:16, Luke 9:16, Luke 9:26, Luke 9:28, Luke 9:32, Luke 9:32, Luke 9:43, Luke 9:44, Luke 9:60, Luke 9:60, Luke 10:9, Luke 10:22, Luke 10:23, Luke 10:36, Luke 10:39, Luke 11:1, Luke 11:43, Luke 11:46, Luke 11:52, Luke 12:1, Luke 12:17, Luke 12:22, Luke 12:24, Luke 12:45, Luke 13:2, Luke 13:4, Luke 13:28, Luke 13:34, Luke 13:34, Luke 14:3, Luke 14:7, Luke 14:12, Luke 14:12, Luke 14:12, Luke 14:21, Luke 14:26, Luke 15:5, Luke 15:6, Luke 15:6, Luke 15:15, Luke 15:22, Luke 15:22, Luke 16:1, Luke 16:4, Luke 16:8, Luke 16:23, Luke 16:29, Luke 17:1, Luke 17:16, Luke 17:22, Luke 18:9, Luke 18:9, Luke 18:13, Luke 18:31, Luke 19:15, Luke 19:27, Luke 19:27, Luke 19:45, Luke 20:10, Luke 20:16, Luke 20:43, Luke 21:1, Luke 21:35, Luke 22:32, Luke 22:45, Luke 22:52, Luke 23:4, Luke 23:4, Luke 23:13, Luke 23:13, Luke 23:33, Luke 24:10, Luke 24:33, Luke 24:33, Luke 24:39, Luke 24:40, John 1:51, John 2:14, John 2:14, John 2:15, John 4:23, John 4:24, John 4:35, John 5:21, John 6:5, John 6:10, John 6:11, John 6:70, John 7:35, John 7:45, John 8:31, John 9:6, John 9:11, John 9:13, John 9:14, John 9:15, John 9:17, John 9:18, John 9:21, John 9:22, John 9:26, John 9:30, John 10:19, John 11:2, John 11:32, John 11:33, John 11:37, John 11:41, John 11:44, John 11:46, John 12:3, John 12:3, John 12:8, John 12:40, John 12:42, John 13:1, John 13:1, John 13:5, John 13:6, John 13:8, John 13:9, John 13:10, John 13:12, John 13:14, John 13:14, John 14:24, John 17:1, John 18:21, John 18:38, John 20:17, John 21:23, Acts 2:18, Acts 2:22, Acts 2:34, Acts 2:35, Acts 2:37, Acts 2:47, Acts 3:22, Acts 3:25, Acts 4:5, Acts 4:23, Acts 4:35, Acts 4:37, Acts 5:2, Acts 5:5, Acts 5:5, Acts 5:10, Acts 5:11, Acts 5:15, Acts 5:18, Acts 5:23, Acts 5:24, Acts 5:34, Acts 5:40, Acts 6:1, Acts 6:12, Acts 6:12, Acts 7:8, Acts 7:12, Acts 7:19, Acts 7:23, Acts 7:23, Acts 7:25, Acts 7:43, Acts 7:52, Acts 7:54, Acts 7:56, Acts 7:58, Acts 8:3, Acts 9:1, Acts 9:14, Acts 9:21, Acts 9:21, Acts 9:22, Acts 9:22, Acts 9:27, Acts 9:29, Acts 9:32, Acts 9:32, Acts 9:40, Acts 9:41, Acts 10:21, Acts 10:21, Acts 10:24, Acts 10:24, Acts 10:25, Acts 10:38, Acts 10:44, Acts 11:20, Acts 11:26, Acts 11:30, Acts 12:19, Acts 13:17, Acts 13:32, Acts 13:36, Acts 13:45, Acts 13:50, Acts 14:10, Acts 14:13, Acts 14:18, Acts 14:19, Acts 15:1, Acts 15:2, Acts 15:21, Acts 15:32, Acts 15:33, Acts 15:36, Acts 16:3, Acts 16:3, Acts 16:19, Acts 16:24, Acts 16:27, Acts 16:35, Acts 16:35, Acts 16:36, Acts 16:40, Acts 17:6, Acts 17:8, Acts 17:13, Acts 17:17, Acts 17:30, Acts 18:2, Acts 18:13, Acts 18:14, Acts 18:23, Acts 19:9, Acts 19:10, Acts 19:12, Acts 19:13, Acts 19:25, Acts 19:37, Acts 20:1, Acts 20:17, Acts 20:30, Acts 21:4, Acts 21:7, Acts 21:11, Acts 21:21, Acts 21:26, Acts 21:32, Acts 21:35, Acts 21:38, Acts 22:3, Acts 22:5, Acts 22:5, Acts 22:19, Acts 22:30, Acts 23:32, Acts 24:8, Acts 24:16, Acts 25:16, Acts 26:6, Acts 26:13, Acts 26:16, Acts 26:29, Acts 27:2, Acts 27:4, Acts 27:24, Acts 27:42, Acts 27:43, Acts 27:44, Acts 28:16, Acts 28:17, Acts 28:25, Acts 28:27, Acts 28:30, Rom 1:25, Rom 2:2, Rom 2:3, Rom 3:22, Rom 4:17, Rom 5:14, Rom 5:15, Rom 9:5, Rom 10:12, Rom 11:3, Rom 11:22, Rom 11:28, Rom 11:32, Rom 11:32, Rom 11:36, Rom 12:14, Rom 15:26, Rom 16:3, Rom 16:7, Rom 16:10, Rom 16:11, Rom 16:11, Rom 16:14, Rom 16:15, Rom 16:17, Rom 16:20, Rom 16:27, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:27, 1 Cor 3:19, 1 Cor 3:20, 1 Cor 4:9, 1 Cor 5:12, 1 Cor 5:12, 1 Cor 5:13, 1 Cor 6:4, 1 Cor 8:12, 1 Cor 9:19, 1 Cor 9:20, 1 Cor 9:22, 1 Cor 11:10, 1 Cor 11:22, 1 Cor 14:35, 1 Cor 15:25, 1 Cor 15:25, 1 Cor 15:27, 1 Cor 16:1, 1 Cor 16:18, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:9, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:13, 2 Cor 5:10, 2 Cor 5:12, 2 Cor 7:6, 2 Cor 8:4, 2 Cor 9:1, 2 Cor 9:2, 2 Cor 9:3, 2 Cor 9:5, 2 Cor 10:2, 2 Cor 11:31, Gal 1:5, Gal 1:17, Gal 2:4, Gal 2:12, Gal 4:5, Gal 4:15, Gal 6:10, Eph 1:12, Eph 1:15, Eph 1:18, Eph 1:19, Eph 1:22, Eph 2:15, Eph 2:16, Eph 4:11, Eph 4:11, Eph 4:11, Eph 4:11, Eph 5:6, Eph 6:12, Eph 6:15, Php 1:13, Php 1:14, Php 2:29, Php 3:2, Php 3:2, Php 3:17, Php 3:18, Php 4:20, Col 1:4, Col 3:6, Col 4:5, Col 4:15, 1 Th 2:15, 1 Th 4:10, 1 Th 4:10, 1 Th 4:12, 1 Th 4:14, 1 Th 4:15, 1 Th 5:12, 1 Th 5:14, 1 Th 5:14, 1 Th 5:26, 1 Ti 1:17, 1 Ti 2:8, 1 Ti 4:7, 1 Ti 4:16, 1 Ti 5:20, 1 Ti 6:1, 1 Ti 6:9, 