Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

591 (apodidomi) to 600 (apokathistemi)

Previous Page - 581 (apogenomenos) to 590 (apodemos)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

591

apodidwmi
 apodidomi

apedidoun
Acts 4:33

apedonto
Acts 7:9

apedosqe
Acts 5:8

apedoto
Heb 12:16

apedwken
Luke 9:42, Rev 18:6

apodidonai
1 Ti 5:4

apodidonteV
Rom 12:17, 1 Pe 3:9

apodidotw
1 Cor 7:3

apodidoun
Rev 22:2

apodidwmi
Luke 19:8

apodidwsin
Heb 12:11

apodoqhnai
Matt 18:25, Matt 27:58

apodoV
Matt 18:28, Matt 20:8, Luke 16:2

apodote
Matt 22:21, Mark 12:17, Luke 20:25, Rom 13:7, Rev 18:6

apodounai
Matt 18:25, Luke 7:42, Acts 19:40, Rev 22:12

apodouV
Luke 4:20

apodwh
2 Ti 4:14

apodwseiV
Matt 5:33

apodwsei
Matt 6:4, Matt 6:6, Matt 6:18, Matt 16:27, Rom 2:6, 2 Ti 4:8

apodwsonteV
Heb 13:17

apodwsousin
Matt 12:36, Matt 21:41, 1 Pe 4:5

apodwsw
Matt 18:26, Matt 18:29, Luke 10:35

apodwV
Matt 5:26, Luke 12:59

apodw
Matt 18:30, Matt 18:34, 1 Th 5:15

592

apodiorizw
 apodiorizo

apodiorizonteV
Jude 1:19

593

apodokimazw
 apodokimazo

apedokimasan
Matt 21:42, Mark 12:10, Luke 20:17, 1 Pe 2:7

apedokimasqh
Heb 12:17

apodokimasqhnai
Mark 8:31, Luke 9:22, Luke 17:25

594

apodoch
 apodoche

apodochV
1 Ti 1:15, 1 Ti 4:9

595

apoqesiV
 apothesis

apoqesiV
1 Pe 3:21, 2 Pe 1:14

596

apoqhkh
 apotheke

apoqhkaV
Matt 6:26, Luke 12:18

apoqhkhn
Matt 3:12, Matt 13:30, Luke 3:17

apoqhkh
Luke 12:24

597

apoqhsaurizw
 apothesaurizo

apoqhsaurizontaV
1 Ti 6:19

598

apoqlibw
 apothlibo

apoqlibousin
Luke 8:45

599

apoqnhskw
 apothnesko

apeqanen
Matt 9:24, Matt 22:27, Mark 5:35, Mark 5:39, Mark 9:26, Mark 12:21, Mark 12:22, Mark 15:44, Luke 8:52, Luke 8:53, Luke 16:22, Luke 20:29, Luke 20:30, Luke 20:32, John 8:52, John 8:53, John 11:14, John 11:32, Rom 5:6, Rom 5:8, Rom 6:10, Rom 6:10, Rom 14:9, Rom 14:15, 1 Cor 8:11, 1 Cor 15:3, 2 Cor 5:14, 2 Cor 5:15, Gal 2:21, 1 Th 4:14, Rev 8:9, Rev 16:3

apeqanete
Col 2:20, Col 3:3

apeqanomen
Rom 6:2, Rom 6:8

apeqanon
Matt 8:32, Luke 20:31, John 6:49, John 6:58, John 8:53, Rom 5:15, Rom 7:9, 2 Cor 5:14, Gal 2:19, Heb 11:13, Heb 11:37, Rev 8:11

apeqnhsken
Luke 8:42

apoqanein
Matt 26:35, Luke 16:22, Luke 20:36, John 4:49, John 19:7, Acts 7:4, Acts 9:37, Acts 21:13, Acts 25:11, Rom 5:7, 1 Cor 9:15, Php 1:21, Heb 9:27, Rev 3:2, Rev 9:6

apoqaneisqe
John 8:21, John 8:24, John 8:24

apoqaneitai
Rom 5:7

apoqanh
Matt 22:24, Mark 12:19, Luke 20:28, Luke 20:28, John 6:50, John 11:25, John 11:26, John 11:37, John 11:50, John 12:24, John 12:24, Rom 7:2, Rom 7:3, 1 Cor 15:36

apoqanonta
Jude 1:12

apoqanonteV
Rom 7:6

apoqanonti
2 Cor 5:15

apoqanontoV
1 Th 5:10

apoqanwmen
John 11:16

apoqanwn
Rom 6:7, Rom 8:34, Heb 11:4

apoqnhskein
John 4:47, John 11:51, John 12:33, John 18:32, Rom 8:13

apoqnhskei
John 21:23, John 21:23, Rom 6:9, Rom 14:7, Heb 10:28

apoqnhskomen
Rom 14:8, 1 Cor 15:32

apoqnhskonteV
2 Cor 6:9, Heb 7:8, Rev 14:13

apoqnhskousin
1 Cor 15:22

apoqnhskwmen
Rom 14:8, Rom 14:8

apoqnhskwn
Mark 12:20, Heb 11:21

apoqnhskw
1 Cor 15:31

eteqnhkei
John 11:21

600

apokaqisthmi
 apokathistemi

apokaqistaneiV
Acts 1:6

apokaqista
Mark 9:12

apokatastaqw
Heb 13:19

apokatestaqh
Matt 12:13, Mark 3:5, Mark 8:25, Luke 6:10Next Page - 601 (apokalupto) to 610 (apokrima)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com