Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

641 (aporrhipto) to 650 (apostereo)

Previous Page - 631 (apomassomai) to 640 (aporia)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

641

aporrhiptw
 aporrhipto

aporriyantaV
Acts 27:43

642

aporfanizw
 aporphanizo

aporfanisqenteV
1 Th 2:17

643

aposkeuazw
 aposkeuazo

aposkeuasamenoi
Acts 21:15

644

aposkiasma
 aposkiasma

aposkiasma
Jam 1:17

645

apospaw
 apospao

apespasen
Matt 26:51

apespasqh
Luke 22:41

apospan
Acts 20:30

apospasqentaV
Acts 21:1

646

apostasia
 apostasia

apostasian
Acts 21:21

apostasia
2 Th 2:3

647

apostasion
 apostasion

apostasion
Matt 5:31

apostasiou
Matt 19:7, Mark 10:4

648

apostegazw
 apostegazo

apestegasan
Mark 2:4

649

apostellw
 apostello

apestalhn
Matt 15:24, Luke 1:19

apestalh
Luke 1:26, Acts 13:26, Acts 28:28

apestalkamen
Acts 15:27

apestalkasin
Acts 16:36

apestalkate
John 5:33

apestalka
Acts 10:20, 2 Cor 12:17

apestalken
Luke 4:18, Luke 7:20, John 5:36, John 20:21, Acts 9:17, 1 Jo 4:9, 1 Jo 4:14

apestalmai
Luke 4:43

apestalmena
Rev 5:6

apestalmenoi
Luke 19:32, John 1:24, Acts 10:17, Acts 11:11

apestalmenoV
John 1:6, John 3:28, John 9:7

apestalmenouV
Matt 23:37, Luke 13:34, Acts 10:21

apesteilan
Matt 14:35, Mark 3:31, Mark 12:3, Mark 12:4, Luke 19:14, Luke 20:20, John 1:19, John 7:32, John 11:3, Acts 5:21, Acts 8:14, Acts 9:38, Acts 13:15, Acts 16:35

apesteilaV
John 11:42, John 17:3, John 17:8, John 17:18, John 17:21, John 17:23, John 17:25

apesteila
Luke 22:35, John 4:38, John 17:18, 2 Ti 4:12

apesteilen
Matt 10:5, Matt 20:2, Matt 21:1, Matt 21:34, Matt 21:36, Matt 21:37, Matt 22:3, Matt 22:4, Matt 27:19, Mark 8:26, Mark 12:2, Mark 12:4, Mark 12:5, Mark 12:6, Luke 7:3, Luke 9:2, Luke 9:52, Luke 10:1, Luke 14:17, Luke 19:29, Luke 20:10, Luke 22:8, John 3:17, John 3:34, John 5:38, John 6:29, John 6:57, John 7:29, John 8:42, John 10:36, John 18:24, Acts 3:26, Acts 7:35, Acts 10:8, Acts 10:36, 1 Cor 1:17, 1 Jo 4:10, Rev 22:6

apostalenti
1 Pe 1:12

apostalwsin
Rom 10:15

aposteilai
Luke 4:18

aposteilanta
Matt 10:40, Mark 9:37, Luke 9:48, Luke 10:16

aposteilanteV
Acts 11:30

aposteilaV
Matt 2:16, Mark 6:17, Mark 6:27, Luke 14:32, Acts 7:14, Acts 19:22, Rev 1:1

aposteilh
Mark 5:10, Acts 3:20

aposteilon
Acts 11:13

apostelei
Matt 13:41, Matt 21:3, Matt 24:31, Mark 11:3, Mark 13:27

apostellein
Mark 6:7

apostellei
Mark 4:29, Mark 11:1, Mark 14:13

apostellh
Mark 3:14

apostellomena
Heb 1:14

apostellousin
Matt 22:16, Mark 12:13

apostellw
Matt 10:16, Matt 11:10, Matt 23:34, Mark 1:2, Luke 7:27, Luke 10:3, Luke 24:49, Acts 26:17

apostelw
Luke 11:49, Acts 7:34

650

aposterew
 apostereo

apesterhmenoV
Jam 5:4

apesterhmenwn
1 Ti 6:5

apostereisqe
1 Cor 6:7

apostereite
1 Cor 6:8, 1 Cor 7:5

aposterhshV
Mark 10:19Next Page - 651 (apostole) to 660 (apotinasso)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com