2 Ti 2:10, 2 Ti 2:19, 2 Ti 2:25, 2 Ti 4:4, 2 Ti 4:18, Titus 1:9, Titus 2:6, Titus 3:15, Phm 1:5, Heb 1:2, Heb 1:7, Heb 1:7, Heb 1:7, Heb 1:9, Heb 1:13, Heb 1:14, Heb 4:14, Heb 6:4, Heb 7:5, Heb 7:25, Heb 9:13, Heb 10:1, Heb 10:2, Heb 10:14, Heb 10:27, Heb 11:3, Heb 11:10, Heb 11:31, Heb 11:35, Heb 12:9, Heb 13:8, Heb 13:21, Heb 13:24, Heb 13:24, Jam 2:5, Jam 2:25, Jam 3:3, Jam 3:9, Jam 3:9, Jam 5:10, Jam 5:11, Jam 5:14, 1 Pe 1:5, 1 Pe 1:21, 1 Pe 4:11, 1 Pe 5:1, 1 Pe 5:11, 2 Pe 2:10, 2 Pe 2:18, 2 Pe 2:18, 1 Jo 2:11, 1 Jo 3:14, 3 Jo 1:5, 3 Jo 1:5, 3 Jo 1:8, 3 Jo 1:10, 3 Jo 1:10, 3 Jo 1:14, Jude 1:5, Jude 1:6, Jude 1:15, Jude 1:25, Rev 1:3, Rev 1:6, Rev 1:17, Rev 1:18, Rev 2:1, Rev 2:2, Rev 2:18, Rev 2:22, Rev 3:1, Rev 3:10, Rev 3:18, Rev 4:4, Rev 4:4, Rev 4:9, Rev 4:10, Rev 4:10, Rev 5:13, Rev 5:14, Rev 6:13, Rev 7:1, Rev 7:3, Rev 7:12, Rev 8:2, Rev 9:4, Rev 9:10, Rev 9:14, Rev 9:14, Rev 9:17, Rev 9:17, Rev 10:6, Rev 11:1, Rev 11:5, Rev 11:10, Rev 11:11, Rev 11:11, Rev 11:15, Rev 11:16, Rev 11:18, Rev 13:6, Rev 13:12, Rev 13:14, Rev 13:16, Rev 13:16, Rev 13:16, Rev 13:16, Rev 13:16, Rev 13:16, Rev 14:6, Rev 14:18, Rev 15:2, Rev 15:7, Rev 16:2, Rev 16:2, Rev 16:2, Rev 16:4, Rev 16:8, Rev 16:14, Rev 16:21, Rev 19:3, Rev 19:19, Rev 19:20, Rev 19:20, Rev 20:10, Rev 20:12, Rev 20:13, Rev 20:13, Rev 21:15, Rev 22:5, Rev 22:7, Rev 22:9, Rev 22:10, Rev 22:18

tou
Matt 1:6, Matt 1:17, Matt 1:18, Matt 1:22, Matt 1:22, Matt 1:24, Matt 2:1, Matt 2:1, Matt 2:4, Matt 2:5, Matt 2:7, Matt 2:8, Matt 2:9, Matt 2:13, Matt 2:15, Matt 2:15, Matt 2:17, Matt 2:19, Matt 2:20, Matt 2:22, Matt 3:3, Matt 3:5, Matt 3:13, Matt 3:16, Matt 3:16, Matt 4:1, Matt 4:1, Matt 4:3, Matt 4:5, Matt 4:6, Matt 4:8, Matt 4:14, Matt 4:15, Matt 4:21, Matt 4:21, Matt 4:25, Matt 5:14, Matt 5:18, Matt 5:22, Matt 5:24, Matt 5:34, Matt 5:35, Matt 5:37, Matt 5:45, Matt 5:45, Matt 6:8, Matt 6:13, Matt 6:22, Matt 6:24, Matt 6:25, Matt 6:26, Matt 6:28, Matt 6:30, Matt 6:33, Matt 7:3, Matt 7:4, Matt 7:5, Matt 7:5, Matt 7:5, Matt 7:21, Matt 7:21, Matt 8:1, Matt 8:17, Matt 8:20, Matt 8:20, Matt 8:29, Matt 8:32, Matt 9:6, Matt 9:15, Matt 9:16, Matt 9:20, Matt 9:20, Matt 9:21, Matt 9:23, Matt 9:33, Matt 9:38, Matt 9:38, Matt 10:2, Matt 10:3, Matt 10:20, Matt 10:23, Matt 10:23, Matt 10:29, Matt 10:32, Matt 10:32, Matt 10:33, Matt 10:33, Matt 10:35, Matt 10:36, Matt 11:1, Matt 11:2, Matt 11:11, Matt 11:12, Matt 11:19, Matt 11:23, Matt 11:25, Matt 11:27, Matt 12:4, Matt 12:6, Matt 12:8, Matt 12:8, Matt 12:17, Matt 12:28, Matt 12:29, Matt 12:31, Matt 12:32, Matt 12:32, Matt 12:32, Matt 12:32, Matt 12:33, Matt 12:34, Matt 12:35, Matt 12:35, Matt 12:39, Matt 12:40, Matt 12:40, Matt 12:43, Matt 12:45, Matt 12:50, Matt 12:50, Matt 13:3, Matt 13:15, Matt 13:18, Matt 13:22, Matt 13:22, Matt 13:25, Matt 13:27, Matt 13:30, Matt 13:30, Matt 13:32, Matt 13:35, Matt 13:36, Matt 13:37, Matt 13:38, Matt 13:39, Matt 13:40, Matt 13:41, Matt 13:42, Matt 13:43, Matt 13:49, Matt 13:50, Matt 13:52, Matt 13:55, Matt 14:3, Matt 14:6, Matt 14:8, Matt 14:26, Matt 14:29, Matt 14:35, Matt 14:36, Matt 14:36, Matt 15:3, Matt 15:6, Matt 15:11, Matt 15:18, Matt 15:30, Matt 16:1, Matt 16:3, Matt 16:4, Matt 16:12, Matt 16:13, Matt 16:16, Matt 16:16, Matt 16:23, Matt 16:27, Matt 16:27, Matt 16:28, Matt 17:9, Matt 17:9, Matt 17:12, Matt 17:13, Matt 17:22, Matt 18:9, Matt 18:10, Matt 18:10, Matt 18:11, Matt 18:14, Matt 18:14, Matt 18:19, Matt 18:19, Matt 18:27, Matt 19:1, Matt 19:10, Matt 19:24, Matt 19:28, Matt 19:28, Matt 19:29, Matt 20:8, Matt 20:11, Matt 20:18, Matt 20:23, Matt 20:28, Matt 21:4, Matt 21:12, Matt 21:23, Matt 21:31, Matt 21:31, Matt 21:32, Matt 21:39, Matt 21:40, Matt 21:43, Matt 22:16, Matt 22:19, Matt 22:21, Matt 22:29, Matt 22:30, Matt 22:31, Matt 22:42, Matt 22:42, Matt 23:16, Matt 23:22, Matt 23:23, Matt 23:25, Matt 23:26, Matt 23:35, Matt 23:35, Matt 23:35, Matt 23:35, Matt 23:35, Matt 24:1, Matt 24:1, Matt 24:3, Matt 24:3, Matt 24:15, Matt 24:17, Matt 24:21, Matt 24:27, Matt 24:27, Matt 24:29, Matt 24:30, Matt 24:30, Matt 24:30, Matt 24:30, Matt 24:37, Matt 24:37, Matt 24:37, Matt 24:38, Matt 24:39, Matt 24:39, Matt 24:44, Matt 24:45, Matt 24:50, Matt 25:1, Matt 25:5, Matt 25:8, Matt 25:13, Matt 25:18, Matt 25:21, Matt 25:23, Matt 25:29, Matt 25:31, Matt 25:34, Matt 26:2, Matt 26:3, Matt 26:3, Matt 26:3, Matt 26:6, Matt 26:6, Matt 