King James Bible
Strong's Hebrew and Greek Dictionary Index

Send To Printer
Hebrew Dictionary Greek Dictionary

1 ('ab) to 100 ('agmown)
101 ('aggan) to 200 ('ivveleth)
201 ('Owmar) to 300 ('Achiyshachar)
301 ('Achiyshar) to 400 ('okel)
401 ('Ukal) to 500 ('El`ale')
501 ('El`asah) to 600 ('anaph)
601 ('anaphah) to 700 ('Arubbowth)
701 ('Arbiy) to 800 ('eshshah)
801 ('ishshah) to 900 (bogdowth)
901 (bagowd) to 1000 (beytsah)
1001 (biyra') to 1100 (bliya`al)
1101 (balal) to 1200 (b`erah)
1201 (Ba`sha') to 1300 (baraq)
1301 (Baraq) to 1400 (gbar)
1401 (gibbar) to 1500 (gzelah)
1501 (gazam) to 1600 (ga`ah)
1601 (Go`ah) to 1700 (dibrah)
1701 (dibrah) to 1800 (dal)
1801 (dalag) to 1900 (haguwth)
1901 (hagiyg) to 2000 (hamam)
2001 (Haman) to 2100 (zuwb)
2101 (zowb) to 2200 (z`iq)
2201 (za`aq) to 2300 (chadad)
2301 (Chadad) to 2400 (chatta')
2401 (chata'ah) to 2500 (cheleph)
2501 (Cheleph) to 2600 (chinnam)
2601 (Chanam'el) to 2700 (Chatsarmaveth)
2701 (Chatsar Cuwcah) to 2800 (Charosheth)
2801 (charath) to 2900 (Towbiyah)
2901 (tavah) to 3000 (Yberekyahuw)
3001 (yabesh) to 3100 (Yow'el)
3101 (Yow'ash) to 3200 (Yakiyniy)
3201 (yakol) to 3300 (Ya`asiy'el)
3301 (Yiphdyah) to 3400 (Yriy'el)
3401 (yariyb) to 3500 (Yether)
3501 (Yithra') to 3600 (kiyr)
3601 (kiyshowr) to 3700 (kacaph)
3701 (keceph) to 3800 (kethem)
3801 (kthoneth) to 3900 (lchem)
3901 (lachem) to 4000 (mabown)
4001 (mbuwcah) to 4100 (mah)
4101 (mah) to 4200 (mezev)
4201 (mzuwzah) to 4300 (mtiyl)
4301 (matmown) to 4400 (mal'akuwth)
4401 (Mal`akiy) to 4500 (manowr)
4501 (mnowrah) to 4600 (ma`ak)
4601 (Ma`akah) to 4700 (mtseleth)
4701 (mitsnepheth) to 4800 (merchab)
4801 (merchaq) to 4900 (mashak)
4901 (meshek) to 5000 (na'veh)
5001 (na'am) to 5100 (nhamah)
5101 (nahaq) to 5200 (Ntophathiy)
5201 (natar) to 5300 (Nphuwshciym)
5301 (naphach) to 5400 (nasaq)
5401 (nashaq) to 5500 (cachah)
5501 (cchiy) to 5600 (cphiynah)
5601 (cappiyr) to 5700 (`Eglown)
5701 (`agam) to 5800 (`azab)
5801 (`izzabown) to 5900 (`Iyruw)
5901 (`Iyriy) to 6000 (`Amal)
6001 (`amel) to 6100 (`Etsyown)
6101 (`atsal) to 6200 (`Aro`eriy)
6201 (`araph) to 6300 (Pdah'el)
6301 (Pdahtsuwr) to 6400 (pelach)
6401 (Pilcha') to 6500 (para')
6501 (pere') to 6600 (pithgam)
6601 (pathah) to 6700 (Tsuwriy'el)
6701 (Tsuwriyshadday) to 6800 (tsana`)
6801 (tsanaph) to 6900 (qbuwrah)
6901 (qabal) to 7000 (qatar)
7001 (qtar) to 7100 (qetsach)
7101 (qatsiyn) to 7200 (ra'ah)
7201 (ra'ah) to 7300 (ruwd)
