Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

601 (apokalupto) to 610 (apokrima)

Previous Page - 591 (apodidomi) to 600 (apokathistemi)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

601

apokaluptw
 apokalupto

apekalufqh
John 12:38, Eph 3:5, 1 Pe 1:12

apekaluyaV
Matt 11:25, Luke 10:21

apekaluyen
Matt 16:17, 1 Cor 2:10

apokaluptesqai
1 Pe 5:1

apokaluptetai
Luke 17:30, Rom 1:17, Rom 1:18, 1 Cor 3:13

apokalufqhnai
Rom 8:18, Gal 3:23, 2 Th 2:6, 1 Pe 1:5

apokalufqhsetai
Matt 10:26, Luke 12:2, 2 Th 2:8

apokalufqh
1 Cor 14:30, 2 Th 2:3

apokalufqwsin
Luke 2:35

apokaluyai
Matt 11:27, Luke 10:22, Gal 1:16

602

apokaluyiV
 apokalupsis

apokaluyeiV
2 Cor 12:1

apokaluyei
1 Cor 14:6, Php 3:15, 2 Th 1:7, 1 Pe 1:7, 1 Pe 1:13, 1 Pe 4:13

apokaluyewn
2 Cor 12:7

apokaluyewV
Rom 2:5, Gal 1:12, Eph 1:17

apokaluyin
Luke 2:32, Rom 8:19, Rom 16:25, 1 Cor 1:7, 1 Cor 14:26, Gal 2:2, Eph 3:3

apokaluyiV
Rev 1:1

603

apokaradokia
 apokaradokia

apokaradokian
Php 1:20

apokaradokia
Rom 8:19

604

apokatallassw
 apokatallasso

apokatallaxai
Col 1:20

apokatallaxh
Eph 2:16

apokathllaxen
Col 1:21

605

apokatastasiV
 apokatastasis

apokatastasewV
Acts 3:21

606

apokeimai
 apokeimai

apokeimenhn
Luke 19:20, Col 1:5

apokeitai
2 Ti 4:8, Heb 9:27

607

apokefalizw
 apokephalizo

apekefalisa
Mark 6:16, Luke 9:9

apekefalisen
Matt 14:10, Mark 6:28

608

apokleiw
 apokleio

apokleish
Luke 13:25

609

apokoptw
 apokopto

apekoyan
Acts 27:32

apekoyen
John 18:10, John 18:26

apokoyontai
Gal 5:12

apokoyon
Mark 9:43, Mark 9:45

610

apokrima
 apokrima

apokrima
2 Cor 1:9Next Page - 611 (apokrinomai) to 620 (apoleipo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com