Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

621 (apoleicho) to 630 (apoluo)

Previous Page - 611 (apokrinomai) to 620 (apoleipo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

621

apoleicw
 apoleicho

apeleicon
Luke 16:21

622

apollumi
 apollumi

apoleisqe
Luke 13:3, Luke 13:5

apoleitai
1 Cor 8:11

apolesai
Matt 2:13, Matt 10:28, Mark 1:24, Luke 4:34, Luke 6:9, Luke 9:56, Luke 19:47, Jam 4:12

apolesaV
Matt 10:39, Luke 9:25, Luke 15:4

apolesei
Matt 10:39, Matt 16:25, Matt 21:41, Mark 8:35, Mark 12:9, Luke 9:24, Luke 17:33, Luke 20:16, John 12:25

apolesh
Matt 10:42, Matt 16:25, Mark 8:35, Mark 9:22, Mark 9:41, Luke 9:24, Luke 15:8, Luke 17:33, John 10:10

apolesqai
Luke 13:33, John 18:14, 2 Pe 3:9

apolesousin
Mark 11:18

apoleswmen
2 Jo 1:8

apoleswsin
Matt 12:14, Matt 27:20, Mark 3:6

apolesw
John 6:39

apolhtai
Matt 5:29, Matt 5:30, Matt 18:14, Luke 21:18, John 3:15, John 3:16, John 6:12, John 11:50

apollue
Rom 14:15

apollumai
Luke 15:17

apollumeqa
Matt 8:25, Mark 4:38, Luke 8:24

apollumenhn
John 6:27

apollumenoiV
1 Cor 1:18, 2 Cor 2:15, 2 Cor 4:3, 2 Th 2:10

apollumenoi
2 Cor 4:9

apollumenou
1 Pe 1:7

apolomenou
Luke 11:51

apolountai
Matt 9:17, Matt 26:52, Mark 2:22, Luke 5:37, Rom 2:12, Heb 1:11

apolwloV
Matt 18:11, Luke 15:4, Luke 15:6, Luke 19:10

apolwlota
Matt 10:6, Matt 15:24

apolwlwV
Luke 15:24, Luke 15:32

apolwntai
John 10:28

apolw
1 Cor 1:19

apwlesa
Luke 15:9, John 18:9

apwlesen
Matt 22:7, Luke 17:27, Luke 17:29, Jude 1:5

apwleto
John 17:12, Acts 5:37, Jam 1:11, 2 Pe 3:6

apwlonto
1 Cor 10:9, 1 Cor 10:10, 1 Cor 15:18, Jude 1:11

623

Apolluwn
 Apolluon

apolluwn
Rev 9:11

624

Apollwnia
 Apollonia

apollwnian
Acts 17:1

625

ApollwV
 Apollos

apollwV
Acts 18:24, 1 Cor 3:5, 1 Cor 3:6, 1 Cor 3:22

apollw
Acts 19:1, 1 Cor 1:12, 1 Cor 3:4, 1 Cor 4:6, 1 Cor 16:12, Titus 3:13

626

apologeomai
 apologeomai

apelogeito
Acts 26:1

apologeisqai
Acts 19:33, Acts 26:2

apologhqhnai
Luke 21:14

apologhshsqe
Luke 12:11

apologoumai
Acts 24:10

apologoumeqa
2 Cor 12:19

apologoumenou
Acts 25:8, Acts 26:24

apologoumenwn
Rom 2:15

627

apologia
 apologia

apologian
2 Cor 7:11, Php 1:17, 1 Pe 3:15

apologiaV
Acts 22:1, Acts 25:16

apologia
1 Cor 9:3, Php 1:7, 2 Ti 4:16

628

apolouw
 apolouo

apelousasqe
1 Cor 6:11

apolousai
Acts 22:16

629

apolutrwsiV
 apolutrosis

apolutrwsewV
Rom 3:24, Eph 4:30

apolutrwsin
Rom 8:23, Eph 1:7, Eph 1:14, Col 1:14, Heb 9:15, Heb 11:35

apolutrwsiV
Luke 21:28, 1 Cor 1:30

630

apoluw
 apoluo

apeluen
Mark 15:6

apeluqhsan
Acts 15:33

apeluonto
Acts 28:25

apelusan
Acts 4:21, Acts 5:40, Acts 13:3, Acts 17:9

apelusen
Matt 18:27, Matt 27:26, Mark 8:9, Mark 15:15, Luke 8:38, Luke 14:4, Luke 23:25, Acts 19:41, Acts 23:22

apolelumenhn
Matt 5:32, Matt 19:9, Luke 16:18

apolelumenon
Heb 13:23

apolelusai
Luke 13:12

apolelusqai
Acts 26:32

apoluein
Matt 27:15, Luke 23:17, Acts 3:13

apolueiV
Luke 2:29

apoluete
Luke 6:37

apoluqenteV
Acts 4:23, Acts 15:30

apoluqhsesqe
Luke 6:37

apoluqhte
Acts 16:36

apolusai
Matt 1:19, Matt 15:32, Matt 19:3, Matt 19:7, Matt 19:8, Mark 10:2, Mark 10:4, Luke 23:20, John 19:10, John 19:12, Acts 28:18

apolusaV
Matt 14:23, Matt 15:39

apolushV
John 19:12

apolushte
Luke 22:68

apolush
Matt 5:31, Matt 5:32, Matt 14:22, Matt 19:9, Mark 6:45, Mark 10:11, Mark 10:12, Mark 15:11

apoluson
Matt 14:15, Matt 15:23, Mark 6:36, Luke 9:12, Luke 23:18, Acts 16:35

apolusw
Matt 27:17, Matt 27:21, Mark 8:3, Mark 15:9, Luke 23:16, Luke 23:22, John 18:39, John 18:39

apoluwn
Luke 16:18Next Page - 631 (apomassomai) to 640 (aporia)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com