7301 (ravah) to 7400 (rakiyl)
7401 (rakak) to 7500 (riph'uwth)
7501 (Rpha'el) to 7600 (sha'anan)
7601 (sha'ac) to 7700 (shed)
7701 (shod) to 7800 (Shuwshan)
7801 (Shuwshankiy) to 7900 (sok)
7901 (shakab) to 8000 (shlam)
8001 (shlam) to 8100 (Shim`ath)
8101 (Shim`athiy) to 8200 (shphat)
8201 (shephet) to 8300 (sariyd)
8301 (Sariyd) to 8400 (tballul)
8401 (teben) to 8500 (tukkiy)
8501 (takak) to 8600 (tphowtsah)
8601 (tuphiyn) to 8674 ()
A B G D E Z H Q I K L M N X O P R S T U F C Y W
1 (a) to 100 (hadrotes)
101 (adunateo) to 200 (akris)
201 (akroaterion) to 300 (Amon)
301 (Amos) to 400 (anaphoneo)
401 (anachusis) to 500 (antichristos)
501 (antleo) to 600 (apokathistemi)
601 (apokalupto) to 700 (aresko)
701 (arestos) to 800 (asumphonos)
801 (asunetos) to 900 (bathuno)
901 (bathus) to 1000 (bole)
1001 (bolizo) to 1100 (glossa)
1101 (glossokomon) to 1200 (desmophulax)
1201 (desmoterion) to 1300 (diateleo)
1301 (diatereo) to 1400 (doulon)
1401 (doulos) to 1500 (eike)
1501 (eikosi) to 1600 (ekpetannumi)
1601 (ekpipto) to 1700 (emou)
1701 (empaigmos) to 1800 (Enos)
1801 (enotizomai) to 1900 (epekeina)
1901 (epekteinomai) to 2000 (episphales)
2001 (episucho) to 2100 (euaresteo)
2101 (euarestos) to 2200 (zestos)
2201 (zeugos) to 2300 (theaomai)
2301 (theatrizo) to 2400 (idou)
2401 (Idoumaia) to 2500 (Ioses)
2501 (Ioseph) to 2600 (katabasis)
2601 (katabibazo) to 2700 (katatoxeuo)
2701 (katatrecho) to 2800 (klasis)
2801 (klasma) to 2900 (krataios)
2901 (krataioo) to 3000 (latreuo)
3001 (lachanon) to 3100 (matheteuo)
3101 (mathetes) to 3200 (membrana)
3201 (memphomai) to 3300 (Not Used)
3301 (Not Used) to 3400 (milion)
3401 (mimeomai) to 3500 (nekrosis)
3501 (neos) to 3600 (odunao)
3601 (odune) to 3700 (optanomai)
3701 (optasia) to 3800 (opsonion)
3801 (ho on) to 3900 (paraptoma)
3901 (pararrhueo) to 4000 (pentakischilioi)
4001 (pentakosioi) to 4100 (pisteuo)
4101 (pistikos) to 4200 (porismos)
4201 (Porkios) to 4300 (prokuroo)
4301 (prolambano) to 4400 (procheirizomai)
4401 (procheirotoneo) to 4500 (rhoizedon)
4501 (rhomphaia) to 4600 (siagon)
4601 (sigao) to 4700 (spodos)
4701 (spora) to 4800 (suzao)
4801 (suzeugnumi) to 4900 (sunelauno)
4901 (sunepimartureo) to 5000 (Tabitha)
5001 (tagma) to 5100 (tis)
5101 (tis) to 5200 (hugros)
5201 (hudria) to 5300 (hus)
5301 (hussopos) to 5400 (phobetron)
5401 (phobos) to 5500 (cheirotoneo)
5501 (cheiron) to 5600 (o)
5601 (Obed) to 5624 ()

 

 

HTML Bible Software © 2000-2001 by johnhurt.com