Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

631 (apomassomai) to 640 (aporia)

Previous Page - 621 (apoleicho) to 630 (apoluo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

631

apomassomai
 apomassomai

apomassomeqa
Luke 10:11

632

aponemw
 aponemo

aponemonteV
1 Pe 3:7

633

aponiptw
 aponipto

apeniyato
Matt 27:24

634

apopiptw
 apopipto

apepeson
Acts 9:18

635

apoplanaw
 apoplanao

apeplanhqhsan
1 Ti 6:10

apoplanan
Mark 13:22

636

apoplew
 apopleo

apepleusan
Acts 13:4, Acts 14:26

apoplein
Acts 27:1

apopleusanteV
Acts 20:15

637

apoplunw
 apopluno

apeplunan
Luke 5:2

638

apopnigw
 apopnigo

apepnigh
Luke 8:33

apepnixan
Matt 13:7, Luke 8:7

639

aporew
 aporeo

aporoumai
Gal 4:20

aporoumenoi
John 13:22, 2 Cor 4:8

aporoumenoV
Acts 25:20

640

aporia
 aporia

aporia
Luke 21:25Next Page - 641 (aporrhipto) to 650 (apostereo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com