26:12, Matt 26:24, Matt 26:24, Matt 26:29, Matt 26:29, Matt 26:45, Matt 26:47, Matt 26:51, Matt 26:58, Matt 26:59, Matt 26:61, Matt 26:63, Matt 26:63, Matt 26:63, Matt 26:64, Matt 26:64, Matt 26:69, Matt 26:71, Matt 26:75, Matt 26:75, Matt 27:1, Matt 27:1, Matt 27:7, Matt 27:9, Matt 27:9, Matt 27:10, Matt 27:11, Matt 27:19, Matt 27:24, Matt 27:24, Matt 27:24, Matt 27:27, Matt 27:35, Matt 27:40, Matt 27:40, Matt 27:42, Matt 27:51, Matt 27:56, Matt 27:58, Matt 27:60, Matt 27:61, Matt 28:4, Matt 28:8, Matt 28:14, Matt 28:19, Matt 28:19, Matt 28:19, Matt 28:20, Mark 1:1, Mark 1:1, Mark 1:10, Mark 1:13, Mark 1:14, Mark 1:15, Mark 1:19, Mark 1:24, Mark 1:44, Mark 2:10, Mark 2:14, Mark 2:19, Mark 2:21, Mark 2:26, Mark 2:26, Mark 2:28, Mark 2:28, Mark 3:8, Mark 3:11, Mark 3:17, Mark 3:17, Mark 3:18, Mark 3:27, Mark 3:35, Mark 4:3, Mark 4:4, Mark 4:11, Mark 4:19, Mark 4:19, Mark 4:26, Mark 4:30, Mark 4:32, Mark 5:2, Mark 5:7, Mark 5:7, Mark 5:8, Mark 5:13, Mark 5:21, Mark 5:27, Mark 5:27, Mark 5:29, Mark 5:35, Mark 5:38, Mark 5:40, Mark 5:41, Mark 6:17, Mark 6:18, Mark 6:24, Mark 6:25, Mark 6:54, Mark 6:56, Mark 6:56, Mark 7:8, Mark 7:9, Mark 7:13, Mark 7:15, Mark 7:17, Mark 7:20, Mark 7:33, Mark 8:11, Mark 8:23, Mark 8:31, Mark 8:33, Mark 8:35, Mark 8:38, Mark 8:38, Mark 9:1, Mark 9:9, Mark 9:9, Mark 9:12, Mark 9:17, Mark 9:24, Mark 9:31, Mark 9:47, Mark 9:47, Mark 10:1, Mark 10:1, Mark 10:10, Mark 10:14, Mark 10:15, Mark 10:23, Mark 10:24, Mark 10:25, Mark 10:29, Mark 10:33, Mark 10:45, Mark 11:4, Mark 11:10, Mark 11:16, Mark 12:2, Mark 12:2, Mark 12:8, Mark 12:9, Mark 12:14, Mark 12:17, Mark 12:24, Mark 12:34, Mark 12:41, Mark 12:44, Mark 13:1, Mark 13:3, Mark 13:14, Mark 13:15, Mark 13:19, Mark 13:25, Mark 13:26, Mark 14:2, Mark 14:3, Mark 14:4, Mark 14:21, Mark 14:21, Mark 14:25, Mark 14:25, Mark 14:41, Mark 14:47, Mark 14:54, Mark 14:55, Mark 14:61, Mark 14:62, Mark 14:62, Mark 14:66, Mark 14:66, Mark 14:67, Mark 14:72, Mark 15:30, Mark 15:32, Mark 15:32, Mark 15:38, Mark 15:40, Mark 15:40, Mark 15:43, Mark 15:43, Mark 15:45, Mark 15:46, Mark 16:1, Mark 16:1, Mark 16:2, Mark 16:3, Mark 16:8, Mark 16:19, Mark 16:20, Luke 1:2, Luke 1:5, Luke 1:6, Luke 1:6, Luke 1:8, Luke 1:9, Luke 1:9, Luke 1:10, Luke 1:10, Luke 1:11, Luke 1:11, Luke 1:15, Luke 1:19, Luke 1:26, Luke 1:32, Luke 1:43, Luke 1:44, Luke 1:48, Luke 1:57, Luke 1:59, Luke 1:68, Luke 1:69, Luke 1:73, Luke 1:77, Luke 1:79, Luke 2:6, Luke 2:17, Luke 2:17, Luke 2:17, Luke 2:21, Luke 2:21, Luke 2:21, Luke 2:22, Luke 2:24, Luke 2:25, Luke 2:26, Luke 2:26, Luke 2:27, Luke 2:27, Luke 2:37, Luke 2:41, Luke 2:49, Luke 3:1, Luke 3:2, Luke 3:3, Luke 3:4, Luke 3:6, Luke 3:15, Luke 3:15, Luke 3:19, Luke 3:23, Luke 3:24, Luke 3:24, Luke 3:24, Luke 3:24, Luke 3:24, Luke 3:25, Luke 3:25, Luke 3:25, Luke 3:25, Luke 3:25, Luke 3:26, Luke 3:26, Luke 3:26, Luke 3:26, Luke 3:26, Luke 3:27, Luke 3:27, Luke 3:27, Luke 3:27, Luke 3:27, Luke 3:28, Luke 3:28, Luke 3:28, Luke 3:28, Luke 3:28, Luke 3:29, Luke 3:29, Luke 3:29, Luke 3:29, Luke 3:29, Luke 3:30, Luke 3:30, Luke 3:30, Luke 3:30, Luke 3:30, Luke 3:31, Luke 3:31, Luke 3:31, Luke 3:31, Luke 3:31, Luke 3:32, Luke 3:32, Luke 3:32, Luke 3:32, Luke 3:32, Luke 3:33, Luke 3:33, Luke 3:33, Luke 3:33, Luke 3:33, Luke 3:34, Luke 3:34, Luke 3:34, Luke 3:34, Luke 3:34, Luke 3:35, Luke 3:35, Luke 3:35, Luke 3:35, Luke 3:35, Luke 3:36, Luke 3:36, Luke 3:36, Luke 3:36, Luke 3:36, Luke 3:37, Luke 3:37, Luke 3:37, Luke 3:37, Luke 3:37, Luke 3:38, Luke 3:38, Luke 3:38, Luke 3:38, Luke 4:1, Luke 4:2, Luke 4:3, Luke 4:9, Luke 4:9, Luke 4:10, Luke 4:14, Luke 4:17, Luke 4:22, Luke 4:27, Luke 4:29, Luke 4:34, Luke 4:38, Luke 4:40, Luke 4:41, Luke 4:42, Luke 4:43, Luke 5:1, Luke 5:1, Luke 5:3, Luke 5:3, Luke 5:7, Luke 5:8, Luke 5:10, Luke 5:14, Luke 5:19, Luke 5:24, Luke 5:34, Luke 5:36, Luke 6:4, Luke 6:5, Luke 6:5, Luke 6:12, Luke 6:15, Luke 6:17, Luke 6:20, Luke 6:22, Luke 6:22, Luke 6:29, Luke 6:30, Luke 6:35, Luke 6:41, Luke 6:42, Luke 6:42, Luke 6:44, Luke 6:45, Luke 6:45, Luke 6:45, Luke 7:1, Luke 7:3, Luke 7:28, Luke 7:28, Luke 7:30, Luke 7:34, Luke 7:36, Luke 7:37, Luke 8:1, Luke 8:5, Luke 8:5, Luke 8:10, Luke 8:11, Luke 8:14, Luke 8:21, Luke 8:24, Luke 8:28, Luke 8:28, Luke 8:29, Luke 8:29, Luke 8:33, Luke 8:33, Luke 8:35, Luke 8:41, Luke 8:44, Luke 8:44, Luke 8:44, Luke 8:47, Luke 8:49, Luke 9:2, Luke 