Textus Receptus Greek Text
King James Bible
With Strongs Dictionary

Send To Printer

671 (apochresis) to 680 (haptomai)

Previous Page - 661 (apotino) to 670 (apophortizomai)
Strong's NumberStrong's NameGreek Text and Scripture

671

apocrhsiV
 apochresis

apocrhsei
Col 2:22

672

apocwrew
 apochoreo

apocwreite
Matt 7:23

apocwrei
Luke 9:39

apocwrhsaV
Acts 13:13

673

apocwrizw
 apochorizo

apecwrisqh
Rev 6:14

apocwrisqhnai
Acts 15:39

674

apoyucw
 apopsucho

apoyucontwn
Luke 21:26

675

AppioV
 Appios

appiou
Acts 28:15

676

aprositoV
 aprositos

aprositon
1 Ti 6:16

677

aproskopoV
 aproskopos

aproskopoi
1 Cor 10:32, Php 1:10

aproskopon
Acts 24:16

678

aproswpolhptwV
 aprosopoleptos

aproswpolhptwV
1 Pe 1:17

679

aptaistoV
 aptaistos

aptaistouV
Jude 1:24

680

aptomai
 haptomai

aptesqai
Luke 6:19, 1 Cor 7:1

aptesqe
2 Cor 6:17

aptetai
Luke 7:39, 1 Jo 5:18

apthtai
Luke 18:15

aptou
John 20:17

ayamenoV
Luke 8:45, Luke 8:45, Luke 22:51

ayhtai
Mark 8:22, Mark 10:13

ayh
Col 2:21

aywmai
Matt 9:21, Mark 5:28

aywntai
Matt 14:36, Mark 3:10, Mark 6:56

hptonto
Mark 6:56

hyanto
Matt 14:36

hyato
Matt 8:3, Matt 8:15, Matt 9:20, Matt 9:29, Matt 17:7, Matt 20:34, Mark 1:41, Mark 5:27, Mark 5:30, Mark 5:31, Mark 7:33, Luke 5:13, Luke 7:14, Luke 8:44, Luke 8:46, Luke 8:47Next Page - 681 (hapto) to 690 (Araps)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com