Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

5391 (philophron) to 5400 (phobetron)

Previous Page - 5381 (philonexia) to 5390 (philophronos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

5391

filofrwn
 philophron

filofroneV
1 Pe 3:8

5392

fimow
 phimoo

efimwqh
Matt 22:12

efimwsen
Matt 22:34

pefimwso
Mark 4:39

fimoun
1 Pe 2:15

fimwqhti
Mark 1:25, Luke 4:35

fimwseiV
1 Cor 9:9, 1 Ti 5:18

5393

Flegwn
 Phlegon

flegonta
Rom 16:14

5394

flogizw
 phlogizo

flogizomenh
Jam 3:6

flogizousa
Jam 3:6

5395

flox
 phlox

floga
Heb 1:7, Rev 2:18

flogi
Luke 16:24, Acts 7:30

flogoV
2 Th 1:8

flox
Rev 1:14, Rev 19:12

5396

fluarew
 phluareo

fluarwn
3 Jo 1:10

5397

fluaroV
 phluaros

fluaroi
1 Ti 5:13

5398

foberoV
 phoberos

fobera
Heb 10:27

foberon
Heb 10:31, Heb 12:21

5399

fobew
 phobeo

efobeito
Mark 6:20

efobhqhsan
Matt 17:6, Matt 21:46, Matt 27:54, Mark 4:41, Mark 5:15, Mark 12:12, Luke 2:9, Luke 8:35, Luke 9:34, Luke 20:19, John 6:19, Acts 16:38, Heb 11:23

efobhqh
Matt 2:22, Matt 14:5, Matt 14:30, John 19:8, Acts 22:29

efoboumhn
Luke 19:21

efobounto
Mark 9:32, Mark 10:32, Mark 11:18, Mark 11:32, Mark 16:8, Luke 9:45, Luke 22:2, John 9:22, Acts 5:26, Acts 9:26

fobeisqai
Rom 13:3

fobeisqe
Matt 14:27, Matt 17:7, Matt 28:5, Matt 28:10, Mark 6:50, Luke 2:10, Luke 12:7, John 6:20, 1 Pe 2:17

fobhqeisa
Mark 5:33

fobhqeiV
Matt 25:25, Heb 11:27

fobhqenteV
Luke 8:25

fobhqhsomai
Heb 13:6

fobhqhV
Matt 1:20

fobhqhte
Matt 10:26, Matt 10:28, Matt 10:28, Matt 10:31, Luke 12:4, Luke 12:5, Luke 12:5, Luke 12:5, 1 Pe 3:14, Rev 14:7

fobhqh
Rev 15:4

fobhqwmen
Heb 4:1

fobhtai
Eph 5:33

fobh
Luke 23:40

foboumai
Luke 18:4, 2 Cor 11:3, 2 Cor 12:20, Gal 4:11

foboumeqa
Matt 21:26

foboumenai
1 Pe 3:6

foboumenoiV
Luke 1:50, Rev 11:18

foboumenoi
Acts 13:16, Acts 13:26, Acts 27:17, Acts 27:29, Col 3:22, Rev 19:5

foboumenoV
Luke 18:2, Acts 10:2, Acts 10:22, Acts 10:35, Gal 2:12, 1 Jo 4:18

5400

fobhtron
 phobetron

fobhtra
Luke 21:11Next Page - 5401 (phobos) to 5410 (Phoron)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com