9:11, Luke 9:20, Luke 9:22, Luke 9:26, Luke 9:26, Luke 9:27, Luke 9:29, Luke 9:37, Luke 9:38, Luke 9:43, Luke 9:44, Luke 9:45, Luke 9:51, Luke 9:54, Luke 9:56, Luke 9:58, Luke 9:58, Luke 9:60, Luke 9:62, Luke 10:2, Luke 10:2, Luke 10:7, Luke 10:9, Luke 10:11, Luke 10:15, Luke 10:18, Luke 10:19, Luke 10:19, Luke 10:21, Luke 10:22, Luke 10:36, Luke 10:39, Luke 11:4, Luke 11:14, Luke 11:20, Luke 11:24, Luke 11:26, Luke 11:27, Luke 11:28, Luke 11:29, Luke 11:30, Luke 11:34, Luke 11:38, Luke 11:39, Luke 11:39, Luke 11:42, Luke 11:49, Luke 11:51, Luke 11:51, Luke 11:51, Luke 11:51, Luke 11:51, Luke 11:54, Luke 12:1, Luke 12:6, Luke 12:8, Luke 12:8, Luke 12:9, Luke 12:10, Luke 12:13, Luke 12:23, Luke 12:30, Luke 12:31, Luke 12:40, Luke 12:42, Luke 12:46, Luke 12:47, Luke 12:52, Luke 12:56, Luke 12:58, Luke 13:14, Luke 13:16, Luke 13:16, Luke 13:18, Luke 13:19, Luke 13:20, Luke 13:28, Luke 13:29, Luke 14:5, Luke 14:15, Luke 14:17, Luke 14:24, Luke 15:10, Luke 15:17, Luke 16:5, Luke 16:8, Luke 16:8, Luke 16:9, Luke 16:13, Luke 16:15, Luke 16:16, Luke 16:17, Luke 16:21, Luke 16:22, Luke 16:24, Luke 16:27, Luke 17:1, Luke 17:7, Luke 17:20, Luke 17:20, Luke 17:21, Luke 17:22, Luke 17:22, Luke 17:24, Luke 17:26, Luke 17:26, Luke 17:26, Luke 17:30, Luke 17:31, Luke 18:3, Luke 18:8, Luke 18:12, Luke 18:16, Luke 18:17, Luke 18:24, Luke 18:25, Luke 18:29, Luke 18:31, Luke 19:3, Luke 19:10, Luke 19:11, Luke 19:22, Luke 19:26, Luke 19:37, Luke 19:39, Luke 19:47, Luke 20:10, Luke 20:10, Luke 20:13, Luke 20:15, Luke 20:15, Luke 20:20, Luke 20:21, Luke 20:25, Luke 20:26, Luke 20:34, Luke 20:35, Luke 20:36, Luke 20:45, Luke 21:4, Luke 21:4, Luke 21:4, Luke 21:5, Luke 21:12, Luke 21:22, Luke 21:27, Luke 21:31, Luke 21:36, Luke 21:36, Luke 22:3, Luke 22:6, Luke 22:15, Luke 22:16, Luke 22:18, Luke 22:18, Luke 22:21, Luke 22:22, Luke 22:30, Luke 22:31, Luke 22:40, Luke 22:48, Luke 22:50, Luke 22:51, Luke 22:52, Luke 22:53, Luke 22:54, Luke 22:61, Luke 22:61, Luke 22:66, Luke 22:69, Luke 22:69, Luke 22:69, Luke 22:70, Luke 22:71, Luke 23:26, Luke 23:26, Luke 23:27, Luke 23:35, Luke 23:45, Luke 23:51, Luke 23:52, Luke 24:2, Luke 24:3, Luke 24:7, Luke 24:9, Luke 24:16, Luke 24:19, Luke 24:19, Luke 24:19, Luke 24:25, Luke 24:29, Luke 24:35, Luke 24:45, Luke 24:49, John 1:7, John 1:8, John 1:16, John 1:18, John 1:19, John 1:27, John 1:28, John 1:29, John 1:29, John 1:34, John 1:36, John 1:45, John 1:48, John 1:49, John 1:49, John 1:51, John 1:51, John 2:1, John 2:3, John 2:15, John 2:16, John 2:17, John 2:21, John 2:21, John 2:25, John 3:3, John 3:5, John 3:6, John 3:8, John 3:10, John 3:13, John 3:13, John 3:14, John 3:18, John 3:18, John 3:23, John 3:26, John 3:27, John 3:29, John 3:29, John 3:31, John 3:34, John 3:36, John 4:5, John 4:6, John 4:10, John 4:12, John 4:13, John 4:14, John 4:34, John 4:42, John 5:3, John 5:4, John 5:24, John 5:25, John 5:25, John 5:30, John 5:36, John 5:42, John 5:43, John 5:44, John 6:19, John 6:23, John 6:23, John 6:27, John 6:28, John 6:29, John 6:31, John 6:32, John 6:32, John 6:33, John 6:33, John 6:38, John 6:38, John 6:39, John 6:40, John 6:41, John 6:42, John 6:45, John 6:45, John 6:46, John 6:50, John 6:51, John 6:51, John 6:51, John 6:53, John 6:53, John 6:58, John 6:62, John 6:65, John 6:69, John 6:69, John 7:16, John 7:17, John 7:18, John 7:22, John 7:31, John 7:32, John 7:39, John 7:40, John 7:42, John 8:12, John 8:23, John 8:23, John 8:28, John 8:39, John 8:39, John 8:40, John 8:41, John 8:42, John 8:44, John 8:44, John 8:47, John 8:47, John 8:47, John 8:53, John 8:59, John 9:3, John 9:4, John 9:5, John 9:6, John 9:6, John 9:7, John 9:11, John 9:16, John 9:18, John 9:28, John 9:32, John 9:35, John 10:18, John 10:23, John 10:25, John 10:29, John 10:32, John 10:35, John 10:36, John 10:37, John 10:40, John 11:4, John 11:4, John 11:9, John 11:13, John 11:13, John 11:19, John 11:27, John 11:37, John 11:39, John 11:40, John 11:49, John 11:50, John 11:51, John 11:51, John 11:52, John 11:52, John 11:55, John 12:1, John 12:3, John 12:3, John 12:7, John 12:13, John 12:17, John 12:23, John 12:24, John 12:28, John 12:31, John 12:31, John 12:34, John 12:34, John 12:34, John 12:38, John 12:43, John 13:1, John 13:1, John 13:2, John 13:4, John 13:16, John 13:16, John 13:19, John 13:23, John 13:25, John 13:31, John 14:2, John 14:21, John 14:24, John 14:30, John 