Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

661 (apotino) to 670 (apophortizomai)

Previous Page - 651 (apostole) to 660 (apotinasso)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

661

apotinw
 apotino

apotisw
Phm 1:19

662

apotolmaw
 apotolmao

apotolma
Rom 10:20

663

apotomia
 apotomia

apotomian
Rom 11:22, Rom 11:22

664

apotomwV
 apotomos

apotomwV
2 Cor 13:10, Titus 1:13

665

apotrepw
 apotrepo

apotrepou
2 Ti 3:5

666

apousia
 apousia

apousia
Php 2:12

667

appoherw
 appohero

apenegkein
1 Cor 16:3

apenecqhnai
Luke 16:22

aphnegkan
Mark 15:1

aphnegken
Rev 17:3, Rev 21:10

668

apofeugw
 apopheugo

apofugontaV
2 Pe 2:18

apofugonteV
2 Pe 1:4, 2 Pe 2:20

669

apofqeggomai
 apophtheggomai

apefqegxato
Acts 2:14

apofqeggesqai
Acts 2:4

apofqeggomai
Acts 26:25

670

apofortizomai
 apophortizomai

apofortizomenon
Acts 21:3Next Page - 671 (apochresis) to 680 (haptomai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com