Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

611 (apokrinomai) to 620 (apoleipo)

Previous Page - 601 (apokalupto) to 610 (apokrima)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

611

apokrinomai
 apokrinomai

apekriqhn
Acts 22:8, Acts 25:16

apekriqhsan
Matt 12:38, Matt 25:9, Mark 8:4, Mark 8:28, Luke 20:7, John 2:18, John 7:46, John 7:47, John 7:52, John 8:33, John 8:39, John 8:48, John 9:20, John 9:34, John 10:33, John 18:5, John 18:30, John 19:7, John 19:15, John 21:5

apekriqhV
Luke 10:28

apekriqh
Matt 15:23, Matt 27:14, Mark 3:33, Mark 5:9, Mark 7:28, Mark 9:38, Mark 12:28, Mark 12:29, Mark 12:34, Mark 15:5, Mark 15:9, Luke 4:4, Luke 8:50, Luke 13:15, Luke 17:20, John 1:21, John 1:26, John 1:48, John 1:49, John 1:50, John 2:19, John 3:3, John 3:5, John 3:9, John 3:10, John 3:27, John 4:10, John 4:13, John 4:17, John 5:7, John 5:11, John 6:7, John 6:26, John 6:29, John 6:43, John 6:68, John 6:70, John 7:16, John 7:20, John 7:21, John 8:14, John 8:19, John 8:34, John 8:49, John 8:54, John 9:3, John 9:11, John 9:25, John 9:27, John 9:30, John 9:36, John 10:25, John 10:32, John 10:34, John 11:9, John 12:30, John 12:34, John 13:7, John 13:8, John 13:36, John 13:38, John 14:23, John 16:31, John 18:8, John 18:20, John 18:23, John 18:34, John 18:35, John 18:36, John 18:37, John 19:11, John 19:22, John 20:28, Acts 5:8, Acts 9:13, Acts 10:46, Acts 11:9, Acts 15:13, Acts 21:13, Acts 22:28, Acts 24:10, Acts 24:25, Acts 25:4, Acts 25:12, Rev 7:13

apekrinato
Matt 27:12, Mark 14:61, Luke 3:16, Luke 23:9, John 5:17, John 5:19, John 12:23, Acts 3:12

apokatasthsei
Matt 17:11

apokriqeisa
Luke 1:60

apokriqeiV
Matt 3:15, Matt 4:4, Matt 8:8, Matt 11:4, Matt 11:25, Matt 12:39, Matt 12:48, Matt 13:11, Matt 13:37, Matt 14:28, Matt 15:3, Matt 15:13, Matt 15:15, Matt 15:24, Matt 15:26, Matt 15:28, Matt 16:2, Matt 16:16, Matt 16:17, Matt 17:4, Matt 17:11, Matt 17:17, Matt 19:4, Matt 19:27, Matt 20:13, Matt 20:22, Matt 21:21, Matt 21:24, Matt 21:29, Matt 21:30, Matt 22:1, Matt 22:29, Matt 24:4, Matt 25:12, Matt 25:26, Matt 25:40, Matt 26:23, Matt 26:25, Matt 26:33, Matt 26:63, Matt 27:21, Matt 27:25, Matt 28:5, Mark 6:37, Mark 7:6, Mark 8:29, Mark 9:5, Mark 9:12, Mark 9:17, Mark 9:19, Mark 10:3, Mark 10:5, Mark 10:20, Mark 10:24, Mark 10:29, Mark 10:51, Mark 11:14, Mark 11:22, Mark 11:29, Mark 11:33, Mark 12:17, Mark 12:24, Mark 12:35, Mark 13:2, Mark 13:5, Mark 14:20, Mark 14:48, Mark 15:2, Mark 15:12, Luke 1:19, Luke 1:35, Luke 3:11, Luke 4:8, Luke 4:12, Luke 5:5, Luke 5:22, Luke 5:31, Luke 6:3, Luke 7:22, Luke 7:40, Luke 7:43, Luke 8:21, Luke 9:20, Luke 9:41, Luke 9:49, Luke 10:27, Luke 10:41, Luke 11:7, Luke 11:45, Luke 13:2, Luke 13:8, Luke 13:14, Luke 13:25, Luke 14:3, Luke 14:5, Luke 15:29, Luke 17:17, Luke 19:40, Luke 20:3, Luke 20:34, Luke 22:51, Luke 23:3, Luke 23:40, Luke 24:18, Acts 5:29, Acts 8:24, Acts 8:34, Acts 8:37, Acts 25:9