15:10, John 15:15, John 15:19, John 15:19, John 15:19, John 15:20, John 15:20, John 15:26, John 15:26, John 16:11, John 16:14, John 16:15, John 16:25, John 16:27, John 16:28, John 17:5, John 17:6, John 17:9, John 17:14, John 17:14, John 17:15, John 17:15, John 17:16, John 17:16, John 17:20, John 18:1, John 18:10, John 18:13, John 18:13, John 18:14, John 18:15, John 18:17, John 18:23, John 18:26, John 18:28, John 18:29, John 18:32, John 18:36, John 18:36, John 19:12, John 19:13, John 19:14, John 19:19, John 19:25, John 19:25, John 19:31, John 19:31, John 19:32, John 19:32, John 19:32, John 19:38, John 19:38, John 19:38, John 19:40, John 20:1, John 20:2, John 20:4, John 20:12, John 20:31, John 21:2, John 21:6, John 21:6, Acts 1:3, Acts 1:4, Acts 1:8, Acts 1:12, Acts 1:14, Acts 1:16, Acts 1:18, Acts 1:22, Acts 2:2, Acts 2:11, Acts 2:16, Acts 2:17, Acts 2:18, Acts 2:22, Acts 2:23, Acts 2:24, Acts 2:28, Acts 2:29, Acts 2:30, Acts 2:31, Acts 2:33, Acts 2:33, Acts 2:33, Acts 2:38, Acts 2:42, Acts 3:2, Acts 3:2, Acts 3:6, Acts 3:10, Acts 3:11, Acts 3:12, Acts 3:16, Acts 3:20, Acts 3:23, Acts 3:23, Acts 4:1, Acts 4:8, Acts 4:8, Acts 4:10, Acts 4:13, Acts 4:15, Acts 4:18, Acts 4:19, Acts 4:19, Acts 4:25, Acts 4:26, Acts 4:26, Acts 4:30, Acts 4:30, Acts 4:31, Acts 4:32, Acts 4:33, Acts 5:3, Acts 5:24, Acts 5:28, Acts 5:40, Acts 5:41, Acts 5:41, Acts 6:2, Acts 6:4, Acts 6:5, Acts 6:7, Acts 6:13, Acts 6:13, Acts 6:13, Acts 7:13, Acts 7:16, Acts 7:19, Acts 7:20, Acts 7:30, Acts 7:34, Acts 7:34, Acts 7:34, Acts 7:35, Acts 7:38, Acts 7:38, Acts 7:42, Acts 7:43, Acts 7:43, Acts 7:44, Acts 7:46, Acts 7:52, Acts 7:55, Acts 7:56, Acts 7:56, Acts 8:6, Acts 8:10, Acts 8:12, Acts 8:12, Acts 8:12, Acts 8:14, Acts 8:16, Acts 8:20, Acts 8:21, Acts 8:22, Acts 8:25, Acts 8:28, Acts 8:32, Acts 8:37, Acts 8:39, Acts 8:40, Acts 9:1, Acts 9:3, Acts 9:13, Acts 9:15, Acts 9:16, Acts 9:20, Acts 9:25, Acts 9:27, Acts 9:28, Acts 9:31, Acts 9:31, Acts 10:2, Acts 10:3, Acts 10:4, Acts 10:12, Acts 10:17, Acts 10:19, Acts 10:19, Acts 10:21, Acts 10:22, Acts 10:31, Acts 10:33, Acts 10:33, Acts 10:38, Acts 10:41, Acts 10:42, Acts 10:43, Acts 10:44, Acts 10:45, Acts 10:47, Acts 10:48, Acts 11:1, Acts 11:5, Acts 11:6, Acts 11:9, Acts 11:12, Acts 11:16, Acts 11:23, Acts 11:28, Acts 12:7, Acts 12:9, Acts 12:11, Acts 12:12, Acts 12:13, Acts 12:13, Acts 12:14, Acts 12:14, Acts 12:20, Acts 12:20, Acts 12:21, Acts 12:24, Acts 13:1, Acts 13:4, Acts 13:4, Acts 13:5, Acts 13:7, Acts 13:11, Acts 13:12, Acts 13:15, Acts 13:17, Acts 13:20, Acts 13:22, Acts 13:23, Acts 13:29, Acts 13:36, Acts 13:43, Acts 13:44, Acts 13:45, Acts 13:46, Acts 13:47, Acts 13:48, Acts 13:49, Acts 14:9, Acts 14:9, Acts 14:12, Acts 14:13, Acts 14:13, Acts 14:18, Acts 14:22, Acts 14:26, Acts 15:2, Acts 15:6, Acts 15:7, Acts 15:7, Acts 15:20, Acts 15:20, Acts 15:20, Acts 15:26, Acts 15:26, Acts 15:35, Acts 15:36, Acts 15:40, Acts 16:6, Acts 16:14, Acts 16:17, Acts 16:17, Acts 16:26, Acts 16:32, Acts 17:9, Acts 17:13, Acts 17:13, Acts 17:16, Acts 17:22, Acts 17:28, Acts 17:29, Acts 18:6, Acts 18:10, Acts 18:11, Acts 18:14, Acts 18:15, Acts 18:16, Acts 18:17, Acts 18:21, Acts 18:25, Acts 18:25, Acts 18:26, Acts 19:5, Acts 19:6, Acts 19:8, Acts 19:9, Acts 19:10, Acts 19:12, Acts 19:13, Acts 19:16, Acts 19:17, Acts 19:20, Acts 19:29, Acts 19:30, Acts 19:33, Acts 19:35, Acts 20:3, Acts 20:7, Acts 20:9, Acts 20:9, Acts 20:9, Acts 20:20, Acts 20:24, Acts 20:24, Acts 20:25, Acts 20:26, Acts 20:27, Acts 20:27, Acts 20:28, Acts 20:28, Acts 20:29, Acts 20:30, Acts 20:35, Acts 20:37, Acts 21:4, Acts 21:8, Acts 21:8, Acts 21:11, Acts 21:12, Acts 21:13, Acts 21:13, Acts 21:14, Acts 21:20, Acts 21:26, Acts 21:28, Acts 21:28, Acts 21:28, Acts 21:30, Acts 21:30, Acts 21:30, Acts 21:35, Acts 21:36, Acts 22:3, Acts 22:3, Acts 22:6, Acts 22:9, Acts 22:11, Acts 22:14, Acts 22:16, Acts 22:20, Acts 22:22, Acts 23:4, Acts 23:5, Acts 23:9, Acts 23:15, Acts 23:15, Acts 23:20, Acts 23:29, Acts 23:35, Acts 24:1, Acts 24:10, Acts 24:20, Acts 24:25, Acts 24:25, Acts 24:26, Acts 25:2, Acts 25:6, Acts 25:7, Acts 25:10, Acts 25:12, Acts 25:16, Acts 25:17, Acts 25:21, Acts 25:21, Acts 25:22, Acts 25:23, Acts 25:23, Acts 26:6, Acts 26:9, Acts 26:13, Acts 26:17, Acts 26:18, Acts 26:18, Acts 26:18, Acts 26:22, Acts 27:1, Acts 27:7, Acts 27:9, Acts 27:10, Acts 27:10, Acts 27:11, Acts 