Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

651 (apostole) to 660 (apotinasso)

Previous Page - 641 (aporrhipto) to 650 (apostereo)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

651

apostolh
 apostole

apostolhn
Rom 1:5, Gal 2:8

apostolhV
Acts 1:25, 1 Cor 9:2

652

apostoloV
 apostolos

apostoloiV
Acts 1:2, Acts 14:4, Acts 15:22, Rom 16:7, 1 Cor 15:7, Eph 3:5

apostoloi
Mark 6:30, Luke 9:10, Luke 17:5, Luke 22:14, Acts 4:33, Acts 5:29, Acts 8:14, Acts 11:1, Acts 14:14, Acts 15:6, Acts 15:23, 1 Cor 9:5, 1 Cor 12:29, 2 Cor 8:23, 1 Th 2:7, Rev 18:20

apostolon
Php 2:25, Heb 3:1

apostoloV
John 13:16, Rom 1:1, Rom 11:13, 1 Cor 1:1, 1 Cor 9:1, 1 Cor 9:2, 1 Cor 15:9, 2 Cor 1:1, Gal 1:1, Eph 1:1, Col 1:1, 1 Ti 1:1, 1 Ti 2:7, 2 Ti 1:1, 2 Ti 1:11, Titus 1:1, 1 Pe 1:1, 2 Pe 1:1

apostolouV
Luke 6:13, Luke 11:49, Luke 24:10, Acts 2:37, Acts 5:18, Acts 5:34, Acts 5:40, Acts 9:27, Acts 15:2, Acts 15:33, 1 Cor 4:9, 1 Cor 12:28, 2 Cor 11:13, Gal 1:17, Eph 4:11, Rev 2:2

apostolou
2 Cor 12:12

apostolwn
Matt 10:2, Acts 1:26, Acts 2:42, Acts 2:43, Acts 4:35, Acts 4:36, Acts 4:37, Acts 5:2, Acts 5:12, Acts 6:6, Acts 8:1, Acts 8:18, Acts 15:4, Acts 16:4, 1 Cor 15:9, 2 Cor 11:5, 2 Cor 12:11, Gal 1:19, Eph 2:20, 2 Pe 3:2, Jude 1:17, Rev 21:14

653

apostomatizw
 apostomatizo

apostomatizein
Luke 11:53

654

apostrefw
 apostrepho

apestrafhsan
2 Ti 1:15

apestreyen
Matt 27:3

apostrafhV
Matt 5:42

apostrefein
Acts 3:26

apostrefomenoi
Heb 12:25

apostrefomenwn
Titus 1:14

apostrefonta
Luke 23:14

apostreyei
Rom 11:26

apostreyon
Matt 26:52

apostreyousin
2 Ti 4:4

655

apostugew
 apostugeo

apostugounteV
Rom 12:9

656

aposunagwgoV
 aposunagogos

aposunagwgoi
John 12:42

aposunagwgoV
John 9:22

aposunagwgouV
John 16:2

657

apotassomai
 apotassomai

apetaxato
Acts 18:21

apotaxamenoV
Mark 6:46, Acts 18:18, 2 Cor 2:13

apotaxasqai
Luke 9:61

apotassetai
Luke 14:33

658

apotelew
 apoteleo

apotelesqeisa
Jam 1:15

659

apotiqhmi
 apotithemi

apeqento
Acts 7:58

apoqemenoi
Eph 4:25, Heb 12:1, Jam 1:21, 1 Pe 2:1

apoqesqai
Eph 4:22

apoqesqe
Col 3:8

apoqwmeqa
Rom 13:12

660

apotinassw
 apotinasso

apotinaxaV
Acts 28:5

apotinaxate
Luke 9:5Next Page - 661 (apotino) to 670 (apophortizomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com