apokriqenteV
Matt 21:27, Matt 26:66, Mark 11:33, Luke 9:19, Luke 17:37, Luke 20:24, Luke 20:39, Acts 4:19

apokriqen
Acts 19:15

apokriqhnai
Matt 22:46

apokriqhsetai
Matt 25:45

apokriqhsontai
Matt 25:37, Matt 25:44

apokriqhte
Mark 11:29, Mark 11:30, Luke 22:68

apokriqwsin
Mark 14:40

apokrinesqai
Col 4:6

apokrinetai
John 13:26

apokrinh
Matt 26:62, Mark 14:60, Mark 15:4, John 18:22

612

apokrisiV
 apokrisis

apokrisei
Luke 20:26

apokrisesin
Luke 2:47

apokrisin
John 1:22, John 19:9

613

apokruptw
 apokrupto

apekruyaV
Matt 11:25, Luke 10:21

apekruyen
Matt 25:18

apokekrummenhn
1 Cor 2:7

apokekrummenon
Col 1:26

apokekrummenou
Eph 3:9

614

apokrufoV
 apokruphos

apokrufoi
Col 2:3

apokrufon
Mark 4:22, Luke 8:17

615

apokteinw
 apokteino

apektanqhsan
Rev 9:18, Rev 9:20, Rev 11:13, Rev 19:21

apektanqh
Rev 2:13

apekteinan
Matt 21:35, Matt 21:39, Matt 22:6, Mark 12:5, Mark 12:8, Luke 11:47, Luke 11:48, Luke 20:15, Acts 7:52, Rom 11:3

apekteinate
Acts 3:15

apekteinen
Luke 13:4, Rom 7:11

apoktanqeiV
Mark 9:31

apoktanqhnai
Matt 16:21, Mark 8:31, Luke 9:22, Rev 11:5, Rev 13:10

apoktanqwsin
Rev 13:15

apokteinai
Matt 10:28, Matt 14:5, Mark 3:4, Mark 6:19, Luke 12:5, Luke 13:31, John 5:16, John 5:18, John 7:1, John 7:19, John 7:20, John 7:25, John 8:37, John 8:40, John 18:31, Acts 21:31, Rev 6:8

apokteinantwn
1 Th 2:15

apokteinaV
John 16:2, Eph 2:16

apokteinei
2 Cor 3:6

apokteinesqai
Rev 6:11

apokteinonteV
Mark 12:5

apokteinontwn
Matt 10:28, Luke 12:4

apokteinousa
Matt 23:37, Luke 13:34

apokteinwmen
Matt 21:38, Mark 12:7, Luke 20:14, Acts 23:14

apokteinwsin
Matt 26:4, Mark 14:1, John 11:53, John 12:10, Acts 23:12, Acts 27:42, Rev 9:5, Rev 9:15

apokteneite
Matt 23:34

apoktenei
John 8:22, Rev 11:7, Rev 13:10

apoktenousin
Matt 17:23, Matt 24:9, Mark 9:31, Mark 10:34, Luke 11:49, Luke 18:33

apoktenw
Rev 2:23

616

apokuew
 apokueo

apekuhsen
Jam 1:18

apokuei
Jam 1:15

617

apokuliw
 apokulio

apekulisen
Matt 28:2

apokekulismenon
Luke 24:2

apokekulistai
Mark 16:4

apokulisei
Mark 16:3

618

apolambanw
 apolambano

apelaben
Luke 15:27

apelabeV
Luke 16:25

apolabein
Luke 6:34

apolabh
Luke 18:30

apolabomenoV
Mark 7:33

apolabwmen
Gal 4:5, 2 Jo 1:8

apolabwsin
Luke 6:34

apolambanein
3 Jo 1:8

apolambanomen
Luke 23:41

apolambanonteV
Rom 1:27

apolhyesqe
Col 3:24

619

apolausiV
 apolausis

apolausin
1 Ti 6:17, Heb 11:25

620

apoleipw
 apoleipo

apelipon
2 Ti 4:13, 2 Ti 4:20

apoleipetai
Heb 4:6, Heb 4:9, Heb 10:26

apolipontaV
Jude 1:6Next Page - 621 (apoleicho) to 630 (apoluo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com