27:12, Acts 27:15, Acts 27:19, Acts 27:20, Acts 27:22, Acts 27:23, Acts 27:30, Acts 27:43, Acts 27:44, Acts 28:3, Acts 28:8, Acts 28:19, Acts 28:20, Acts 28:23, Acts 28:23, Acts 28:23, Acts 28:25, Acts 28:25, Acts 28:27, Acts 28:28, Acts 28:31, Acts 28:31, Rom 1:3, Rom 1:3, Rom 1:4, Rom 1:4, Rom 1:5, Rom 1:9, Rom 1:10, Rom 1:13, Rom 1:16, Rom 1:19, Rom 1:23, Rom 1:24, Rom 1:25, Rom 1:32, Rom 2:2, Rom 2:3, Rom 2:4, Rom 2:4, Rom 2:5, Rom 2:9, Rom 2:13, Rom 2:13, Rom 2:14, Rom 2:15, Rom 2:18, Rom 2:23, Rom 2:24, Rom 2:26, Rom 2:29, Rom 3:1, Rom 3:2, Rom 3:3, Rom 3:7, Rom 3:21, Rom 3:23, Rom 3:26, Rom 4:6, Rom 4:12, Rom 4:13, Rom 4:16, Rom 4:17, Rom 4:20, Rom 5:1, Rom 5:2, Rom 5:5, Rom 5:5, Rom 5:7, Rom 5:10, Rom 5:10, Rom 5:11, Rom 5:14, Rom 5:15, Rom 5:15, Rom 5:15, Rom 5:17, Rom 5:17, Rom 5:17, Rom 5:19, Rom 5:19, Rom 5:21, Rom 6:4, Rom 6:4, Rom 6:5, Rom 6:6, Rom 6:23, Rom 7:1, Rom 7:2, Rom 7:2, Rom 7:3, Rom 7:3, Rom 7:3, Rom 7:4, Rom 7:4, Rom 7:5, Rom 7:6, Rom 7:13, Rom 7:22, Rom 7:23, Rom 7:24, Rom 7:24, Rom 7:25, Rom 8:2, Rom 8:2, Rom 8:2, Rom 8:3, Rom 8:4, Rom 8:5, Rom 8:6, Rom 8:7, Rom 8:11, Rom 8:12, Rom 8:13, Rom 8:18, Rom 8:19, Rom 8:21, Rom 8:22, Rom 8:23, Rom 8:23, Rom 8:27, Rom 8:29, Rom 8:32, Rom 8:34, Rom 8:35, Rom 8:37, Rom 8:39, Rom 9:3, Rom 9:6, Rom 9:8, Rom 9:10, Rom 9:11, Rom 9:11, Rom 9:16, Rom 9:16, Rom 9:16, Rom 9:21, Rom 9:21, Rom 9:27, Rom 9:32, Rom 10:1, Rom 10:3, Rom 10:3, Rom 10:5, Rom 11:2, Rom 11:8, Rom 11:8, Rom 11:10, Rom 11:29, Rom 12:1, Rom 12:2, Rom 12:2, Rom 12:21, Rom 13:1, Rom 13:2, Rom 13:12, Rom 13:12, Rom 14:8, Rom 14:10, Rom 14:17, Rom 14:20, Rom 14:22, Rom 15:6, Rom 15:10, Rom 15:12, Rom 15:15, Rom 15:16, Rom 15:19, Rom 15:19, Rom 15:22, Rom 15:23, Rom 15:29, Rom 15:29, Rom 15:30, Rom 15:30, Rom 16:16, Rom 16:20, Rom 16:24, Rom 16:26, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:4, 1 Cor 1:6, 1 Cor 1:7, 1 Cor 1:8, 1 Cor 1:9, 1 Cor 1:9, 1 Cor 1:10, 1 Cor 1:10, 1 Cor 1:17, 1 Cor 1:18, 1 Cor 1:20, 1 Cor 1:20, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:21, 1 Cor 1:25, 1 Cor 1:25, 1 Cor 1:27, 1 Cor 1:27, 1 Cor 1:28, 1 Cor 2:1, 1 Cor 2:2, 1 Cor 2:6, 1 Cor 2:6, 1 Cor 2:8, 1 Cor 2:10, 1 Cor 2:10, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:11, 1 Cor 2:12, 1 Cor 2:12, 1 Cor 2:12, 1 Cor 2:14, 1 Cor 2:14, 1 Cor 3:10, 1 Cor 3:16, 1 Cor 3:17, 1 Cor 3:17, 1 Cor 3:19, 1 Cor 4:5, 1 Cor 4:5, 1 Cor 4:6, 1 Cor 4:6, 1 Cor 4:13, 1 Cor 4:15, 1 Cor 4:20, 1 Cor 5:1, 1 Cor 5:4, 1 Cor 5:4, 1 Cor 5:4, 1 Cor 5:5, 1 Cor 5:10, 1 Cor 5:10, 1 Cor 6:5, 1 Cor 6:11, 1 Cor 6:11, 1 Cor 6:15, 1 Cor 6:18, 1 Cor 6:19, 1 Cor 6:20, 1 Cor 7:4, 1 Cor 7:4, 1 Cor 7:31, 1 Cor 7:32, 1 Cor 7:33, 1 Cor 7:34, 1 Cor 7:34, 1 Cor 7:37, 1 Cor 7:37, 1 Cor 8:7, 1 Cor 9:5, 1 Cor 9:6, 1 Cor 9:7, 1 Cor 9:7, 1 Cor 9:12, 1 Cor 9:13, 1 Cor 9:14, 1 Cor 9:18, 1 Cor 10:10, 1 Cor 10:13, 1 Cor 10:16, 1 Cor 10:16, 1 Cor 10:16, 1 Cor 10:16, 1 Cor 10:17, 1 Cor 10:18, 1 Cor 10:24, 1 Cor 10:26, 1 Cor 10:28, 1 Cor 10:29, 1 Cor 10:32, 1 Cor 11:12, 1 Cor 11:12, 1 Cor 11:16, 1 Cor 11:22, 1 Cor 11:23, 1 Cor 11:26, 1 Cor 11:27, 1 Cor 11:27, 1 Cor 11:27, 1 Cor 11:28, 1 Cor 11:28, 1 Cor 11:29, 1 Cor 12:7, 1 Cor 12:8, 1 Cor 12:12, 1 Cor 12:12, 1 Cor 12:15, 1 Cor 12:15, 1 Cor 12:16, 1 Cor 12:16, 1 Cor 12:22, 1 Cor 12:23, 1 Cor 13:11, 1 Cor 14:16, 1 Cor 14:19, 1 Cor 14:36, 1 Cor 14:37, 1 Cor 15:9, 1 Cor 15:10, 1 Cor 15:15, 1 Cor 15:15, 1 Cor 15:27, 1 Cor 15:49, 1 Cor 15:49, 1 Cor 15:56, 1 Cor 15:57, 1 Cor 15:58, 1 Cor 16:4, 1 Cor 16:12, 1 Cor 16:23, 2 Cor 1:1, 2 Cor 1:3, 2 Cor 1:4, 2 Cor 1:5, 2 Cor 1:8, 2 Cor 1:9, 2 Cor 1:14, 2 Cor 1:19, 2 Cor 1:22, 2 Cor 2:11, 2 Cor 2:12, 2 Cor 2:17, 2 Cor 2:17, 2 Cor 3:4, 2 Cor 3:5, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:7, 2 Cor 3:8, 2 Cor 3:13, 2 Cor 4:2, 2 Cor 4:2, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:4, 2 Cor 4:6, 2 Cor 4:7, 2 Cor 4:10, 2 Cor 4:10, 2 Cor 4:11, 2 Cor 4:15, 2 Cor 5:1, 2 Cor 5:5, 2 Cor 5:6, 2 Cor 5:8, 2 Cor 5:10, 2 Cor 5:10, 2 Cor 5:10, 2 Cor 5:11, 2 Cor 5:14, 2 Cor 5:16, 2 Cor 5:18, 2 Cor 5:18, 2 Cor 5:20, 2 Cor 6:1, 2 Cor 7:10, 2 Cor 7:12, 2 Cor 7:12, 2 Cor 7:12, 2 Cor 7:12, 2 Cor 8:1, 2 Cor 8:9, 2 Cor 8:11, 2 Cor 8:11, 2 Cor 8:19, 2 Cor 9:13, 2 Cor 9:14, 2 Cor 10:1, 2 Cor 10:5, 2 Cor 10:5, 2 Cor 10:10, 2 Cor 10:13, 2 Cor 10:14, 2 Cor 11:7, 2 Cor 11:31, 2 Cor 11:32, 2 Cor 11:33, 2 Cor 12:2, 2 Cor 12:3, 