Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

5461 (photizo) to 5470 (chalkeos)

Previous Page - 5451 (phuteia) to 5460 (photeinos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

5461

fwtizw
 photizo

efwtisen
Rev 21:23

efwtisqh
Rev 18:1

pefwtismenouV
Eph 1:18

fwtizei
John 1:9, Rev 22:5

fwtizh
Luke 11:36

fwtisai
Eph 3:9

fwtisantoV
2 Ti 1:10

fwtisei
1 Cor 4:5

fwtisqentaV
Heb 6:4

fwtisqenteV
Heb 10:32

5462

fwtismoV
 photismos

fwtismon
2 Cor 4:4, 2 Cor 4:6

C

5463

cairw
 chairo

ecairen
Luke 13:17

ecairon
Acts 13:48

ecarhmen
2 Cor 7:13

ecarhn
Php 4:10, 2 Jo 1:4, 3 Jo 1:3

ecarhsan
Matt 2:10, Mark 14:11, Luke 22:5, John 20:20, Acts 15:31

ecarhte
John 14:28

ecarh
Luke 23:8, John 8:56, Acts 11:23

cairein
Acts 15:23, Acts 23:26, Rom 12:15, 2 Cor 2:3, Jam 1:1, 2 Jo 1:10, 2 Jo 1:11

cairei
Matt 18:13, John 3:29, 1 Cor 13:6

cairete
Matt 5:12, Matt 28:9, Luke 6:23, Luke 10:20, Luke 10:20, 2 Cor 13:11, Php 2:18, Php 3:1, Php 4:4, Php 4:4, 1 Th 5:16, 1 Pe 4:13

caire
Matt 26:49, Matt 27:29, Mark 15:18, Luke 1:28, John 19:3

cairh
John 4:36

cairomen
2 Cor 13:9, 1 Th 3:9

caironteV
Luke 19:37, Acts 5:41, Rom 12:12, 1 Cor 7:30, 1 Cor 7:30, 2 Cor 6:10

cairontwn
Rom 12:15

cairwmen
Rev 19:7

cairwn
Luke 15:5, Luke 19:6, Acts 8:39, Col 2:5

cairw
John 11:15, Rom 16:19, 1 Cor 16:17, 2 Cor 7:9, 2 Cor 7:16, Php 1:18, Php 2:17, Col 1:24

carhnai
Luke 15:32, 2 Cor 7:7

carhsetai
John 16:20, John 16:22

carhsomai
Php 1:18

carhsontai
Luke 1:14

carhte
Php 2:28, 1 Pe 4:13

carousin
Rev 11:10

5464

calaza
 chalaza

calaza
Rev 8:7, Rev 11:19, Rev 16:21

calazhV
Rev 16:21

5465

calaw
 chalao

ecalasqhn
2 Cor 11:33

calasanteV
Acts 9:25, Acts 27:17

calasantwn
Acts 27:30

calasate
Luke 5:4

calasw
Luke 5:5

calwsin
Mark 2:4

5466

CaldaioV
 Chaldaios

caldaiwn
Acts 7:4

5467

calepoV
 chalepos

calepoi
Matt 8:28, 2 Ti 3:1

5468

calinagwgew
 chalinagogeo

calinagwghsai
Jam 3:2

calinagwgwn
Jam 1:26

5469

calinoV
 chalinos

calinouV
Jam 3:3

calinwn
Rev 14:20

5470

calkeoV
 chalkeos

calka
Rev 9:20Next Page - 5471 (chalkeus) to 5480 (charagma)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com