Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

541 (apaugasma) to 550 (apeipomen)

Previous Page - 531 (aparabatos) to 540 (apator)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

541

apaugasma
 apaugasma

apaugasma
Heb 1:3

542

apeidw
 apeido

apidw
Php 2:23

543

apeiqeia
 apeitheia

apeiqeian
Rom 11:32, Heb 4:6

apeiqeiaV
Eph 2:2, Eph 5:6, Col 3:6, Heb 4:11

apeiqeia
Rom 11:30

apeiqeiV
Luke 1:17, Rom 1:30, 2 Ti 3:2, Titus 1:16, Titus 3:3

544

apeiqew
 apeitheo

apeiqhsasin
Heb 3:18, Heb 11:31, 1 Pe 3:20

apeiqounta
Rom 10:21

apeiqounteV
Acts 14:2, Acts 17:5, 1 Pe 2:8

apeiqountwn
Rom 15:31, 1 Pe 4:17

apeiqousin
Rom 2:8, 1 Pe 2:7, 1 Pe 3:1

apeiqwn
John 3:36

hpeiqhsan
Rom 11:31

hpeiqhsate
Rom 11:30

hpeiqoun
Acts 19:9

545

apeiqhV
 apeithes

apeiqhV
Acts 26:19

546

apeilew
 apeileo

hpeilei
1 Pe 2:23

547

apeilh
 apeile

apeilaV
Acts 4:29

apeilhn
Eph 6:9

apeilhswmeqa
Acts 4:17

apeilhV
Acts 9:1

apeilh
Acts 4:17

548

apeimi
 apeimi

apeimi
Col 2:5

aponteV
2 Cor 10:11

apwn
1 Cor 5:3, 2 Cor 10:1, 2 Cor 13:2, 2 Cor 13:10, Php 1:27

549

apeimi
 apeimi

aphesan
Acts 17:10

550

apeipomhn
 apeipomen

apeipameqa
2 Cor 4:2Next Page - 551 (apeirastos) to 560 (apelpizo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com