2 Cor 12:5, 2 Cor 12:9, 2 Cor 12:12, 2 Cor 12:19, 2 Cor 13:3, 2 Cor 13:14, 2 Cor 13:14, 2 Cor 13:14, Gal 1:1, Gal 1:4, Gal 1:4, Gal 1:4, Gal 1:6, Gal 1:7, Gal 1:13, Gal 1:19, Gal 1:20, Gal 2:5, Gal 2:12, Gal 2:14, Gal 2:20, Gal 2:20, Gal 2:20, Gal 2:21, Gal 3:10, Gal 3:10, Gal 3:13, Gal 3:14, Gal 3:14, Gal 3:17, Gal 3:21, Gal 3:23, Gal 3:29, Gal 4:2, Gal 4:3, Gal 4:4, Gal 4:6, Gal 4:30, Gal 5:4, Gal 5:8, Gal 5:11, Gal 5:17, Gal 5:22, Gal 5:24, Gal 6:2, Gal 6:8, Gal 6:12, Gal 6:14, Gal 6:16, Gal 6:17, Gal 6:17, Gal 6:18, Gal 6:18, Eph 1:3, Eph 1:5, Eph 1:7, Eph 1:9, Eph 1:10, Eph 1:11, Eph 1:11, Eph 1:17, Eph 1:19, Eph 1:23, Eph 2:2, Eph 2:2, Eph 2:2, Eph 2:2, Eph 2:12, Eph 2:13, Eph 2:14, Eph 2:16, Eph 2:19, Eph 2:22, Eph 3:1, Eph 3:2, Eph 3:4, Eph 3:6, Eph 3:7, Eph 3:8, Eph 3:9, Eph 3:9, Eph 3:10, Eph 3:14, Eph 3:16, Eph 3:19, Eph 3:19, Eph 3:21, Eph 4:3, Eph 4:7, Eph 4:12, Eph 4:12, Eph 4:13, Eph 4:13, Eph 4:13, Eph 4:13, Eph 4:16, Eph 4:17, Eph 4:18, Eph 4:23, Eph 4:25, Eph 4:29, Eph 4:30, Eph 5:1, Eph 5:5, Eph 5:6, Eph 5:9, Eph 5:11, Eph 5:13, Eph 5:17, Eph 5:20, Eph 5:23, Eph 5:26, Eph 5:30, Eph 6:6, Eph 6:6, Eph 6:8, Eph 6:11, Eph 6:11, Eph 6:12, Eph 6:12, Eph 6:13, Eph 6:15, Eph 6:16, Eph 6:17, Eph 6:17, Eph 6:19, Eph 6:19, Php 1:5, Php 1:7, Php 1:12, Php 1:17, Php 1:19, Php 1:27, Php 1:27, Php 1:27, Php 2:21, Php 2:30, Php 3:8, Php 3:10, Php 3:12, Php 3:14, Php 3:18, Php 3:18, Php 3:21, Php 4:7, Php 4:15, Php 4:23, Col 1:3, Col 1:5, Col 1:6, Col 1:6, Col 1:7, Col 1:7, Col 1:9, Col 1:10, Col 1:10, Col 1:12, Col 1:13, Col 1:13, Col 1:14, Col 1:15, Col 1:15, Col 1:18, Col 1:20, Col 1:20, Col 1:22, Col 1:23, Col 1:23, Col 1:24, Col 1:24, Col 1:25, Col 1:25, Col 1:27, Col 2:2, Col 2:2, Col 2:2, Col 2:8, Col 2:11, Col 2:11, Col 2:12, Col 2:12, Col 2:14, Col 2:17, Col 2:18, Col 2:19, Col 2:20, Col 3:1, Col 3:6, Col 3:8, Col 3:10, Col 3:12, Col 3:15, Col 3:16, Col 4:3, Col 4:3, Col 4:11, Col 4:12, 1 Th 1:3, 1 Th 1:3, 1 Th 1:3, 1 Th 1:3, 1 Th 1:6, 1 Th 1:8, 1 Th 2:2, 1 Th 2:4, 1 Th 2:8, 1 Th 2:9, 1 Th 2:12, 1 Th 2:12, 1 Th 2:13, 1 Th 2:14, 1 Th 2:19, 1 Th 3:2, 1 Th 3:2, 1 Th 3:9, 1 Th 3:13, 1 Th 3:13, 1 Th 4:2, 1 Th 4:3, 1 Th 4:14, 1 Th 4:15, 1 Th 4:17, 1 Th 5:9, 1 Th 5:10, 1 Th 5:23, 1 Th 5:28, 2 Th 1:4, 2 Th 1:5, 2 Th 1:5, 2 Th 1:7, 2 Th 1:8, 2 Th 1:9, 2 Th 1:12, 2 Th 1:12, 2 Th 2:1, 2 Th 2:2, 2 Th 2:2, 2 Th 2:4, 2 Th 2:8, 2 Th 2:9, 2 Th 2:14, 2 Th 2:14, 2 Th 3:1, 2 Th 3:3, 2 Th 3:5, 2 Th 3:5, 2 Th 3:6, 2 Th 3:12, 2 Th 3:18, 1 Ti 1:2, 1 Ti 1:11, 1 Ti 1:14, 1 Ti 2:3, 1 Ti 3:4, 1 Ti 3:5, 1 Ti 3:6, 1 Ti 3:7, 1 Ti 4:14, 1 Ti 4:14, 1 Ti 5:4, 1 Ti 5:11, 1 Ti 5:15, 1 Ti 5:18, 1 Ti 5:21, 1 Ti 6:1, 1 Ti 6:3, 1 Ti 6:11, 1 Ti 6:13, 1 Ti 6:13, 1 Ti 6:13, 1 Ti 6:14, 2 Ti 1:2, 2 Ti 1:6, 2 Ti 1:8, 2 Ti 1:9, 2 Ti 1:10, 2 Ti 1:10, 2 Ti 1:14, 2 Ti 2:4, 2 Ti 2:9, 2 Ti 2:14, 2 Ti 2:19, 2 Ti 2:26, 2 Ti 3:17, 2 Ti 4:1, 2 Ti 4:1, 2 Ti 4:1, 2 Ti 4:22, Titus 1:3, Titus 1:4, Titus 1:9, Titus 2:5, Titus 2:10, Titus 2:11, Titus 2:13, Titus 3:4, Titus 3:6, Phm 1:6, Phm 1:10, Phm 1:13, Phm 1:25, Phm 1:25, Heb 1:8, Heb 2:3, Heb 2:4, Heb 2:9, Heb 2:14, Heb 2:14, Heb 2:15, Heb 2:17, Heb 3:3, Heb 3:8, Heb 3:14, Heb 4:9, Heb 4:12, Heb 4:14, Heb 5:3, Heb 5:4, Heb 5:10, Heb 5:12, Heb 5:12, Heb 6:1, Heb 6:6, Heb 6:7, Heb 6:10, Heb 6:10, Heb 6:16, Heb 6:19, Heb 7:1, Heb 7:1, Heb 7:3, Heb 7:7, Heb 7:10, Heb 7:21, Heb 7:27, Heb 8:1, Heb 9:7, Heb 9:7, Heb 9:8, Heb 9:8, Heb 9:12, Heb 9:14, Heb 9:16, Heb 9:24, Heb 10:7, Heb 10:9, Heb 10:10, Heb 10:10, Heb 10:12, Heb 10:20, Heb 10:21, Heb 10:29, Heb 10:36, Heb 11:4, Heb 11:5, Heb 11:7, Heb 11:12, Heb 11:23, Heb 11:25, Heb 11:26, Heb 11:27, Heb 11:28, Heb 11:40, Heb 12:2, Heb 12:2, Heb 12:15, Heb 12:20, Heb 13:7, Heb 13:11, Heb 13:12, Heb 13:22, Jam 1:5, Jam 1:7, Jam 1:11, Jam 1:13, Jam 1:17, Jam 1:27, Jam 2:1, Jam 2:5, Jam 2:9, Jam 2:16, Jam 3:4, Jam 3:10, Jam 4:4, Jam 4:4, Jam 4:4, Jam 4:4, Jam 4:10, Jam 4:15, Jam 5:7, Jam 5:8, Jam 5:14, Jam 5:17, 1 Pe 1:3, 1 Pe 1:7, 1 Pe 2:9, 1 Pe 2:15, 1 Pe 3:4, 1 Pe 3:4, 1 Pe 3:10, 1 Pe 3:13, 1 Pe 3:17, 1 Pe 3:20, 1 Pe 3:22, 1 Pe 4:3, 1 Pe 4:13, 1 Pe 4:14, 1 Pe 4:17, 1 Pe 4:17, 1 Pe 4:17, 1 Pe 4:17, 1 Pe 4:19, 1 Pe 5:1, 1 Pe 5:2, 1 Pe 5:3, 1 Pe 5:4, 1 Pe 5:6, 1 Pe 5:12, 1 Pe 5:12, 2 Pe 1:1, 2 Pe 1:2, 2 Pe 1:2, 2 Pe 1:3, 2 Pe 1:8, 2 Pe 1:9, 2 Pe 1:11, 2 Pe 1:14, 2 Pe 1:16, 2 Pe 2:15, 2 Pe 2:15, 2 Pe 2:16, 2 Pe 2:17, 2 Pe 2:20, 2 Pe 2:20, 2 Pe 3:2, 2 Pe 3:5, 2 Pe 3:12, 2 Pe 3:15, 2 Pe 3:17, 2 Pe 3:18, 1 Jo 1:1, 1 Jo 1:3, 1 Jo 1:3, 1 Jo 1:7, 1 Jo 2:2, 1 Jo 2:5, 1 Jo 2:14, 1 Jo 2:15, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:16, 1 Jo 2:17, 1 Jo 2:20, 1 Jo 3:8, 1 Jo 3:8, 1 Jo 3:8, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:9, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:10, 1 Jo 3:12, 1 Jo 3:12, 1 Jo 3:14, 1 Jo 3:17, 1 Jo 3:17, 1 Jo 3:23, 1 Jo 3:24, 1 Jo 4:1, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:2, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:3, 1 Jo 4:4, 1 Jo 4:5, 1 Jo 4:5, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:6, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:7, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:13, 1 Jo 4:14, 1 Jo 4:15, 1 Jo 5:1, 1 Jo 5:2, 1 Jo 5:3, 1 Jo 5:4, 1 Jo 5:5, 1 Jo 5:9, 1 Jo 5:9, 1 Jo 5:9, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:10, 1 Jo 5:12, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:13, 1 Jo 5:18, 1 Jo 5:18, 1 Jo 5:19, 1 Jo 5:20, 2 Jo 1:3, 2 Jo 1:3, 2 Jo 1:4, 2 Jo 1:9, 2 Jo 1:9, 3 Jo 1:6, 3 Jo 1:7, 3 Jo 1:11, Jude 1:4, Jude 1:9, Jude 1:11, Jude 1:11, Jude 1:11, Jude 1:13, Jude 1:17, Jude 1:21, Jude 1:23, Rev 1:1, Rev 1:2, Rev 1:4, Rev 1:4, Rev 1:9, Rev 1:16, Rev 1:18, Rev 1:18, Rev 2:5, Rev 2:7, Rev 2:7, Rev 2:7, Rev 2:9, Rev 2:11, Rev 2:11, Rev 2:13, Rev 2:16, Rev 2:17, Rev 2:17, Rev 2:18, Rev 2:24, Rev 2:27, Rev 3:1, Rev 3:2, Rev 3:5, Rev 3:7, Rev 3:9, Rev 3:10, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:12, Rev 3:14, Rev 3:16, Rev 3:21, Rev 4:2, Rev 4:3, Rev 4:4, Rev 4:5, Rev 4:5, Rev 4:5, Rev 4:6, Rev 4:6, Rev 4:6, Rev 4:9, Rev 4:10, Rev 4:10, Rev 4:10, Rev 5:1, Rev 5:1, Rev 5:6, Rev 5:6, Rev 5:7, Rev 5:7, Rev 5:8, Rev 5:11, Rev 5:13, Rev 6:3, Rev 6:5, Rev 6:7, Rev 6:9, Rev 6:9, Rev 6:13, Rev 6:16, Rev 6:16, Rev 6:16, Rev 7:3, Rev 7:9, Rev 7:9, Rev 7:10, Rev 7:10, Rev 7:11, Rev 7:11, Rev 7:14, Rev 7:15, Rev 7:15, Rev 7:15, Rev 7:17, Rev 8:2, Rev 8:3, Rev 8:4, Rev 8:4, Rev 8:5, Rev 8:5, Rev 8:10, Rev 8:11, Rev 8:12, Rev 9:1, Rev 9:1, Rev 9:2, Rev 9:2, Rev 9:2, Rev 9:3, Rev 9:4, Rev 9:13, Rev 9:13, Rev 9:13, Rev 9:13, Rev 9:16, Rev 9:18, Rev 9:18, Rev 9:18, Rev 9:18, Rev 10:1, Rev 10:4, Rev 10:7, Rev 10:7, Rev 10:8, Rev 10:8, Rev 10:10, Rev 11:1, Rev 11:2, Rev 11:4, Rev 11:5, Rev 11:11, Rev 11:12, Rev 11:13, Rev 11:15, Rev 11:15, Rev 11:15, Rev 11:16, Rev 11:19, Rev 12:4, Rev 12:6, Rev 12:7, Rev 12:10, Rev 12:10, Rev 12:10, Rev 12:11, Rev 12:14, Rev 12:14, Rev 12:14, Rev 12:15, Rev 12:16, Rev 12:17, Rev 12:17, Rev 12:17, Rev 13:3, Rev 13:3, Rev 13:8, Rev 13:12, Rev 13:12, Rev 13:13, Rev 13:14, Rev 13:15, Rev 13:15, Rev 13:15, Rev 13:17, Rev 13:17, Rev 13:18, Rev 14:1, Rev 14:2, Rev 14:3, Rev 14:5, Rev 14:5, Rev 14:8, Rev 14:8, Rev 14:9, Rev 14:10, Rev 14:10, Rev 14:10, Rev 14:10, Rev 14:10, Rev 14:11, Rev 14:11, Rev 14:12, Rev 14:13, Rev 14:15, Rev 14:15, Rev 14:17, Rev 14:17, Rev 14:18, Rev 14:18, Rev 14:19, Rev 14:19, Rev 15:1, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:2, Rev 15:3, Rev 15:3, Rev 15:5, Rev 15:6, Rev 15:7, Rev 15:7, Rev 15:7, Rev 15:8, Rev 16:1, Rev 16:1, Rev 16:1, Rev 16:2, Rev 16:5, Rev 16:7, Rev 16:9, Rev 16:9, Rev 16:10, Rev 16:10, Rev 16:11, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:13, Rev 16:14, Rev 16:14, Rev 16:17, Rev 16:17, Rev 16:17, Rev 16:19, Rev 16:19, Rev 16:19, Rev 16:21, Rev 17:2, Rev 17:6, Rev 17:6, Rev 17:7, Rev 17:7, Rev 17:7, Rev 17:12, Rev 17:14, Rev 17:17, Rev 18:1, Rev 18:3, Rev 18:3, Rev 18:3, Rev 18:4, Rev 18:5, Rev 18:10, Rev 18:15, Rev 19:4, Rev 19:5, Rev 19:7, Rev 19:9, Rev 19:9, Rev 19:9, Rev 19:10, Rev 19:10, Rev 19:13, Rev 19:15, Rev 19:15, Rev 19:15, Rev 19:15, Rev 19:15, Rev 19:17, Rev 19:19, Rev 19:19, Rev 19:19, Rev 19:20, Rev 19:20, Rev 19:21, Rev 19:21, Rev 19:21, Rev 20:1, Rev 20:4, Rev 20:6, Rev 20:6, Rev 20:9, Rev 20:9, Rev 20:10, Rev 20:12, Rev 20:14, Rev 20:15, Rev 21:2, Rev 21:2, Rev 21:3, Rev 21:3, Rev 21:5, Rev 21:6, Rev 21:9, Rev 21:10, Rev 21:10, Rev 21:11, Rev 21:14, Rev 21:18, Rev 21:19, Rev 21:23, Rev 21:23, Rev 21:27, Rev 22:1, Rev 22:1, Rev 22:1, Rev 22:2, Rev 22:2, Rev 22:3, Rev 22:3, Rev 22:7, Rev 22:8, Rev 22:8, Rev 22:9, Rev 22:10, Rev 22:16, Rev 22:18Next Page - 5121 (tounantion) to 5130 (touton)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com